ارائه چارچوبی برای شناسایی و تحلیل پیشران‌های موثر بر آینده تأمین مالی پایدار در حمل ‌و ‌نقل صنعت نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد، اسلامشهر، ایران

4 استاد‌یار، گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد قم، ایران

چکیده

توسعه حمل‌و نقل نقش مهمی در توسعه صنعت نفت کشور دارد. تأمین مالی پایدار حمل‌و‌نقل در این صنعت با در نظر گرفتن تمامی ابعاد از جمله اقتصادی و محیط زیستی به توسعه پایدار صنعت نفت کمک خواهد کرد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل پیشران‌های موثر بر آینده تأمین مالی پایدار در حمل‌و‌نقل صنعت نفت است. مطالعه حاضر از نظر مبانی فلسفی، پسااثباتی و از بعد جهت‌گیری، کاربردی است. برای تحلیل داده‌های پژوهش، دو روش کمی دلفی فازی و ویکور فازی اصلاح‌شده مورد استفاده قرار گرفت. جامعه نظری پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشد صنعت نفت در حوزه حمل‌و نقل می‌باشد. نمونه‌گیری به صورت قضاوتی بر مبنای تخصص خبرگان انجام شد و حجم نمونه برابر 10 نفر بود. ابزارهای تحقیق برای جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه و پرسشنامه بود. پس از مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان، 29 پیشران موثر بر آینده تأمین مالی پایدار در حمل‌و نقل صنعت نفت استخراج شد. پیشران‌های پژوهش با بکارگیری دلفی فازی غربال شدند. پس از غربال فازی، نه پیشران دارای ضریب دیفازی بالاتر از 7/0 بودند و برای اولویت‌بندی نهایی با ویکور فازی اصلاح‌شده انتخاب شدند. نهایتاً پس از اولویت‌بندی نهایی با تکنیک ویکور فازی، پیشران توسعه صنعت بانکرینگ بیشترین اولویت را داشت. پیشنهادهای کاربردی پژوهش بر اساس پیشران‌های اولویت‌دار توسعه یافت. مهم‌ترین پیشنهادهای کاربردی پژوهش عبارت بودند از: سرمایه‌گذاری دولت در تامین زیرساخت‌های صنعت بانکرینگ، بهبود فضای کسب‌وکار و حذف قوانین مزاحم برای تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری برای تقویت استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان.

کلیدواژه‌ها


-احمدی، اسماعیل، ملکی، محمدحسن، ثانوی فرد، رسول، فتحی، محمدرضا (1399). ارائه مدلی برای آینده پژوهی زنجیره تامین صنعت نفت با رویکرد نرم، فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران، 24(1)، 79-59.
-امامی میبدی، علی (1398). شناسایی و اولویت‌بندی استراتژی‌های بهبود نظام تامین مالی صنایع نفت و گاز ایران، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 15(62)، 35-19.
-بت‌شکن، محمدهاشم، رحیمی الماسی، فرشته (1396). الگویی برای تامین مالی طرح های زیرساختی حمل و نقل جادهای در ایران با تمرکز بر ظرفیت های بازار سرمایه، پژوهشنامه حمل و نقل، 14(2)، 239.
-پرچمی جلال، مجید؛ شعیری، مرتضی؛ جورابچی، محمد (1392). آسیب شناسی و تجزیه و تحلیل چالش های سرمایه گذاری مشترک در پروژه های آزادراهی کشور با استفاده از قانون مشارکت، فصلنامه جاده، 21(4)، 11.
-حافظ‌نیا، محمدرضا؛ حسین زاده، رضا؛ اسدروز، عباس (1399). تبیین الگوی سیاست‌گذاری توسعه صنعت بانکرینگ ایران (با رویکرد اقتصاد مقاومتی) با استفاده از نظریه داده بنیاد، مجله مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، 4(13)، 238-211.
-طاهری، ماندانا، شاهچرا، مهشید (1397). تاثیر استراتژی‌های تامین مالی پایدار بر حاشیه سود بانکی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 23(75)، 136-103.
-عباسی، ابراهیم، مصطفوی، سید ایمان (1395). بررسی روش‌های تامین مالی پروژه‌ها در بخش بالادستی صنعت نفت ایران، نشریه اقتصاد مالی، 10(35)، 130-103.
-فتحی­، محمدرضا، ملکی، محمدحسن مقدم، حسین (1397). آینده پژوهی سرمایه­گذاری و تامین مالی در صنعت حمل و نقل ریلی ایران (بخش ماشین آلات و تجهیزات)، نشریه آینده پژوهی مدیریت، 29(2)، 54-33.
-کمالی کرمانی، نرجس (1395). عوامل موثر بر سرمایه گذاری مالی مستقیم خارجی در صنعت حمل و نقل هوایی ایران، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 8 (32)، 108-107.
-کوشش کردشولی، رضا؛ ملکی، محمدحسن؛ غلامی جمکرانی، رضا (1400). ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشران های کلیدی اثرگذار روی آینده فناوری مالی با بکارگیری فنون دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی نوع2، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 12(49)، 374-357.
-محمودی شریف، مصطفی، رحیمیان اصل، محمدمهدی، ملکی، محمدحسن (1401). آینده پژوهی زنجیره تامین صنعت نفت ایران با تاکید بر عوامل داخلی، نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، 7(2)، 258-240.
-مصدق راد، علی محمد، خدایاری، رحیم، عباسی، مهدی، کریمی، فرشته (1400). راهکارهای تامین مالی پایدار نظام سلامت ایران: یک مرور حیطه ای، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 19(2)، 156-137.
-معصومی فر، امیرحسین، خاکساری، علی، آسایش، مریم (1398). رتبه بندی روش­های فاینانس پروژه­های حمل و نقلی شهرداری تهران، فصلنامه مهندسی ترافیک، 19(78)، 70-62.
-نظرپور، محمد نقی، فاضلیان، سیدمحسن، مومنی نژاد، ناهید(1393). ارائه الگوی مطلوب تامین مالی صنعت نفت ایران بر پایه صکوک استصناع و رتبه بندی ریسک‌های آن با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی، نشریه تحقیقات مالی اسلامی، 3(6)، 98-67.
-وحید خاشعی، سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی، (1398). طراحی مدل کنترل راهبردی در صنعت بانکرینگ، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 25(73)، 85-59.
-Ahmad, N. K. W., de Brito, M. P., Rezaei, J., & Tavasszy, L. A. (2017). An integrative framework for sustainable supply chain management practices in the oil and gas industry. Journal of Environmental Planning and Management, 60(4), 577-601.
-Amendola, F. (2021). The entrepreneurial ecosystem of Italian startups: The Manni Oil case.
-Aracil, E., Nájera-Sánchez, J. J., & Forcadell, F. J. (2021). Sustainable banking: A literature review and integrative framework. Finance Research Letters, 42, 101932.
-Aras, G., Tezcan, N., & Furtuna, O. K. (2018). Multidimensional comprehensive corporate sustainability performance evaluation model: Evidence from an emerging market banking sector. Journal of cleaner production, 185, 600-609.
-Ari, I., & Koc, M. (2018). Sustainable financing for sustainable development: Understanding the interrelations between public investment and sovereign debt. Sustainability, 10(11), 3901.
-Bai, W., & Zhang, L. (2020). How to finance for establishing hydrogen refueling stations in China? An analysis based on Fuzzy AHP and PROMETHEE. International Journal of Hydrogen Energy, 45(59), 34354-34370.
-Bharadwaj, B., Rai, R. K., & Nepal, M. (2020). Sustainable financing for municipal solid waste management in Nepal. Plos one, 15(8), e0231933.
-Brown, K., Moles, P., Vagneur, K., & Robinson, C. (2011). Finance for the Oil and Gas Industry. Heriot-Watt University, FO-A1-engb, 1(2011), 1046.
-Carvalho, A., Matos, H. A., & Gani, R. (2013). SustainPro—A tool for systematic process analysis, generation and evaluation of sustainable design alternatives. Computers & Chemical Engineering, 50, 8-27.
-Criscuolo, C., & Menon, C. (2015). Environmental policies and risk finance in the green sector: Cross-country evidence. Energy Policy, 83, 38-56.
-Dzau, V. J., & Balatbat, C. (2020). Strategy, coordinated implementation, and sustainable financing needed for COVID-19 innovations. The Lancet, 396(10261), 1469-1471.
-Hollis, A. (2016). Sustainable financing of innovative therapies: a review of approaches. Pharmacoeconomics, 34(10), 971-980.
-Jing, S., Tang, Y., & Yan, J. (2018). The application of fuzzy VIKOR for the design scheme selection in lean management. Mathematical Problems in Engineering, 2018.
-Kombaitan, J., Kusumantoro, I., & Putro, H. (2019). Study of The Implementation Of Regulations In The Framework For Sustainable Transportation. In 11th Asia Pacific Transportation and. Environment Conference (APTE 2018) Atlantis Press.
217-222.
-Kripa, E., & Xhafa, H. (2013). Project Finance and Projects in the Energy Sector in Developing Countries. Economics and Finance Review, 3(1), 1-11.
-Kumar, K., & Prakash, A. (2020). Managing sustainability in banking: extent of sustainable banking adaptations of banking sector in India. Environment, Development and Sustainability, 22(6), 5199-5217.
-Ma, T. (2016). Basel III and the future of project finance funding. Mich. Bus. & Entrepreneurial L. Rev., 6, 109.
-Martínez-Climent, C., Costa-Climent, R., & Oghazi, P. (2019). Sustainable financing through crowdfunding. Sustainability, 11(3), 934.
-Mohandes, S. R., Sadeghi, H., Fazeli, A., Mahdiyar, A., Hosseini, M. R., Arashpour, M., & Zayed, T. (2022). Causal analysis of accidents on construction sites: A hybrid fuzzy Delphi and DEMATEL approach. Safety science, 151, 105730.
-Mohandes, S. R., Sadeghi, H., Fazeli, A., Mahdiyar, A., Hosseini, M. R., Arashpour, M., & Zayed, T. (2022). Causal analysis of accidents on construction sites: A hybrid fuzzy Delphi and DEMATEL approach. Safety science, 151, 105730.
-Nosratabadi, S., Pinter, G., Mosavi, A., & Semperger, S. (2020). Sustainable banking; evaluation of the European business models. Sustainability, 12(6), 2314.
-Pamucar, D., Deveci, M., Gokasar, I., Tavana, M., & Köppen, M. (2022). A metaverse assessment model for sustainable transportation using ordinal priority approach and Aczel-Alsina norms. Technological Forecasting and Social Change, 182, 121778.
-Paramati, S. R., Apergis, N., & Ummalla, M. (2017). Financing clean energy projects through domestic and foreign capital: The role of political cooperation among the EU, the G20 and OECD countries. Energy economics, 61, 62-71.
-Raut, R., Cheikhrouhou, N., & Kharat, M. (2017). Sustainability in the banking industry: A strategic multi-criterion analysis. Business Strategy and the Environment, 26(4), 550-568.
-Rogers, P. P., Jalal, K. F., & Boyd, J. A. (2012). An introduction to sustainable development. Routledge.
-Sevgili, C. O. Ş. K. A. N., & Zorba, Y. U. S. U. F. (2017). The literature review: bunkering and bunkering decisions. Safety of Sea Transportation, 83-90.
-Shaikh, A., Kauppi, C., & Pallard, H. (2013). Development of supportive housing for seniors in Iroquois Falls, Canada. OIDA International Journal of Sustainable Development, 6(03), 11-22.
-Singh, P., Elmi, Z., Meriga, V. K., Pasha, J., & Dulebenets, M. A. (2022). Internet of Things for sustainable railway transportation: Past, present, and future. Cleaner Logistics and Supply Chain, 4, 100065.
-Srivastava, V. (2017). Project finance bank loans and PPP funding in India: A risk management perspective. Journal of Banking Regulation, 18(1), 14-27.
-Terzi, S., & Erten, K. M. (2020). The effect of big data analysis for sustainable transportation. Journal of Innovative Transportation, 1(1), 1102.
-Weber, O., Diaz, M., & Schwegler, R. (2014). Corporate social responsibility of the financial sector–strengths, weaknesses and the impact on sustainable development. Sustainable Development, 22(5), 321-335.
-Zheng, J., Gu. Y., Luo, L., Zhang, Y., Xie, H., & Chang, K. (2022). Identifying the definition, measurement, research focuses, and prospects of project complexity: a systematic literature review. Engineering, Construction and Architectural Management, (ahead-of-print).