ارزیابی مقاومت و دوام روسازی بتنی با استفاده از نانو لوله کربنی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران

3 دانش‌آموخته دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

4 گروه مهندسی عمران، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

چکیده

امروزه حمل و نقل جاده­ای اهمیت زیادی در زندگی انسا­ن­ها از نظر اجتماعی، مادی و .... دارد. پیشرفت یک کشور می­تواند ارتباط مستقیمی با حمل ونقل جاد­ه­ای داشته باشد. برای داشتن معابر مناسب، تامین یک رویه­ی خوب بسیار مهم می­باشد. برای رسیدن به این هدف، رویه­های صلب بتنی که مزایای اقتصادی، زیست محیطی و ایمنی دارند، مدنظر قرار گرفت. در این پژوهش، سعی شد با اضافه کردن یک افزودنی نانو، خصوصیات مقاومتی و دوام افزایش یابد تا بتوان عمر روسازی صلب را  افزایش داد. بدین منظور، با انجام آزمایشهایی بر روی اجزای تشکیل دهنده بتن رویه؛ مانند، سنگدانه،  آب و سیمان، مقادیر مناسب آن از جداول استاندارد مشخص شد. در این پژوهش، ماده نانو لوله کربنی تک لایه جهت بهبود و تغییر خواص بتن رویه انتخاب گردید. پس از اضافه کردن نانو لوله با نسبت­های مختلف (3-5-7 درصد وزن سیمان) به بتن رویه، آزمایش­های مقاومت فشاری، کششی، دوام و مویینگی روی نمونه شاهد و اصلاح شده انجام شد. نتایچ حاکی از افزایش 20% در مقاومت فشاری و افزایش 13% در مقاومت کششی بود. همچنین دوام رویه­ها 30% افزایش یافت، که قابل توجه بود. علاوه بر آن، نتایج نشان داد که با افزودن نانولوله کربنی جذب آب به میزان
 28% کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


-جبل عاملی، بهرام.، صداقت، آرش.، امید قائمی، نویدرضا (۱۳۹۴). بررسی تاثیرات میکروسیلیس برخصوصیات مقاومتی و دوام بتن سبک سازه­ای و بحث در مورد توجیه پذیری اقتصادی آن.
- رمضانیانپور، علی اکبر (1391). مقایسه اثرات نانو سیلیس و دودة سیلیس بر روی ریزساختار و دوام نمونه­های بتنی. نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، شماره 45، 75-65. Doi: 10.22060/ceej2012.98
-فیروزمکان، شبنم، رمضانیانپور، علی اکبر، عبادی، تقی، و بهرامی، حامد2-2-نانولوله کربنی   در این تحقیق، وزن مواد افزودنی نانو لوله (3­، 5­، 7) درصد وزن سیمان مصرفی انتخاب شد.
 (1391). تاثیر نانوسیلیس بر خصوصیات مکانیکی و دوام بتن. مهندسی عمران و محیط زیست، دانشکده فنی، 42، شماره 1، پیاپی 66، 44-35.
-Behfarnia, Kiachehr, and Niloofar Salemi. (2013).The effects of nano-silica and nano-alumina on frost resistance of normal concrete. Construction and Building Materials 48, 580-584.
-Bittnar, Zdenek, Peter JM Bartos, Jiri Nemecek, V. Smilauer, and Jan Zeman, eds. Nanotechnology in Construction, (2009). Proceedings of the NICOM3. Springer Science & Business Media.
-Li H, Zhang M-h, Ou J-p. (2007). Flexural fatigue performance of concrete containing nano-particles for pavement. Int J Fatig, 29(7),1292–301.
-Li H, Xiao H-g, Yuan J. Ou J. (2004). Microstructure of cement mortar with nanoparticles. Compos B Eng.  35(2), 185–9.
-Sanchez, Florence, and Konstantin Sobolev. (2010). Nanotechnology in concrete–a review. Construction and building materials 24, No. 11, 2060-2071.