ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر پلیمر SBS بر خواص عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی حاوی نانورس و گیلسونایت

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به مشکلات هزینه بالا، پردازش دشوار و پایداری ذخیره سازی نامطلوب قیر اصلاح شده با۱SBS، تحقیقات زیادی بر روی قیر ترکیبی صورت گرفته است تا عملکردی برتر در روسازی را به دست آورد. در این مطالعه، مخلوط آسفالتی توسط نانوسیلیس، گیلسونایت و SBS تغییر یافته است. آزمایش­های عملکرد اصلی قیر، آزمون‌های شیارشدگی، آزمون‌های خمش در دمای پایین، آزمایش­های حساسیت به رطوبت، آزمایش­های خستگی و آزمایش­های دوام مخلوط آسفالتی اصلاح شده با SBS، گلیسونایت، نانوسیلیکا/گیلسونایت و نانوسیلیکا/گیلسونایت/SBS انجام شد تا عملکرد سازه آنها ارزیابی شود. با مقایسه نتایج آزمایش­های با خواص مخلوط آسفالتی اصلاح نشده، نانوسیلیکا و گیلسونایت منجر به بهبود عملکرد سازه شدند. مخلوط آسفالتی تغییر یافته با نانوسیلیکا/ گیلسونایت/SBS دمای پایداری بالاتری، مقاومت در برابر ترک خوردگی در دمای پایین، حساسیت کمتر به رطوبت و دوام بیشتری نسبت به قیر اصلاح شده با ۵٪ SBSداشت.

کلیدواژه‌ها


-Du, S.W., (2012). Performance and mechanism of BRA-SBS polymer composite modified asphalt mixture, J. Build. Mater. 15 (6), 871–874.
-Huang,  W.D., M. Zheng, M. Huang, (2015). Fatigue performance comparison of various kind of asphalt mixture, J. Build. Mater. 18 (6), 1089–1094.
-Huang , W.R., (2009), Experimental study on pavement performance of nanometer layered silicate modified asphalt, J. Chongqing Jiaotong Univ. 28 (2) 231–235.
-Kök, B.V., M. Yilmaz, M. Guler, (2011).  Evaluation of high temperature performance of SBS + Gilsonite modified binder, Fuel 90, 3093–3099.
-Polacco, G., P. Kriz, S. Filippi, L. Zanzotto, (2008). Rheological Properties of Asphalt/SBS/ Clay Blends, Eur. Polymer J. 44 (11), 3512–3521.
-Sureshkumar, M.S., S. Filippi, G. Polacco, I. Kazatchkov, J. Stastna, L. Zanzotto, (2010), Internal structure and linear viscoelastic properties of eva/asphalt nano composites, Eur. Polymer J. 46 (4), 621–633.
-Sun, P., S. Han, H.L. Zhang, Z.Y. Wang, O.M. Xu, (2016). High-temperature performance of nano-CaCO3/SBS modified asphalt mixture, Mater. Rev. 30 (4), 122– 126.
-Sun, L., X.T. Xin, J.L. Ren, (2017). Asphalt modification using nano-materials and polymers composite considering high and low temperature performance, Constr. Build. Mater. 133, 358–366.
-Xiong­, P., P.W. Hao, C.M. Gao, (2005), Pavement performance of SBS modified asphalt, J. Chang’an Univ. (Nat. Sci. Ed.) 25 (1), 10–19.
-Yang, K., D. Liu, (2015). Research on Performance of Trinidad Lake Asphalt Added with SBS-modified Asphalt Mixture, J. Highway Trans. Res. Dev. 33 (7) 28– 32.
-Yusoff, N.I.M., A.A.S. Breem, H.N.M. Alattug, A. Hamim, J. Ahmad, (2017). The effects of moisture susceptibility and ageing conditions on nano-silica/polymer modified asphalt mixtures, Constr. Build. Mater. 72, 139–147.
-Yilmaz,  M., M.E. (2013). Çelog ̆lu, Effects of SBS and different natural asphalts on the properties of bituminous binders and mixtures, Constr. Build. Mater. 44, 533–540.