نیازسنجی و اولویت بندی آموزشی موتورسیکلت سواران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی امین فراجا، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آموزش حرفه‌ای، مستمر و اثربخش از مهمترین راهکارهای پیشگیری پایدار از تصادفات موتورسیکلت‌سواران است که در این زمینه اساسی‌ترین گام اجرای صحیح فرآیند نیازسنجی است‌. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر نیازسنجی و اولویت‌بندی آموزشی موتورسیکلت‌سواران می‌باشد.

روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر روش آمیخته-اکتشافی بود. جامعه آماری بخش-کیفی خبرگان پلیس راهور تهران‌بزرگ و دانشگاه پلیس، در بخش-کمی کارشناسان عالی تصادفات مناطق 28گانه راهور تهران بودند. نمونه‌گیری در بخش کیفی به روش هدفمند مبتنی بر معیار تا رسیدن به اشباع نظری و در بخش‌کمی به روش تصادفی ساده برابر جدول مورگان به تعداد 274نفر بود. تحلیل داده‌ها در بخش کیفی تحقیق توسط نرم‌افزار MAXQDA ودر بخش کیفی از مدل‌یابی‌معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار Smart PLS انجام شد.

یافته‌ها: بارهای عاملی ابعاد جامعیت با مقدار 866/0، ارزش‌واعتبار با مقدار 861/0، مشارکت‌فرهنگی با مقدار879/0 و واقع‌بینی با مقدار756/0 در سطح 95/0 معنی‌دار بوده و به‌ترتیب بیشترین تأثیر مربوط به بعد جامعیت آموزش-رابطه بسیار قوی- و سپس مربوط به ارزش‌و اعتبار آموزش-رابطه قوی- و بعد از آن مربوط به مشارکت‌فرهنگی-رابطه متوسط- و در نهایت کمترین تأثیر مربوط به بعد واقع‌بینی در الگوی نیازسنجی و اولویت‌بندی آموزشی موتورسیکلت‌سواران می‌باشد.

نتایج: موتورسیکلت‌سواران نیاز بیشتری به کسب دانش فنی و کاربردی در خصوص خودمراقبتی و پیشگیری از سوانح ترافیکی داشته که لازم است این امر مورد توجه متولیان آموزش تخصصی ایمنی قرار گرفته و برنامه‌های آموزش تئوری و عملی ارائه شده در آموزشگاه‌های رانندگی متناسب با نیازهای عمومی، واقعی و کاربردی آنها در دامنه‌ای متنوع از استانداردهای آموزشی تغییر یابد.

کلیدواژه‌ها


-ابطحی، حسین. (1390). آموزش و به­سازی منابع انسانی. چاپ اول تهران. مؤسسه مطالعات و برنامه­ریزی آموزشی. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
-اسکندری، احمدرضا. (1396). ارزیابی اثربخشی آموزش­های ضمن خدمت کارکنان بر بهبود عملکرد شغلی بر مبنای الگوی نظام­دار (مطالعه موردی کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران)، اولین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع.
-تافلر، آلوین. (1396). جابجایی در قدرت: دانایی. ثروت و خشونت در قرن بیست و یکم. ترجمه شهین­دخت خوارزمی. تهران: انتشارات فرهنگ نشر نو، چاپ سیزدهم.
-تنها، محمدحسن و شیرازی، اسکندر. (1397). بررسی نیازسنجی آموزشی کارکنان نیروی انتظامی منطقه شهر ری. فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی. دوره11، شماره2. 90-69.
-رئیس­پور، گلثوم؛ احمدی، سلیمان و میرمقتدائی، زهره­سادات (1401). نیازسنجی و اولویت‌بندی آموزشی مدیران پرستاری شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. فصلنامه پرستاری و مامائی، دوره19، شماره5. 437-430.
-رضایی میرقائـد، هـدا؛ احمـدی کهنعلـی، رضـا و کوشـکی جهرمـی، علیرضـا (1396). نیازسنجی و تعیین دوره­های آموزشی کارکنان واحـدهای آمـوزش و پـژوهش دانشـگاه هرمزگان بر اساس رویکرد شایستگی. دو فصلنامه مطالعات برنامـه­ریـزی آموزشـی، دوره ششم، شماره 12­،133-166.
-شاه­مهدی، نجمه؛ قریشی، بهاره؛ اصلانی، حسن؛ غفاری­فر، سعیده؛ خطیبی، محمدشاکر؛ مسافری؛ محمد و شقاقی، عبدالرضا (1400). نیازسنجی دوره­های آموزشی برای توانمندسازی متخصصین مرتبط با دانش سلامت و محیط زیست. نشریه سلامت و محیط زیست، دوره14، شماره4، 614-577.
-ظریف‌منش، حسین، باقری هشی، مهدی و حامدی سنجانی، علیرضا (1401). نیازسنجی آموزشی سطوح راهبردی دوره دکترای اندیشه نظامی با تأکید بر برنامه درسی. مطالعات دفاعی استراتژیک،20(88)060C، 151-172.
-عاشوری، مجید (1391). فرهنگ آموزش در سازمان­ها و بنگاه­های اقتصادی. چاپ اول، تهران: انتشارات قرارگاه سازندگی خاتم­الانبیاء.
-عباس­زادگان، سیدمحمد و جعفر، ترک­زاده (1379). نیازسنجی آموزشی در سازمان­ها. تهران­: شرکت سهامی انتشار.
-عباس­زادگان، سیدمحمد و نجمه، اسدی (1384). نیازسنجی آموزشی کارکنان مشاغل فنی، مالی، اداری شرکت بیمه ایران. استان تهران، نشریه صنعت بیمه 80­.
-علوی، سیدسلمان؛ محمدی، محمدرضا و سوری، حمید (1394­). تعیین ویژگی­های شناختی-رفتاری رانندگان اتوبوس و کامیون طی سوانح ترافیکی 1393-1392­. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت­ها دوره 3، شماره 4، 232-223.
-فتحی­واجارگاه، کورش (1398). برنامه­ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان. تهران: انتشارات سمت، چاپ چهاردهم.
-فتحی واجارگاه، کورش (1392). نیازسنجی پژوهشی، تهران: انتشارات آییژ.
-کافمن، راجر و جری، هرمن (1374). برنامه­ریزی استراتژیک در نظام آموزشی. ترجمة: فریده مشایخ و عباس بازرگان. تهران: انتشارات مدرسه.
-متقی­دستنایی، افشین و دانا، حسین (1401) با عنوان نیازسنجی آموزشی بهبود دانش ژئواستراتژی در نداجا. فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی. دوره 3، شماره 3، 50-37.
-نوبهار، زهرا؛ مدبر، لیلا و استرکی، اکبر (1390). نیازسنجی آموزشی پلیس زن در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان. نشریه پلیس زن، دوره 4، شماره 12، 23-6.
-هاشمی، صدیقه سادات و تم زار، فاطمه (1400). نیازسنجی و تعیین اولویت‌های آموزشی ستادهای شخصی فرماندهان و مدیران عالی ناجا. پژوهش­های مدیریت انتظامی، 16(2)، 238-199.
-Chun, C. Kento, Y. Hiroto, L. Tadanori, Y & Kenji, D. (2022). Effectiveness evaluation on cross-sector collaborative education programs for traffic safety toward sustainable motorcycle culture in Vietnam. IATSS Research. Vol. 46, Issue 2, July 2022, 258-268.doi.org/10.1016/j.iatssr.2022.01.001
-Oginni.F, Bamgbose.B, aAdebayo.O, Olorunfemie.O, Salami.O & Kaura. M­. (2021). Nigerian law enforcement agents’ knowledge and enforcement of drink-drive law. Traffic Injury Prevention. Vol. 22, Issue 6, 2021, 425-430.doi.org/10.1080/15389588.2021.1923702.
-Panda, G. and Mishra, S. (2018). Impact of Competency Based Training Need Assessment on Individual Performance: A Study on Employees of Essel Mining Industries. International Journal of Engineering & Technology, 7 (4,7),
157-159.
-Senserrick, T., McRae, D., P, P. W., Rome, L. de, Rees, P., & Williamson, A. (2017). Enhancing Higher-Order Skills Education and Assessment in a Graduated Motorcycle Licensing System. Safety3(2), 14.doi.org/10.3390/safety3020014
-Hosain, M. S. (2016). Impact of best HRM practices on retaining the best employees: A study on selected Bangladeshi firms. Asian Journal of Social Sciences and Management Studies, 3(2), 108-114.
-Michael, R Gavan, L. Robin, H. & Christine, T. (2015). Cognitive Work Analysis for exploration of safety management in the operation of motorcycles and scooters. Accident Analysis & Prevention. Vol. 74, January 2015, Pages 279-289.doi.org/10.1016/j.aap.2014.07.009
-Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing. Emerald Group Publishing Limited.doi/10.1108/S14747979(2009)0000020014
-Robbins, Stephen and Cenzo, David. (2000). Human Resource Management.sowell, E.W. (1997). Curriculumn: An Integrative Introduction. Prentic hall.
-Taylor. Frederick Winslow. (1947) The Principles of Scintific Managerment. NewYork: Harper and Brothers.
-George, A (1997). Training and Developing Your Staff, Gower.