مدل حداکثر مدت‌زمان استفاده از دوچرخه اشتراکی (نمونه موردی: شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران و استاد وابسته، دانشکده مهندسی عمران، زمین شناسی و معدن، دانشگاه فنی مونترال، کانادا

3 دانشجوی دکتری‌، گروه مهندسی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

دوچرخه‌های اشتراکی، وسایل نقلیه پاکی هستند که به کاهش ترافیک، آلودگی هوا و افزایش دسترسی به حمل‌ونقل عمومی کمک می‌کنند. توسعه پایدار و استفاده از وسایل نقلیه پاک به‌ویژه دوچرخه‌های اشتراکی، در سراسر جهان به‌عنوان یک راهکار مؤثر برای حل مسائل مرتبط با ترافیک، آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی، در نظر گرفته می‌شود. متأسفانه در ایران اهمیت چندانی به این شیوه سفر داده نشده و سهم پایینی از سفر­های درون‌شهری به دوچرخه­های اشتراکی اختصاص یافته است. لازمه اتخاذ سیاست­­های حمل­و­نقلی کارا در این زمینه، شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب دوچرخه اشتراکی است. در این پژوهش، به‌منظور شناسایی عوامل مؤثر بر حداکثر مدت­زمان استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی در شهر تهران، انتخاب این شیوه سفر با استفاده از مدل لوجیت رتبه­ای مدل­سازی شده است. برای جمع­آوری داده­های مورد نیاز، از پرسشنامه استفاده گردید. تعداد کل پرسشنامه‌های تکمیل‌شده  418 عدد بود که پس از تمیز کردن داده‌ها، به 400 عدد کاهش پیدا کرد. بر اساس نتایج، عواملی مانند؛ ایجاد محیط ایمن برای دوچرخه‌سواری (احداث مسیر ویژه برای عبور دوچرخه)، پاکیزگی هوا، زیبایی مسیر عبوری دوچرخه، شیب محیطی بسیارکم در آخرین سفر، سبب استفاده از دوچرخه اشتراکی به مدت بالای 15 دقیقه و عواملی مانند، احساس کسرشأن اجتماعی هنگام دوچرخه‌سواری، ضعف جسمانی، عدم علاقه به دوچرخه اشتراکی، هدف سفر کاری، سبب عدم استفاده یا استفاده کمتر از 15 دقیقه­ای از دوچرخه اشتراکی خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها


- عبادی، ز. توجهی، ع. کرم‌رودی، م.، (1398). سنجش میزان مطلوبیت دوچرخه اشتراکی و تعیین عوامل تأثیرگذار در رفتار کاربران با استفاده از مدل لجستیک چند متغیری. کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک، دوره هجدهم.
- علی‌محمدی، محمدجواد (1402). ­یک مدل انتخاب دوچرخه برای سفرهای درون‌شهری، نمونه موردی دوچرخه‌های اشتراکی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد،  استاد راهنما، امیررضا ممدوحی،  تهران، دانشکده فنی- مهندسی، گروه مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس.
- ممدوحی، امیررضا (1383). مدل‌سازی افزایش سهم قطار برقی در سفرهای تهران - کرج با استفاده از مدل لوجیت رتبه‌ای. کنگره ملی مهندسی عمران، دوره اول.
 
-Bachand-Marleau, J., Lee, B. H., & El-Geneidy, A. M. (2012). Better understanding of factors influencing likelihood of using shared bicycle systems and frequency of use. Transportation Research Record, 2314(1), 66-71.
-Butt, M. A., Danjuma, S., Ilyas, M. S. B., Butt, U. M., Shahid, M., & Tariq, I. (2023). Demand Prediction on Bike Sharing Data Using Regression Analysis Approach. Journal of Innovative Computing and Emerging Technologies, 3(1).
-Chen, Z., van Lierop, D., & Ettema, D. (2020). Dockless bike-sharing systems: what are the implications?. Transport Reviews, 40(3), 333-353.‏
-De Dios Ortúzar, J., & Willumsen, L. G. (2011). Modeling Transport. John wiley & sons.
-Du, M., & Cheng, L. (2018). Better understanding the characteristics and influential factors of different travel patterns in free-floating bike sharing: Evidence from Nanjing, China. Sustainability, 10(4), 1244.‏
-Eren, E., & Uz, V. E. (2020). A review on bike-sharing: The factors affecting bike-sharing demand. Sustainable cities and society, 54, 101882.
 
-Fishman, E. (2016). Bikeshare: A review of recent literature. Transport Reviews, 36(1), 92-113.
-Fishman, E., Washington, S., Haworth, N., & Watson, A. (2015). Factors influencing bike share membership: An analysis of Melbourne and Brisbane. Transportation research part A: policy and practice, 71, 17-30.‏
-Hamilton, T. Wichman, C., (2018). Bicycle infrastructure and traffic congestion: Evidence from DC’s Capital Bikeshare. Journal of Environmental Economics and Management, Vol. 87, 72–93.
-Hensher, D. A., Rose, J. M., & Greene, W. H. (2005). Applied choice analysis: a primer. Cambridge university press.‏
-Jing, C., & Zhao, Z. (2015). Research on Antecedents and Consequences of Factors Affecting the Bike Sharing System Lessons from Capital Bike Share Program in Washington, DC. In International Conference on Logistics Engineering, Management and Computer Science (LEMCS(, Atlantis Press. 444-449.
-Kim, D., Shin, H., Im., H., & Park, J. (2012). Factors influencing travel behaviors in bikesharing. In Transportation Research Board 91st Annual Meeting, 1-14.
-Kim, K. (2018). Investigation on the effects of weather and calendar events on bike-sharing according to the trip patterns of bike rentals of stations. Journal of transport geography, 66, 309-320.
-Kowald, M., Gutjar, M., Röth, K., Schiller, C., & Dannewald, T. (2022). Mode Choice Effects on Bike Sharing Systems. Applied Sciences, 12(9), 4391.
-Leister, E. H., Vairo, N., Sims, D., & Bopp, M. (2018). Understanding bike share reach, use, access and function: An exploratory study. Sustainable cities and society, 43, 191-196.
-Morton, C. (2018). Appraising the market for bicycle sharing schemes: Perceived service quality, satisfaction, and behavioral intention in London. Case Studies on Transport Policy, 6(1), 102-111.
-Moura, F., Valenca, G., Félix, R., & Vale, D. S. (2022). The impact of public bike-sharing systems on mobility patterns: Generating or replacing trips?. International Journal of Sustainable Transportation, 1-10.‏
-Ye, M., Zeng, S., Yang, G., & Chen, Y. (2020). Identification of contributing factors on travel mode choice among different resident types with bike sharing as an alternative. IET Intelligent Transport Systems, 14(7), 639-646.
-Zhi, D. Sun, H. Lv, Y. Xu, G., (2022). Quantifying the comprehensive benefit of the bike-sharing system under cycling behavior differences, Journal of Cleaner Production, Vol. 379, No. P2, 134660.
-Zhu, W., Pang, Y., Wang, D., & Timmermans, H. (2013). Travel behavior change after the introduction of public bicycle systems: Case study in Minhang District, Shanghai, No. 13-0764.