ارائه راهکارهای ارتقای ایمنی معابر و گذرگاههای عابرین پیاده در مناطق مسکونی حاشیه راههای برون شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

عابرین پیاده در کشورهای در حال رشد، یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های فعال در حمل‌ونقل محسوب می‌شوند. از مجموع تلفات رانندگی در یک سال در ایران، (16 هزار و 201نفر)، 20.8 درصد یعنی سه هزار و 370 نفر عابر پیاده و23.8 درصد یعنی سه هزار و 862 نفر موتورسیکلت‌سوار بودند. ازاین‌رو هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مرتبط با تصادفات عابر پیاده و ارتقای ایمنی حاشیه راه‌های برون‌شهری می‌باشد. به‌منظور دستیابی به هدف موردنظر، جاده دماوند محدوده پلیس‌راه جاجرود تا قبل از ورودی پردیس ازنظر تصادفات عابر پیاده موردبررسی قرارگرفته است. یافته‌ها نشان داد درمجموع، در محور موردمطالعه در ظرف 5 سال 159 تصادف عابر پیاده به وقوع پیوسته بود. بعد از بازرسی نقاط و بررسی چک‌لیست‌ها، عواملی همچون عدم وجود دید کافی وسایل نقلیه، پله‌های نامناسب پل عابر پیاده، عدم تأمین روشنایی، عدم حفاظ ایمنی مناسب در کنار پله پل عابر پیاده از عوامل مؤثر در این نقاط بوده است. از راهکارهای پیشنهادی نیز می‌توان به بهبود وضعیت روگذر ازنظر ایمنی و تأمین روشنایی و ایجاد خط کندرو در حاشیه راه اشاره داشت.

کلیدواژه‌ها


-احدی، محمدرضا (1395). کتاب مدیریت صحنه تصادفات، مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا.
 -حسن‌پور، محمد، محمد­زاده­مقدم، ابوالفضل و محسنیان سید حسین (1396). بررسی تأثیر پارامترهای شهرسازی بر تصادفات عابر پیاده (مطالعه‌ی موردی: شهر مشهد)، هفدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، معاونت و سازمان حمل‌ونقل ترافیک.
-عیسی­لو، شهاب الدین جمعه­پور، محمد، خاکساری، علی (1399). سنجش ایمنی عابران پیاده در خیابان­های شهری با استفاده از مدل PSI (مطالعه موردی:خیابان های بافت مرکزی شهر قم)، دو فصلنامه نشریه علمی مهندسی جغرافیایی سرزمین دوره چهارم­، شماره پیاپی 8 ، پاییز و زمستان، شاپای چاپی 1490 -2538 شاپای الکترونیکی 3922 -2.
-موسویان اصل، زهرا و نجیمی، محمدرضا و جهانی، فاطمه و کوهنورد، باقر، (1397). راهکارهای ایمنی کاهش تصادفات رانندگی در عابران پیاده، نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش­ها و راهکارهای پیش رو، شیراز.
-Bibri, S. E., Krogstie, J., & Kärrholm, M. (2020). Compact city planning and development: Emerging practices and strategies for achieving the goals of sustainability. Developments in the built environment, 4, 100021.
-Borowy, I. (2013). Road traffic injuries: social change and development. Medical history, 57(1), 108-138.
-Brooklyn pedestrian safety action plan vision zero. (2015).
-Hatamzadeh, Y., Habibian, M., & Khodaii, A. (2014). Walking behaviors by trip purposes. Transportation Research Record, 2464(1), 118-125.
-Jang, K., Park, S. H., Kang, S., Song, K. H., Kang, S., & Chung, S. (2013). Evaluation of pedestrian safety: pedestrian crash hot spots and risk factors for injury severity. Transportation research record, 2393(1), 104-116.
-Profillidis, V. A., Botzoris, G. N., & Galanis, A. T. (2014). Environmental effects and externalities from the transport sector and sustainable transportation planning–A review. International Journal of Energy Economics and Policy, 4(4), 647-661.
-Taghvaee, V. M., Nodehi, M., Saber, R. M., & Mohebi, M. (2019). Shirazi, Environmental pollution and economic growth elasticities of maritime and air transportations in Iran, Marine Econ. Manage. 2 (2) (2019) 114–123 .
-World Health Organization. (2015). Global status report on road safety.
-World Health Organization. (2018). Towards more physical activity in cities: transforming public spaces to promote physical activity–a key contributor to achieving the Sustainable Development Goals in Europe (No. WHO/EURO: 2017-3305-43064-60272). World Health Organization. Regional Office for Europe.
-Yousefinezhadi, T., & Soori, H. (2018). Study of obstacles and restrictions of pedestrians for commuting on foot in the city of Tehran: a qualitative study. Safety promotion and injury prevention (Tehran), 5(4), 185-192.