ارائه مدل ارزیابی میزان تأثیر شاخص‌های توسعه حمل‌ونقل ریلی بر کاهش تصادفات جاده‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه راه و ترابری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 بخش ایمنی حمب و نقل

چکیده

پژوهش حاضر به ارزیابی میزان تأثیر شاخص‌های توسعه حمل‌ونقل ریلی بر کاهش خسارات و متوفیات تصادفات جاده‌ای برون‌شهری کشور طی دوره 20 ساله در سال‌های 99-1377 پرداخته‌شده است. ابتدا روش تحقیق و داده‌های آماری معرفی‌شده و سپس از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم‌یافته جهت بررسی مانایی متغیرها استفاده گردید. سپس برای تعیین رابطه بلندمدت، آزمون هم انباشتگی بین متغیرها بکار گرفته و در ادامه از آزمون علیت گرنجری جهت تعیین رابطه کوتاه‌مدت بین متغیرها استفاده‌شد. در مرحله آخر باقیمانده های حاصل از رگرسیون هم انباشته را محاسبه و پارامترهای کوتاه‌مدت با تخمین مدل تصحیح خطا به دست آمد. نتایج نشان می دهد که رشد متغیرهای طول زیرساخت خطوط ریلی و رشد تن کیلومتر حمل کالا و نفر کیلومتر جابجایی مسافر و ارزش‌افزوده در بخش حمل ونقل ریلی، باعث کاهش میزان متوفیات تصادفات جاده ای می شود. در واقع با افزایش یک درصد در رشد متغیرهای طول خطوط ریلی و رشد تن کیلومتر حمل کالا و نفر کیلومتر جابجایی مسافر و ارزش‌افزوده در بخش حمل ونقل ریلی، شاهد کاهش میزان متوفیات تصادفات جاده ای برون‌شهری کشور به میزان 011/0، 07/0، 24/0 و 115/0 خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها


-بازدار اردبیلی، پریسا و پژمان­زاد، پیمان (1400). بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی در کاهش سوانح حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، نشریه ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، دوره 9، شماره 4، 263-255.
- دفتر فناوری ارتباطات و اطلاعات (1400). سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده­ای کشور. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده­ای کشور، معاونت برنامه­ریزی.
-زاهد، فاطمه (1391). شاخص‌های توسعه پایدار حمل‌ونقل ریلی کشور، اولین کنفرانس ملی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، دانشگاه علم و صنعت، تهران.
-سوری، علی (1400). اقتصادسنجی همراه با کاربرد Eviews ,Stata. ناشر نورعلم،
- شیخ بیگلو، رعنا (1395). بررسی اثر شاخص‌های توسعه حمل‌ونقل بر فراوانی صدمات ترافیک جاده‌ای. نشریه رفاه اجتماعی، دوره 16، شماره 62، 141-103.
-کاظمیان، غلامرضا، رسولی، افشین، رفیع­پور، سعید (1394). مزیت‌های حمل‌ونقل ریلی درون‌شهری نسبت به جاده‌ای،
بر اساس رویکرد توسعه پایدار، مطالعه موردی خط 4 متروی تهران، نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال ششم، شماره بیست و سوم، 94-77.
-کیانی، پیمان (1399). اقتصادسنجی پیشرفته. ناشر فراگیران سینا.
- محمدی، امین، یوسفی، مهدی، ابراهیمی­پور، حسین، عادل، امین.، آدینه، حسینعلی، تقی پور، علی (1395). بررسی اپیدمیولوژیک موارد مرگ‌ومیر و آسیب‌های ناشی از حوادث ترافیکی در کودکان و نوجوانان زیر 15 سال شهر مشهد. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، دوره9، شماره1، 8-1.
-محمودزاده، محمود، امیرسیافی، محمدرضا، مطالبی، مژده (1396). بررسی اثربخشی شاخصه‌های حمل‌ونقل ریلی
بر اقتصاد استان‌های کشور با رویکردپنل دیتا و حداقل مربعات. کنفرانس تحقیقات جدید جهان و ایران در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و رفتار انسانی.
-نیکو، نریمان، توکلی کاشانی، علی (1391). تحلیل ارتباط سهم حمل‌ونقل ریلی و نرخ تصادفات و تلفات در حمل‌ونقل جاده‌ای، دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران.

-National Accounts of Iran. (2019). central bank of Iran. Available at: URL: http://www.cbi.ir/simplelist/2054.aspx. Accessed May 1.

-The Rail of the Islamic republic of IRANat: rai.ir/Index.aspx?tempname=EngMain2&lang=2&sub=0.
- Isildar, S. (2006). Road accidents in Turkey 1995-2004. IATSS research, 30(2), 115-118.
-Islam, M. B. & Kanitpong, K. (2008). Identification of factors in road accidents through in-depth accident analysis, IATSS Research, 32(2), 58-67.
-Masuri, M. G., Md Isa, K. A. & Tahir, M. P. M. (2012). Children, Youth and Road Environment: Road Traffic Accident. Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 38, 213-218.
-Park,S.(2009)Road accidents in Korea. IATSS Research, 32(2), 118-121.
- Yalcin, G. (2013). Non-spatial analysis for the road traffic accidents, Lumen International Conference Logos Universality Mentality Education Novelty. Procedia Social and Behavioral Sciences, 92, 1033-1038.