ارزیابی خصوصیات فیزیکی و رئولوژیکی قیر مصالح خرده آسفالتی حاوی ضایعات روغن و خرده لاستیک

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران

چکیده

روسازی آسفالت بازیافت شده ۱(RAP) به یک روش معمولی در اکثر کشورها تبدیل شده است. از این رو، استفاده از مواد جوان‌ساز
ب
ه همراه RAP، عمدتاً به دلیل افزایش هزینه‌های مواد خام، در تولیدکنندگان آسفالت محبوبیت پیدا کرده است. در این مطالعه، خرده لاستیک (CR)۲ و روغن سرخ کردنی ضایعاتی (WFO)۳ جهت بازیابی خواص و افزایش مقاومت شیارشدگی RAP استفاده شد. چندین ویژگی فیزیکی و رئولوژیکی قیر مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که نمونه قیر RAP حاوی WFO و CR نقطه نرمی را کاهش داده و درجه نفوذ را افزایش می‌دهند. این به افزایش شاخص نفوذ مربوط می­شود. علاوه بر این، ویسکوزیته قیر بازیافت شده ترکیبی WFO/CR کارایی و سختی بهتری را نشان داد و همچنین دمای پایداری ذخیره سازی پایین (کمتر از 2.2 درجه سانتیگراد) با کاهش قابل قبول در هنگام گرم شدن را نشان داد. خواص رئولوژیکی WFO/CR همراه با قیر احیا شده با نمونه کنترل قابل مقایسه بود. ادغام  CR
با
WFO به عنوان یک جوان کننده هیبریدی مقاومت شیارشدگی را افزایش داد. بنابراین، حضور WFO/CR تاثیر قابل‌توجهی بر خواص قیر RAP دارد و در عین حال محیط بهتری را ایجاد کرده و آلودگی زیست محیطی را با استفاده مجدد از مواد زائد کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


-Abdul Hassan, N. Abdulhussein Abdulridha Almusawi, A. Zul Hanif Mahmud, M. Asniza Mohamed Abdullah, N. Athma Mohd Shukry, N. Mashros, N. Putra Jaya, R. Md Yusoff, N.I. (2018).  Engineering properties of crumb rubber modified dense-graded asphalt mixtures using dry process. In Proceedings of the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science; Institute of Physics Publishing: Johor, Malaysia, Vol. 220. [CrossRef]
-Abdullahi Ahmad, K. Ezree Abdullah, M. Abdul Hassan, N. Usman, N.; Ambak, K. (2016). Investigating the Feasibility of Using Jatropha Curcas Oil (JCO) as Bio Based Rejuvenator in Reclaimed Asphalt Pavement (RAP). In Proceedings of the MATEC Web of Conferences, Melaka, Malaysia, 5–6 December.
-Asli, H. Ahmadinia, E. Zargar, M. Karim, M.R. (2012). Investigation on physical properties of waste cooking oil—Rejuvenated bitumen binder. Constr. Build. Mater. 37, 398–405. [CrossRef]
-Bilema, M. Bin Aman, Y. Hassan, N.A. Al-Saffar, Z. Ahmad, K. Rogo, K. (2021). Performance of Aged Asphalt Binder Treated with Various Types of Rejuvenators. Civ. Eng. J. 7, 502–517.
-Bilema, M. Aman, M.Y. Hassan, N.A. Memon, Z.A. Omar, H.A. Izzi, N. Yusoff, M. Milad, A. (2021). Mechanical Performance of Reclaimed Asphalt Pavement Modified with Waste Frying Oil and Crumb Rubber. Materials, 14, 2781.
-Bilema, M.A.M. Aman, M.Y. Ahmad, K.A.(2019). Investigating the rheological and physical properties for unaged of crumb rubber- modified binders containing warm mix asphalt additive. In Lecture Notes in Civil Engineering; Springer, Singapore.
-Bilema, M. Aman, M.; Hassan, N. Haloul, M. Modibbo, S. (2021). Influence of crumb rubber size particles on moisture damage and strength of the hot mix asphalt. Mater. Today Proc. 42, 2387–2391.
-Bilema, M.A. Yusri Aman, M. Abdul Hassan, N. Al-Saffar, Z. Rogo, K. Azila Abdullah, N.F. (2021). Influence of crumb rubber incorporating different warm mix asphalt additives on the mechanical performance of the WMA mixture.
J. Rehabil. Civ. Eng.
-Bilema, M.A. Aman, M.Y. Hassan, N.A. Ahmad, K.A. Elghatas, H.M. Radwan, A.A. Shyaa, A.S. (2018). Moisture Sensitivity of Crumb Rubber Modified Modifier Warm Mix Asphalt Additive for Two Different Compaction Temperatures. In Proceedings of the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, IOP Publishing: Kuantan, Malaysia.
-Bilema, M.A. Aman, M.Y. Hassan, N.A. Abdullah, N.F.A. (2019). Investigation on rheology and physical properties of asphalt binder blended with waste cooking oil. In Proceedings of the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; IOP Publishing: Kuala Lumpur, Malaysia, Vol. 527.
-García, Á. Schlangen, E. (2011).Van De Ven, M. Properties of capsules containing rejuvenators for their use in asphalt concrete. Fuel, 90, 583–591. 
-Hamim, A. Md Yusoff, N.I. (2013). The Use of Stabilisation Materials in Cold-in Place Recycling of Flexible Pavement. J. Kejuruter. (J. Eng.) 25, 1–9.
-Mills-Beale, J. You, Z.  (2010).The mechanical properties of asphalt mixtures with Recycled Concrete Aggregates. Constr. Build. Mater.
-Milad, A. Ali, A.S.B. Yusoff, N.I.M. (2020). A review of the utilisation of recycled waste material as an alternative modifier in asphalt mixtures. Civ. Eng. J. (Iran), 6, 42–60.
-Moreno, F. Sol, M. Martín, J. Pérez, M. Rubio, M.C. (2013). The effect of crumb rubber modifier on the resistance of asphalt mixes to plastic deformation. Mater. Des. 47, 274–280.
-Milad, A. Ahmeda, A.G.F. Taib, A.M.; Rahmad, S. Solla, M. Yusoff, N.I.M. (2020). A review of the feasibility of using crumb rubber derived from end-of-life tire as asphalt binder modifier. J. Rubber Res. 23, 203–216. 
-Milad, A. Ali, A.S.B. Yusoff, N.I.M. (2020). A review of the utilisation of recycled waste material as an alternative modifier in asphalt mixtures. Civ. Eng. J. (Iran), 6, 42–60.
-Mills-Beale, J. You, Z. (2010). The mechanical properties of asphalt mixtures with Recycled Concrete Aggregates. Constr. Build. Mater.
-Nordiana, M.; Nur Aifa, W.A.W. Hainin, M.R. Naqiuddin, M.W.M. Norhidayah, A.H. Haryati, Y. Juraidah, A. Ramadhansyah, P.J. (2018). Rutting resistance of untreated and treated waste cooking oil in bitumen after aging condition. In Proceedings of the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science; IOP Publishing: Kuantan, -Malaysia.
-Wen, H.;Bhusal, S. Wen, B. (2013). Laboratory evaluation of waste cooking oil-based bio asphalt as an alternative binder for hot mix asphalt. J. Mater. Civ. Eng.