بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر عمر مفید روسازی جاده های برون شهری با رویکرد سلسله مراتبی فازی (مورد مطالعه: محور شیراز – قائمیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسى عمران، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامى، یاسوج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامى، یاسوج، ایران

چکیده

امروزه افزایش عمر سرویس دهی مفید، دوام پذیری و نگهداری روسازی جاده ها مسائل مهم تحقیقی متخصصین و متولیان این زمینه هست. هدف از این تحقیق بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر عمر مفید روسازی جاده های برون شهری با رویکرد سلسله مراتبی فازی برای مسیر قائمیه – شیراز بود. روش انجام تحقیق به لحاظ اجرا توصیفی- پیمایشی و به لحاظ هدف از نوع تحقیق کاربردی بود که بصورت پرسشنامه وکمّی انجام شد. بدلیل اینکه موضوع تحقیق حاضر یک موضوع خاص در زمینه راهسازی (مهندسی و جاده) بود، نمونه گیری غیراحتمالی از نوع قضاوتی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 12 خبره شامل متخصصان و مهندسان حوزه راهسازی در استان فارس بود و روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای اولویت بندی عوامل موثر استفاده شد. نتایج عوامل مؤثر بر عمر مفید روسازی جاده های برون شهری نشان داد که نوع قیر و مصالح مورد استفاده، پیمانکار، تجهیزات و ماشین آلات راهسازی، آب و هوا و نوع خودروهای تردد کننده بترتیب رتبه های اول تا پنجم عوامل مؤثر بر عمر مفید روسازی جاده های برون شهری را در راه قائمیه - شیرازبودند. که پیشنهاداتی کاربردی جهت عمر مفید روسازی جاده های برون شهری برای مسیر قائمیه - شیراز ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


- باباگلی، ر.، عباسپور مرزبالی، ک.، محمدی، ز.، و عاملی، ع. ر. (1398)، مقایسه فنی و اقتصادی روسازی بتن غلتکی
با روسازی آسفالتی و اولویت بندی پارامترهای موثر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: محور سه راهی پلاژ ساری به سمت بهنمیر)، پژوهشنامه حمل و نقل، شماره 58، بهار.
- حبیبی، آ.، ایزدیار، ص.، و سرافرازی، ا. (1393). تصمیم­گیری چند معیاره فازی، چاپ اول. تهران، کتیبه گیل.
- حسینی، ه. دادره، ن. ابراهیم­زاده، پ. و جعفری حقیقت پور، پ. (1401)، ارائه راهکارهایی جهت افزایش عمر مفید روسازی معابر شهر تهران، هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱، تهران.
- سعیدی، م. و طاهرخانی، ح. (1391)، بررسی عوامل موثر بر عملکرد روسازی­های آسفالتی و روش­های شبیه­سازی آن نحوه حمل، پخش، تراکم و شرایط محیطی و سطحی، دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره)، قزوین، دانشکده فنی.
- شجاعی کیا، م. (1401)، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عمر روسازی در حوزه بهسازی راه: مورد مطالعه شهر یاسوج، فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و فناوری، دوره 8، شماره 1.
- شنبدی، م.، حسین بر، م. ا.، و کیانی مقدم، م. (1397). بررسی و اولویت­بندی عوامل مؤثر بر هاب شدن بنادر (مورد کاوی: بنادر جنوبی کشور ایران)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه در رشته مدیریت و بازرگانی دریایی دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.
- شیری، ع.، توماج، ی.، و یاراحمدزهی، م.ح. (1398). شناسایی و تحلیل و اولویت­بندی عوامل مؤثر بر انگیزش شرکت­ها به صادرات از بندر چابهار با روش AHP فازی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه در رشته مدیریت و بازرگانی دریایی دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.
- عباسی، پ.،  حسینی، س. ع.، حیدری، م.، و عرب کرمانی، م. (1400)، سنجش وضعیت روسازی معابر (مطالعه موردی معابر شرق شهر تهران)، سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان، تهران.
- عطائی، م. (1388). تصمیم­گیری چند معیاره فازی، انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود.
- کاوسی، ا.، و شهدادی، ص. (1398)، مدل برآورد عمر باقیمانده روسازی با استفاده از پارامترهای موثر بر آن، مجله علمی پژوهشی مهندسی عمران مدرس، دوره نوزدهم، شماره 4.
- گودرزی، س.، یاراحمدزهی، م.ح.، و قادری، س. (1397). بررسی و اولویت­بندی عوامل مؤثر بر ماندگاری منابع انسانی در سازمان بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه در رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره­ای دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.
- موسوی میرکلائی، س. م. و قمی، ج. (1401)، ارزیابی علل عمده خرابی روسازی های آسفالتی در مناطق سردسیر و ارائه راهکارهای افزایش عمر مفید آن، نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، تهران.
- میرزایی، ا. و احمدی کهنعلی، ر. و محبی، و. (1397)، شیوه­های نوین روسازی معابر، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش­های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست، کرج.
- نقوی، ح. (1395)، بررسی عوامل موثر بر عملکرد آسفالت روسازی چیپسیل، دومین کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار، استانبول، ترکیه.
- هاشمی، م. (1395)، روش­های نوین ترمیم روسازی راه با تأکید بر رویه­های آسفالتی، چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران.
- Asher, S., & Novosad, P. (2020). Rural roads and local economic development. American economic review, 110(3), 797-823.
-­Christine Keches. & LeBlanc A. (2010). Reducing Greenhouse Gas Emissions from Asphalt Materials. Degree of Bachelor of Science. In.
-­Gauri, R. Mahajan, B. Radhika & Krishna Prapoorna Biligiri. (2022), A critical review of vehicle-pavement interaction mechanism in evaluating flexible pavement performance characteristics, Road Materials and Pavement Design, Vol. 23- Issue 4
- Gransberg, D.D., (2005). Chip Seal Program Excellence in the United States, Transportation Research Record, Journal of Transportation Research Board, No. 1933, Washington, D.C., 72-82.
-­Hunter. R.N., (2000). Asphalts in road construction, Thomas Telford.
-­Koks, E. E., Rozenberg, J., Zorn, C., Tariverdi, M., Vousdoukas, M., Fraser, S. A., & Hallegatte, S. (2019). A global multi-hazard risk analysis of road and railway infrastructure assets. Nature communications, 10(1), 1-11.
-­Ma, F., Dong, W., Fu, Z., Wang, R., Huang, Y., & Liu, J. (2021). Life cycle assessment of greenhouse gas emissions from asphalt pavement maintenance: A case study in China. Journal of Cleaner Production, 288, 125595.
-­Mahpour, A., & El-Diraby, T. (2021). Incorporating climate change in pavement maintenance policies: application to temperature rise in the Isfahan County, Iran. Sustainable Cities and Society, 71, 102960.
- Muzira, S., & Qiao, W. (2022), To Pave or Not to Pave: A Framework for Systematic Decision Making in the Choice of Paving Technologies for Rural Roads, Transportation Research Record, Journal of the Transportation Research Board.
- Silva, R. J. Simoes, F. & Ferreira, A. (2022), Mechanical-Empirical Pavement Design Guide Applied to Portuguese Pavement Structures, Appl. Sci. 2022, 12(11), 5656. doi.org/10.3390/app12115656
-­Tzeng, G. H., & Huang, J.J. (2011). Multiple attribute decision making: Methods & applications, CRC Press is an imprint of Taylor & Francis Group, an Informa business in U.S.