مدیریت زمان در پروژه‌هایی با قرارداد PC و EPC برای کاهش تاخیرها (مطالعة موردی: پروژه‌های گازرسانی استان کهگیلویه و بویراحمد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامى، یاسوج، ایران

چکیده

عامل زمان دارای اهمیت بالایی در موفقیت یک پروژه است. افزایش زمان در پروژها می تواند ریسک انجام پروژه را بالا برده و کاهش زمان باعث صرفجویی دز زمان و هزینه ها می شود. دارد. در پروژه‌های صنعت نفت و گاز به نسبت هدفها انحرافاتی وجود دارد که می تواند بیشتر ناشی از رعایت نکردن حدود زمانی و هزینه‌ای پروژه‌ها باشد. این تحقیق با بررسی کتابخانه‌ای و پژوهشهای میدانی به بررسی مدیریت زمان در پروژه‌هایی با قرارداد pc و EPC گازرسانی استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته است که با ارزیابی تحقیقات پیشین و استفاده از تجارب خبرگان و پیمانکاران پروژه‌های شرکت گاز، با طرح دو پرسشنامه و پاسخ گیری آنها، اقدام به شناسایی، طبقه بندی، تحلیل و تعیین میزان اهمیت ریسک و اولویت بندی با استفاده از برنامه spss نمود و با استفاده از آزمون کولوموکروف اسمرینوف نرمال بودن داده های بدست آمده را به اثبات رساند. و پیشنهادهایی برای جلوگیری از تأخیرات زمانی ناشی از مدیریت زمان در قراردادهای PC و EPC ارائه شد. نتایج نشان داد کاهش زمان انجام پروژه‌ها ممکن است در برخی از آنها با صرف هزینه بیشتر همراه باشد، اما منافع و موفقیتهای زیادی برای پیمانکاران و صاحب کار دارد. و باعٍث صرف سرمایه‌های راکد برای ایجاد پروژه زودبازده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


- اخوان، آ. و صدری اصفهانی، ع. و ابراهیمی، س.م.، (1394)."ارزیابی و انتخاب تامین کننده با استفاده از مفهوم مهندسی ارزش"، کنفرانس بین المللی پژوهش­های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، تهران.
- اکبری، علی­اکبر و صالحی­پور، ا.­، (1391)، "کنترل آماری شاخص­های عملکرد زمان و هزینه در پروژه­های عمرانی"، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی سال دهم­، 27، صص.161-139.
- باقری، ر.ا.، (1398)، "بررسی رابطه بین مدیریت زمان و مدیریت پروژه در بین مدیران عمرانی استان بوشهر"، نشریه عمران و پروژه ، 11، صص. 30-20.
- بیوسه، ر.، (1399)، "شناسایی نقاط ضعف و مشکلات شرکت­های داخلی در اجرای پروژه­های EPC صنایع نفت و گاز با استفاده از روش AHP".
- سرداری، م. و موسوی­، م.س.، (1399)، "بررسی نقش فاز مهندسی در هزینه و زمان پروژه­های EPC (­مطالعه موردی: پروژه­های توسعه مجتمع مس سونگون)"، هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران­، معماری و توسعه شهری پایدار در ایران.
- طاهری امیری­، م.ج.­،  حقیقی، ف. ر.، اشتهاردیان، ا.، همتیان، م.، خالق نژاد، ر.(1397)، "بهینه سازی زمان­، هزینه و کیفیت در روش زنجیره بحرانی در شرایط چند پروژه­ای و محدودیت منابع با در نظر­گیری تابع مطلوبیت"­، نشریه علمی-پژوهشی مهندسی سازه و ساخت.
- عالم تبریز، ا. و خالدیان­، ف. و مهدی­پور، م.­، (1395)، "پیش بینی زمان پروژه از طریق طول زمان کسب شده و مدیریت ریسک"، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 2­، صص. 240-217.
- عالم تبریز، ا. و منیری، م.ر.، (1390)، "بکارگیری مهندسی ارزش با رویکرد MADM فازی در بهبود عملکرد پروژه"، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 6­، صص. 98-81 .
- قاسم، ر. و زمانی­نوری، ع.ر.، (1396)، "کاهش تاخیرات زمانی و زمان اجرای پروژه­های ساختمانی با به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان"، فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و فناوری، 2، صص.26-16.
- قنبری، م. و قربانیان­، ح.­، (2016)، "تاخیر در قرارداد­های پیمانکاری (EPC)"، کنفرانس بین المللی هزاره سوم و علوم انسانی­.
- کاتبی­، ع. و الماسیان­، ف. و همامی­، پ.، (1398)، "زمان بندی پروژه­های ساخت با منابع محدود (­MRCPSP) با در نظر گرفتن عدم قطعیت در مدت فعالیت­ها و تاخیرات"­، نشریه علمی مهندسی سازه و ساخت­، 4­، صص.198-176.
- مصباح­زاده­، م.، (1391)، "اجراء و نصب طرح­های نفت و گاز در قالب یکپارچه و بصورت E.P.C.C.F"، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت.
- هاتفی، م.ع. و وهابی، م.م.، (1396)، "استراتژی­های راهبردی پروژه­های نفت و گاز"، مبتنی بر حوزه­های دانش مدیریت پروژه، صص. 55-35.
- خراسانی باغینی­، م.ح.، و خدامی­پور­، ا. (1394).  "بررسی علل مالی تاخیر در اجرای بهنگام پروژه ها در شرکت گاز استان کرمان"، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
- داداشی، م.ر. و محمدی، ف.، (1398)، "تعیین پیمانکار مناسب برای انجام پروژه­های عمرانی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)"، دو فصلنامه علمی-ترویجی کارافن، 45، صص. 106-93.
- مغیث­پور­، ن. و نجفی­، ا.ع.­، (2020)، "پیش­بینی زمان و هزینه پروژه با استفاده از تکنیک ارزش کسب شده با رویکرد فازی"­، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه­.
- مهتدی، م. و مهدوی عادلی، م.، (1398)، "بررسی و مقایسه شاخص­های کنترل زمان جهت بکارگیری در پروژه­های EPC بر اساس تکنیک­های استاندارد دانش مدیریت پروژه­، کنفرانس ملی پژوهش­های کاربردی  در مدیریت و مهندسی صنایع­، تهران­، ایران­.
- هاشمیان، ع.ر. و طاهر­خانی، ر.ا. و نکوئی، م.ع.، (1393)، "مدیریت زمان در منابع انسانی پروژه­های عمرانی با استفاده از متدولوژی شش سیگما و فناوری RFID"، اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران­، تهران­، مرکز همایش­های هتل المپیک­.
  -Pajares, j., Lopez-paredes, (2011), “An extension of the EVM analysis For Project Monitoring: The cost control index and the schedule control Index­“, International of project management, 29, pp.615-621.
-Vandervoorde­. s., Vanhouk, M. A., (2006), “Comparison of different project duration forecasting methods using earned value metrics”, International of project management, 24, pp.289-302.