تاثیر توام بارش و جاده بر پایداری شیب‌های خاکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

دامنه‌ها یکی ‌از اصلی‌ترین بخش‌های محیط‌زیست بوده که زیستگاه جانداران‌ متعددی می‌باشند. سالانه برخی از دامنه‍ها در حین بارندگی ناپایدار می‍شوند. در این میان، دامنه‌های مشرف به جاده پتانسیل بیشتری برای لغزش در حین بارش دارند. از این رو، مسئله پایداری شیب‍های خاکی در برابر بارش و جاده‌سازی از چالش‌های مورد بحث در طراحی و اجرای پروژه‌های راهسازی می‍باشد. در مطالعه حاضر، اثر توام بارش و جاده بر پایداری شیب‍های خاکی از طریق یک مطالعه‍ی پارامتری بررسی شده‍است. برای ارزیابی تاثیر بارش و جاده بر پایداری شیب از نرم‍افزارهای SEEP/W و SLOPE/W استفاده شده‍است. در این مطالعه، اثر بارش با شدت‌های مختلف روی شیب بدون جاده و با وجود جاده بررسی شد. طبق نتایج، احداث جاده بسته به محل قرارگیری آن در شیب می‍تواند منجر به کاهش و یا افزایش ضریب اطمینان اولیه و ثانویه در حین بارش در شیب شود. زاویه شیب و شدت بارش تاثیر مستقیم برروی جبهه تراوش و فشارآب منفذی دارند. با افزایش شدت و زمان بارش، جبهه تراوش، فشارآب و سطح آب زیرزمینی افزایش یافته و ضریب اطمینان کاهش می‌یابد. با بررسی اثر توام بارش و جاده در یک شیب مشرف به جاده واقعی مشاهده شد که احداث جاده در شیب باعث کاهش ضریب اطمینان اولیه شد. همچنین کاهش شدیدتر ضریب اطمینان شیب در حین بارش نسبت به حالت بدون وجود جاده را در پی داشت. یافته‌های مطالعه حاضر لزوم درنظرگرفتن اثر توام جاده و بارش را درحین تحلیل‌های پایداری شیب نشان می‌دهد که می تواند منجر به کاهش زمین لغزش‌های مشرف به جاده گردد.

کلیدواژه‌ها


-Cai F. and Ugai K. (2004). Numerical Analysis of Rainfall Effects on Slope Stability. 4(2), 69-78.
-Chatra A. S., Dodagoudar G. R. and Maji V. B. (2017). Numerical modelling of rainfall effects on the stability of soil slopes. International Journal of Geotechnical Engineering. 13, 425-437.     
-Chatterjee D., Krishna A. (2019). Effect of Slope Angle on the Stability of a Slope under Rainfall Infiltration, Indian Geotechnical Society. 49, 708-717.
-Chatterjee D., Murali K. (2017). Effect of Slope Angle on the Stability of a Slope under Rainfall Infiltration. Indian Geotechnical Society 2019. 49, 708–717.
-Che Ghani A., Mohd T., Hasbollah D. (2020). Effect of rainfall pattern on slope stability Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development. 62, 887-892.
-Che Ghani A., Mohd T., Hasbollah D. (2020). Effect of rainfall pattern on slope stability Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development. 62, 887-892.
-Chen X., Guo H. and Song E. (2008). Analysis method for slope stability under rainfall action Landslides and Engineered Slopes. Taylor and Francis Group, London, 1507-1515.
-Duan G., Chen D. and Niu R. (2019). Forecasting Groundwater Level for Soil Landslide Based on a Dynamic Model and Landslide Evolution Pattern. 11(10), 1-13.
-Duong, T. T., Do, D.M. and Yasuhara, K. (2019). Assessing the Effects of Rainfall Intensity and Hydraulic Conductivity on Riverbank Stability. Water 11 (4), 1-16.
-Ebrahimi Majid,  Habibolahian Mahmoud, Amir-Ahmadi Abolghasem,  Zangeneh Asadi Mohammad Ali and   Nezhadsoleimani Hamid (2015), Considering the road building effect on the occurrence of surface landslides by using the slope stability model (Case Study: Kalat Basin), Geographical Planning of Space Quarterly Journal,  5(15), 149-162 (In Persian).
-Hossain. J., Hossain. MS., Hoyos. L.R. (2013). Effect of Rainfall on Stability of Unsaturated Earth Slopes Constructed on Expansive Clay. Geo Congress, 417-425.
-Kristo Ch., Rahardjo H., Satyanaga A. (2017). Effect of variations in rainfall intensity on slope stability in Singapore. International Soil and Water Conservation Research. 5, 258-264.
-Ng. C. w. w., Shi Q. (1997). Influence of rainfall intensity and duration on slope stability in unsaturated soils. Quarterly Journal of Engineering Geology, 31, 105-113.
-Rahardjo H., Satyanaga A., Leong E. (2016). Effects of rainfall characteristics on the stability of tropical residual soil slope. E3S Web of Conferences. 9, 6­.
-Rahardjo H., Satyanaga N., Leong Ch. and Ng Y. (2010). Effects of Groundwater Table Position and Soil Properties on Stability of Slope during Rainfall-J. Geotech. Geoenviron. Eng. 2010.136, 1555-1564.
-The Viet T., Thu T., Lee G., Oh S., Van N. (2015). Effect of Extreme Rainfall on Cut Slope Stability, Case Study in Yen Bai City, Viet Nam, Journal of the Korean Geo-Environmental Society. 16(4), Vol. 9, 23-32.