اولویت بندی سیستمهای حمل و نقل هوشمند با هدف ارتقا ایمنی راهها (مورد مطالعاتی استان همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی،دانشکده عمران و معماری،دانشگاه ملایر،ملایر،ایران

چکیده

با عنایت به هزینه های فراوان اجرا و بهره برداری از سیستم های موثر برایمنی حمل و نقل ، باید تلاش شود وسایل انتخابی جهت کنترل و نظارت بر رفتار رانندگان و ایمنی راهها با معیارهای دقیق سنجیده و انتخاب شوند. جهت بهره گیری از سیستم های مذکور، برای بهبود تردد و افزایش ایمنی جاده های بین شهری استان همدان در این مقاله بر اساس متد دلفی، فرآیند تحلیل شبکه ای ANP، تکنیک دیمتل و روش تاپسیس اولویت بندی استفاده از سیستمهای مختلف انجام پذیرفته است. اشتباه و عدم دقت در انتخاب سیستم مناسب باعث تحمیل خسارات زیاد در حوزه حمل و نقل جاده ای میشود.در این مطالعه، میزان اثر بخشی در ایمنی، هزینه اجرایی سیستم و قابلیت اجرا مورد ارزیابی قرار گرفته و با بررسی دقیق،این سیستمها اولویت بندی می شوند. هدف اصلی این تحقیق تدوین الگو و مدلی برای اولویت بندی سیستم های حمل و نقل هوشمند و موثر بر ایمنی برای استفاده در محورهای مواصلاتی استان همدان است.بر اساس نتایج حاصله از این روش بهترین گزینه قابل استفاده ،سیستمهای هوشمند های ثبت تخلف است و در رتبه های بعدی سیستم اخطار به راننده و سیستم اطلاع رسانی به هنگام به استفاده کنندگان از راه قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


-اصلانی ثمرین­، ع.، (1398)،"بررسی نقش سیستم­های حمل و نقل هوشمند در افزایش ایمنی و بهبود تردد در حمل و نقل جاده­ای"، پایان­نامه کارشناسی ارشد­، استاد راهنما علی اصغر گهرپور.
-الماسی­، ا. و همکاران (1400)، "مقایسه فراوانی و شدت تصادفات در شناسایی نقاط حادثه­خیز شبکه جاده بین شهری"، کنفرانس ملی کاربرد مدل­های پیشرفته تحلیل فضایی.
- بهبهانی، ح. و اسدی کیا، ه.، (1390)، "­ارزیابی راهکارهای موجود در سیستم­های حمل و نقل هوشمند از لحاظ ارتقای ایمنی ترافیک"، دهمین کنفرانس بین­المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک.
-خاکسار، ح. و همکاران، (1401)، "کاربرد مدل‌های فضایی- مکانی در پیش‌بینی فراوانی تصادفات جاده‌ای (مطالعه موردی: شبکه راه­‌های اصلی استان همدان)"، فصلنامه علمی  پژوهشنامه حمل و نقل، سال نوزدهم، دوره اول، شماره 70.
-ذوقی­، ح. و یاری­تبار، م. ع.، (1394)، "آنالیز سیستم­های حمل ونقل هوشمند در افزایش ظرفیت و ایمنی جاده­های کوهستانی"، دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران­، معماری.
-رحیم اف، ک.، شیوا آصف، (1390)، "­نقش سیستم­­های حمل و نقل هوشمند در اصلاح نقاط حادثه خیز، مطالعه موردی محور کرج-چالوس"، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، اسفند.
-سید کریمی، م. و نبی زاده، م.، (1393) "الویت­بندی استقرار سیستم­های هوشمند حمل و نقل در بهبود ایمنی راه­ها"، نخستین همایش سیستم­های حمل و نقل هوشمند جاده­ای، تهران، ایران.
-شمعانیان ،ح.، (1398)، "ارایه مدل اولویت­بندی راه­های برون شهری جهت تجهیز به دوربین­های کنترل سرعت با استفاده ازفرآیند تحلیل شبکه­ای"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما شهریار افندی زاده.
-صالحی، م.، (1399)، "ارتقا ایمنی و بهبود تردد درحمل ونقل جاده­ای با استفاده ازروش تحلیل شبکه و سیستم حمل و نقل هوشمند"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما علی اصغر گهرپور.
- قاسمی­نوقابی­، م.­، (1393)، "بررسی تأثیر سیستم­های حمل و نقل هوشمند بر تصادفات ترافیکی جاده­ای"، کارشناسی ارشد راه و ترابری، اداره کل حمل و نقل و پایانه­های خراسان جنوبی، اولین همایش سیستم­های حمل ونقل هوشمند، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، تهران، ایران.
-محمود­آبادی، م.، (1393)، "­ارزیابی تأثیر دوربین­های کنترل سرعت هوشمند بر کاهش سرعت (مطالعه موردی محورهای استان خراسان رضوی)، نخستین همایش سیستم­های حمل و نقل هوشمند جاده­ای"، تهران، ایران.
-Bernace Thierry, (2010), "­safety effects of mobile speed cameras in Norfolk: no more than regression to the mean",  journal of safety reserch41, pp.65-67.
-Carlucci, D. & Schiuma, G., (2008),"­Applying the analytic network process to disclose knowledge assets value".
-Elyasi, Mohamadreza.et al., (2019), "a ANP-based Model for Location of Fixed Speed Cameras", internatioanl journal of transportation engineering, Vol. 6, Issue 1, Serial Number 21.
-Gains, a, “Nordstoroni m, heydecker, b,g and Shrewsbury, j., (2005), “The national safety camera program me: four year evaluation report, pa consulting group, London.
- Jounes andrew, sauerzapf violet, and haynes robin, (2008), "­the effects of mobile speed camera introdution on road trafic crashes and casualtics in a rural county of England", journal of safety research 39, pp.101-110
-kaml hamzah­, Muhammad, et al., (2013), "The automated speed enforcement system - a case study bin Putrajaya", proceedings of the eastern Asia society for transportation studies, Vol.9.
-Wilson, c, et al., (2013),"­Speed cameras for the prevention of road traffic injuries and deaths­", (review) Vol.ltd.art. no. cd004607 (issue 10): the Cochrane collaboration published by john Wiley.