آسیب‌شناسی مدیریت حمل و نقل جاده‌ای بار و کالا در استان اصفهان با تاکید بر ابعاد سیاسی و امنیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد شهرضا، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی‌، شهرضا، ایران

چکیده

این مطالعه به آسیب شناسی مدیریت حمل و نقل جاده ای بار و کالا در استان اصفهان با تاکید بر ابعاد سیاسی و امنیتی پرداخته است. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی از نظر روش پژوهش به روش ترکیبی (کمی و کیفی) است. برای گردآوری اطلاعات از چند روش عمده، مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه و بررسی‌های میدانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را مدیران، کارشناسان حمل و نقل استان اصفهان و اداره کل راه و ترابری استان تشکیل داد. روش نمونه گیری در بخش مدیران و کارشناسان هدفمند بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت. فاز دوم پژوهش از روش مقوله بندی استقرایی انجام گرفت. در این بخش علاوه بر روش تحلیل محتوای مصاحبه ها از روش تحلیل مضمون و تحلیل تم نیز استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که سوء مدیریت بخش حمل و نقل، عدم وجود زیرساخت های جاده ای مناسب، نبود نظارت کافی بر سیستم حمل و نقل جاده ای، نبود خدمات و تسهیلات مناسب برای رانندگان، ناکارآمد شدن سیستم حمل و نقل جاده ای، نارضایتی و اعتصاب پرسنل بخش حمل و نقل، احتمال ایجاد مسائل امنیتی و سیاسی به دلیل فعالیت شرکت های غیر مجاز، کاهش بازده سرمایه گذاری و عدم تمایل بخش خصوصی جزو مشکلات مدیریت حمل و نقل جاده ای بار و کالا در استان اصفهان محسوب می شوند.

کلیدواژه‌ها


-ابوطالبی اصفهانی، م.، حق شناس، ح.، محمدحسینی، م.، (1397)، "ارزیابی تاثیر حمل‌ونقل بار درون‌شهری بر شاخص‌های حمل و نقل پایدار (مطالعه موردی: شهر اهواز)"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، پژوهشگاه حمل و نقل، شماره 3 بهار 1400 ،  صص715-735.
-تی تی دژ، ا.، طاهری، پ.، نبی­پور، م.، (1395)، "تفکر ناب در لجستیک حمل و نقل جاده­ای کالا"، سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی.
-جمور، د.، حسن زاده، م. اماما میبدی، م. و صیایی، م.، (1395)،  "ارایه روش تحلیل وضع موجود حمل و نقل بار و کالا در شهرهای کشور و اولویت بندی راهکارهای ساماندهی آن (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد)"، شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک.
-خداداد کاشی، ف.، نورانی آزاد، س. و قنبری، ب.، (1397)، "تاثیر نوسازی ناوگان بر بهره‌وری صنعت حمل ‌و نقل جاده‌ای ایران"، فصلنامه علمی مدلسازی اقتصادی، دوره 12، شماره 42، صص.160-137.
-فرجی سبکبار، ح. ق.، (1397)، "رتبه بندی استان‌های کشور براساس شاخص‌های حمل و نقل جاده­ای"، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال 26، شماره 97.
-کیانی، م، و ایزدی، ا.، (1396)، "ارزیابی سیستم­های حمل و نقل هوشمند کالا با استفاده از تحلیل چند معیاره فازی"، دومین کنفرانس بین المللی عمران­، معماری و طراحی شهری.
-نظری، م. حسنقلی­پور، ط. اسفندانی، م.ر. و کمرخانی، ح.، (1397)، "آسیب‌شناسی توسعه ترانزیت چندوجهی از طریق ایران و ارایه چارچوب بهبود آن (تحلیلی در سه حوزه حمل و نقل دریایی، جاده­ای، ریلی)"، فصلنامه علمی پژوهشنامه حمل و نقل، پژوهشکده حمل و نقل مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی، شماره3 آذر98­، صص.157-141.
-Melo, P. C., Graham, D. J. and Ardao, B. R., (2013), “The productivity of transport infrastructure investment Regional science and Urban Economics, pp.695-709.
-Chio, J., Roberts D. C. and Lee, E. S., (2015), “Productivity growth in the transportation industries in the United States: an application of the DEA Malemquist productivity index”, American journal of Operation research, pp.1-20.
-Cintakulchai, S., (2015), “labor productivity of transportation sector in Thailand: Analysis using input-output Approach”, Thammasat University Discussion paper, pp.1-13.
-Duygun, M., Shaban, M., Sickles, R. C. and Jones, W.T., (2014), “Efficiency and productivity change in the European airlines industry in the post liberalization era”, pp.1-25. Online: http: //rsickles.blogs.rice.edu/files/2014/03/Dugan-et-al.pdf