مدل ARDL غیرخطی از پویایی شاخص قیمت بخش حمل‌ونقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 مربی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله با استفاده از مدل خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی، به بررسی پویایی تورم در بخش حمل‌ونقل طی سال‌های 99- 1380 می‌پردازیم. برای بررسی شوک‌های متغیرهای مؤثر بر تورم در بخش حمل‌ونقل، در ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات، شوک‌های پیش‌بینی‌شده و شوک‌های پیش‌بینی‌نشده مثبت و منفی استخراج‌شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت شوک‌های مثبت ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل تأثیر مثبت و شوک‌های منفی ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل تأثیر منفی بر تورم در بخش حمل‌ونقل دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های مثبت نرخ بهره اثر مثبت و شوک‌های منفی نرخ بهره اثر منفی بر تورم در بخش حمل‌ونقل دارد. علاوه بر این شوک‌های مثبت قیمت نفت خام ایران تأثیر مثبت و شوک‌های منفی قیمت نفت خام ایران تأثیر منفی بر تورم در بخش حمل‌ونقل دارد. شوک‌های مثبت نرخ ارز نیز تأثیر مثبت و شوک‌های منفی نرخ ارز نیز تأثیر منفی بر تورم در بخش حمل‌ونقل دارد. همچنین نتایج آزمون عدم تقارن شوک‌های مثبت و منفی این متغیرها نشان می‌دهد که متغیرهای مذکور اثرات نامتقارنی بر تورم در بخش حمل‌ونقل دارد.

کلیدواژه‌ها


-اسلاملوئیان، ک. خسروی، ز.، (1395)، "تأثیر رژیم‌های تورمی مختلف بر پویایی تورم و نااطمینانی آن در ایران، دو فصلنامه اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق) دوره جدید، سال بیست و سوم، شماره 12، پاییز و زمستان، صص. 160-135.
-الهی، ن. سلیمی، ف. معصوم زاده، ا.، (1395)، "بررسی رابطه درآمدهای نفتی و تورم در کشورهای عضو اوپک (رهیافتی از مدل گشتاور تعمیم‌یافته)"، پنجمین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران.
-اصغرپور، ح.، (1384)، "آثار نامتقارن تکانه­های پولی در اقتصاد ایران"، پایان‌نامه دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
-بابائی، م. توکلیان، ح. شاکری، ع.، (1397)، "پیش‌بینی نحوه اثرگذاری عوامل مؤثر بر تورم با استفاده از مدل‌های میانگین‌گیری پویا"، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 18، شماره 71، صص. 311-261.
-برانسون، و. ترجمه عباس شاکری، (1372)، "تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان"، نشر نی، تهران.
- "ترازنامه انرژی سال 1399"، (1401)، معاونت امور برق و انرژی، دفتر برنامه­ریزی و اقتصاد کلان برق و انرژی، وزارت نیرو.
-حیاتی، ی. سهیلی، ک. عرفانی، ع.، (1398)، "پویایی‌های نرخ تورم در سیاست پولی ایران: یک مدل DSGE"، فصلنامه اقتصاد مالی، سال سیزدهم، شماره 49، زمستان­،
صص. 236-213.
-شکروی، س. خلیلی عراقی، س.، (1394)، "پویایی‌های تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن تغییرات رژیم، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی"، سال بیست و سوم، شماره 73 ، بهار، صص. 152-129.
-شهیکی تاش، م. مولایی، ص. حلاج زاده، ز.، (1392)، "پیش‌بینی سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در ایران با استفاده از شبکه عصبی"، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، سال یکم، شماره چهارم، زمستان، صص. 67-51.
-طالبلو، ر. محمدی، ت. رضاپور، ح.، (1394)، "مدل‌سازی پویایی‌های تورم؛ رویکرد مدل پی استار (با استفاده از مدل‌های ARDL و فضا- حالت)"، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال بیستم، شماره 65، زمستان، صص. 128-93.
-محبی آشتیانی، ع.، (1391)،" بررسی تأثیر انحراف نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
-مهرآرا، م. قبادزاده، ر.، (1395)، "بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران مبتنی بر رویکرد میانگین‌گیری بیزینی (BMA) و میانگین‌گیری حداقل مربعات (WALS)"، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، سال بیست و یکم، شماره 1، بهار، صص. 82-57.
 
-Bala, U., & Chin, L., (2018), “Asymmetric impacts of oil price on inflation: An empirical study of African OPEC member countries”, Energies, 11(11), 3017. Doi.org/10.3390/en11113017, 2018.
-Friedman, Milton, (1981), “Dificit and Inflation”, Newsweek, Feb. 23, pp. 44-45.
-Friedman, M., (1968), “The Role of Monetary PoDlicy”, American Economic Review, Vol. 58, pp. 1-17.
- https://amar.org.ir/
-Kun Sek, S., (2017), “Impact of oil price changes on domestic price inflation at disaggregated levels: Evidence from linear and nonlinear ARDL modeling, Energy”, Vol. 130, 1 July, pp. 204-217.
-Mankiw, N., G. and Taylor, M., P., (2006), “Economics. London: Thomson Learning”.
-Roperto S. Deluna Jr., Jeanette Isabelle V. Loanzon, Virgilio M. Tatlonghari, (2021), “A nonlinear ARDL model of inflation dynamics in the Philippine economy”, Journal of Asian Economics, Vol. 76, October, pp.1-13.