بهینه‌سازی عملیات کانتینرهای خالی با استفاده از شبیه‌سازی (مطالعه موردی: بندر شهید رجایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مدیریت عملیات بندری نقش مهمی در صنعت حمل‌ونقل و تجارت دریایی دارد. روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای بهبود مدیریت عملیات بندری قابل استفاده است که از آن جمله می‌توان به کاربرد نرم‌افزارهای شبیه‌سازی عملیات بندری اشاره کرد. این نرم‌افزارها معمولاً برای بهینه‌سازی عملیات مختلف بندری، ارزیابی ظرفیت، ترافیک بارگیری و تخلیه کانتینرها، مدیریت ذخیره، مکان‌یابی و تخصیص کانتینرها، برنامه‌ریزی سفر کشتی‌ها و مواردی از این دست مورد استفاده قرار می‌گیرند. بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین و مهمترین بندر تجاری کشور، یکی از مراکز پر تراکم و حیاتی کشور محسوب می‌شود که مدیریت عملیات بندری و دریایی آن به علت تنوع، گستردگی و هم‌پوشانی فعالیت‌ها بسیار پیچیده است. استفاده از نرم‌افزارهای شبیه‌سازی، می‌تواند نقش موثری در بهبود مدیریت عملیاتی در این بندر داشته باشد. یکی از فعالیت‌های بندری در این بندر، مدیریت کانتینرهای خالی است که توسط شرکت کشتیرانی جنوب- خط ایران به عنوان بازوی عملیات بندری گروه کشتیرانی ج.ا.ا. و تامین کننده اصلی و متولی بخش عمده عملیات کانتینرهای خالی به انجام می‌رسد. در این مقاله، فرایند ارسال کانتینرهای خالی به پایانه‌های متقاضی با استفاده از نرم‌افزار آرنا شبیه‌سازی شده است. نتایج نشان می‌دهد با اعمال راهکارهایی همچون توزیع مکانی محل ذخیره کانتینرهای خالی و نیز فراخوانی غیر همزمان کشنده‌ها بر اساس برنامه‌ریزی قبلی می‌توان طول صف و میانگین زمان انتظار در صف را به ترتیب تا 74 و 80 درصد کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


-شرکت کشتیرانی جنوب- خط ایران، آمار روزانه کانتینرهای خالی از شهریور 1400 تا خرداد 1402.
- صداقی، سیده معصومه، و شیوافر، ایمان (1402)، پیش‌بینی تقاضای کانتینر خالی با استفاده از شبکه‌های عمیق، مطالعه موردی بندر شهید رجایی، پژوهشنامه حمل و نقل (در دست انتشار)
- Brands, M. J. M.  (2015). A SIMIO simulatiom model for the evaluation of inter terminal transport systems at Maasvlakte 1 and 2 in 2030, Master's thesis, Delft University of Technology, http://resolver.tudelft.nl/uuid:e93ca2ce-a697-411e-8c28-1d5ee4aaf181
-O. Derse, O., & Göçmen, E. (2018). A Simulation Modeling Approach for Analyzing the Transportation of Containers in a Container Terminal System. International Scientific and Vocational Journal, 2(1), 19-28.
-J. Gowrynathan, J., Chandrakumar, C., & Kulatunga, A.  (2016). Selecting the best layout for the container terminal using Modeling and Simulation Techniques )paper presentation(. International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, March 8-10 Kuala Lumpur, Malaysia.
-Radifan, H., Gurning, R. O. S., & Handani, D. W. (2020). Analysis of the Container Dwell Time at Container Terminal by Using Simulation Modelling. International Journal of Marine Engineering Innovation and Research, 5(1), 34-43.
-­Razouk, C., & Benadada, Y. (2017). Optimization and simulation approach for empty containers handling. International Journal of Advanced Computer Science and Applications,11(8), 520-525.