عوامل موثر بر مشارکت نخبگان در اجرای خط مشی‌های عمومی با تاکید بر صنعت حمل ونقل هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

شواهد بیانگر این مطلب است که نقش نخبگان در اداره امور جامعه، از جمله مسائل همه‌گیر کشورهای در حال توسعه است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و مشارکت هر چه بیشتر مردم به ویژه نخبگان باعث کاهش خطا در فرآیند خط‌مشی‌گذاری می‌گردد. حمل و نقل نیاز اساسی جامعه بشری است و رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی بدون وجود شبکه‌های حمل و نقل ناممکن است. در این میان، زیر بخش حمل و نقل هوایی جوان‌ترین، ایمن‌ترین و مدرن‌ترین شیوه حمل و نقل است. هدف از این مقاله شناسایی عوامل موثر بر مشارکت نخبگان در اجرای خط‌مشی با تاکید بر حمل و نقل هوایی است. در این مقاله عوامل موثر بر مشارکت نخبگان در اجرای خط مشی‌های عمومی در دو دسته عوامل زمینه‌ای و محتوایی مورد شناسایی قرار گرفتند. در این پژوهش با استفاده از روش هدفمند و گلوله برفی با 15 نفر از متخصصان و مطلعین حوزه صنعت حمل و نقل هوایی مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و عمیق انجام شد. تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. حاصل تحلیل در 190 کد اولیه، 35 مضمون فرعی،17 مضمون اصلی و 4 مضمون سازمان دهنده استخراج گردید. نتایج یافته‌های این پژوهش در قالب الگویی شامل محرک‌های محتوایی، موانع محتوایی، محرک‌های زمینه‌ای و موانع زمینه‌ای مشارکت نخبگان در اجرای خط‌مشی‌های عمومی ارائه شده است. در انتها ضمن اشاره به محدودیت‌های پژوهش، پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


-اعرابی، م. و سروری، هـ.، (1400). شناسایی موانع مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز شهری. نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 53، شماره 5، 1705-1720.
-باتامور،تی.بی.، (1392). نخبگان و جامعه به انضمام درآمدی بر روش‌های تحقیق تجربی درباره‌ی نخبگان. ترجمه: طیب، ع.، تهران. پردیس دانش.
-پیوسته، ا. و (1396). طراحی مدل به کارگیری نخبگان علمی در محیط‌های. نشریه مدیریت دولتی، دوره 9، شماره 3، 488-463.
-رمضانپور، د. و عبدالحمید، م. و رضائیان، ع. (1400). ساختاردهی به مسئلۀ عدم مشارکت نخبگان در تدوین سیاست‏های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران. سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره 9، شماره 4، 772-748.
-شبکه خبری تحلیلی صنعت حمل و نقل هوایی، تین نیوز، "سهم انواع شقوق حمل و نقل در اقتصاد ایران چقدر است؟ آبان ماه 1400.
-ضرابی، ا. و محمدی، ج. و سقایی، م.، (1388). چالش‌های صنعت حمل و نقل هوایی ایران (مطالعه موردی ترافیک هوایی اصفهان). جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 20، شماره 33، 42-23.
-عطروش، ع.، (1391). تاریخچه‌ی هواپیمایی بازرگانی در ایران ازآغاز تا امروز. انتشارات روشنگران.
-قانعی راد، م ا.، (1387). مشارکت گفت و گویی در شبکه نخبگان دانش. آیین مهر، شماره 16.
-قانعی راد، م ا.، (1396). نخبگان دانش : مشارکت یا مهاجرت. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
-مصلح، پ.، (1385). نخبه گرایی مشارکتی: بر اساس بازسازی مفهوم نخبه در گفتمان دموکراتیک. انتشارات قصیده سرا.
-نواده توپچی، ح. و باقریان، غ.، (1398). تدوین الگوی راهبردی ساختار و مدیریت امور حمل و نقل هوایی کشور.  مطالعات مدیریت راهبردی و ملی، سال سوم، شماره 9، 342-315.
-نیک نژاد، م. و هژبر کیانی، ک. و سرلک، احمد. و خوشنویس، مریم. (1400). اثر ارزش افزوده صنعت حمل و نقل هوایی بر اشتغال این صنعت.  فصلنامه برنامه‌های پژوهش و توسعه، سال دوم، شماره 7، 98-72.
-وزارت راه و شهرسازی، معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع، (1401). کتابچه عملکرد، پایش و کنترل آماری.
-Agger, A. (2011). Towards tailor-made participation: how to involve different types of citizens in participatory governance. Town Planning Review, 83(1), 29–45.
-Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101.
 
-Brynard, P. (2010). Policy implementation: Lessons for service delivery. Journal of Public Administration, 40(4.1), 649–664.
 
-Creighton, J. L. (2005). Making Better Decisions Through Citizen Involvement. Journal Of Ratchasuda College, Research and Development of Persons With Disabilities (Vol. 9). Retrieved from https://books.google.com/books?hl=fa&lr=&id=QViwxZ1vQiIC&oi=fnd&pg=PR9&dq=creighton+public+participation&ots=voT4G1P.CS&sig=p4uyvRRog80_8UZHUjPhdCN27Ds#v=onepage&q=creighton public participation&f=false.
 
-Farazmand, A. (1999). The elite question: Toward a normative elite theory of organization. Administration and Society, 31(3), 321–360.doi.org/10.1177/00953999922019166
 
-Gollata, J. A. M., Kochskämper, E., Jager, N. W., & Newig, J. (2021). Participation in multi-level policy implementation: exploring the influence of governance culture. Journal of Environmental Planning and Management, 0(0), 1–25.
doi.org/10.1080/09640568.2021.1876002
 -Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the third world. Politics and Policy Implementation in the Third World.doi.org/10.2307/2619175
 -Hassan, A., Kennell, J., & Chaperon, S. (2020). Rhetoric and reality in Bangladesh : elite stakeholder perceptions of the implementation of tourism policy. Tourism Recreation Research, 0(0), 1–16. doi.org/10.1080/02508281.2019.1703286
-Head, B. W. (2008). Three lenses of evidence‐based policy. Australian Journal of Public Administration, 67(1), 1–11.
-Howlett, M. (2018). moving policy implementation theory forward A multiple streams critical juncture approach. public policy and administration. doi.org/https://doi.org/10.1177/0952076718775791
-Jun, K.-N., & Bryer, T. (2017). Facilitating Public Participation in Local Governments in Hard Times. The American Review of Public Administration, 47(7), 840–856.
-Krippendorff K, H. (2004). Content Analysis : An Introduction to Its Methodology by Dr. Klaus H. Krippendorff. Methodology.
-Laurian, L., & Shaw, M. M. (2009). Evaluation of public participation: the practices of certified planners. Journal of Planning Education and Research, 28(3), 293–309.
-Makinde, T. (2005). Problems of Policy Implementation in Developing Nations: The Nigerian Experience. Journal of Social Science, 11(1), 63–69.doi.org/https://doi.org/10.1080/09718923.2005.11892495
-Michels, A., & de Graaf, L. (2010). Examining citizen participation: Local participatory policy making and democracy. Local Government Studies, 36(4), 477–491. doi.org/10.1080/03003930.2010.494101
 -Petty, N. J., Thomson, O. P., & Stew, G. (2012). Ready for a paradigm shift? Part 2: introducing qualitative research methodologies and methods. Manual Therapy, 17(5), 378–384. doi.org/10.1016/J.MATH.2012.03.004
-Ramanzini, R. H., & Farias, S. (2016). Participation and Influence : Democratization and the Shaping of a Public Policy in Brazil, 7(1), 106–125.
-Saunders, M., Lewil, P., & Thornhill, A. (2017). Research Methods for Business Students, 1–624. Retrieved from https://books.google.com/books/about/Research_Methods_for_Business_Students.html?id=43wDBmAKzA4C.
-Suebvises, P. (2018). Social capital , citizen participation in public administration , and public sector performance in Thailand. World Development, 109, 236–248.doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.05.007
 -Tait, E. (2010). An analysis of eParticipation in Scottish local authorities. 2010. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of The Robert Gordon University for the degree of Doctor of Philosophy. Retrieved from http://openair.rgu.ac.uk/
-Thomas, E., & Magilvy, J. K. (2011). Qualitative rigor or research validity in qualitative research. Journal for Specialists in Pediatric Nursing : JSPN, 16(2), 151–155. doi.org/10.1111/J.1744-6155.2011.00283.X
-Willis, J. W. (2007). Foundations of Qualitative Research. Foundations of Qualitative Research, 147–184.
 
-Zakharina, O. V, Korzhenko, V. V, Kovalenko, N. V, Shashyna, M. V, Tomashevska, A. V, & Mosiichuk, I. V. (2020). Effective Public-Private Partnership Models and their Application in Public Policy Implementation, VIII(1), 239–247.
-Zhang, Y. (2013). A model of conflict resolution in public participation GIS for land-use planning, 40, 550–568.
 doi.org/10.1068/b37033