بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی در ارزیابی عملکردپیمانکاران راهداری ونگهداری روسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی ومهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

توسعه ونگهداری زیرساختهای کشور از جمله شاخصهای اساسی رشدو توسعه محسوب می شود. یکی از چالشهایی که هم اکنون ادارات راه و شهـرسازی و همچنین سازمانهای تابعه با آن مواجه می باشند کمبود اعتبارات  وپیمانکاران توانا جهت تکمیل و اتمام پروژههای عمرانی و به ویژه نگهداری آنها است.این تحقیق با کمک روش پرسشنامه ای ونظر خواهی از جامعه پیمانکاران وکارفرمایان دولتی سعی نموده است، عوامل موثر و مهمتری که در کاهش عملکرد پیمانکاران راهداری نقش داشته اند در محدوده مورد مطالعه به روش تحلیل عاملی و معادلات ساختاری شناسایی نماید. نتایج پاسخنامه ها و تحلیل عاملی وتائیدی انجام شده نشان می دهد،دو پارامتر رعایت سقف زمانبندی و میزان تجربیات پرسنل شرکت تعمیر ونگهداری راه اهمیت بسیار داشته است.همچنین پارامترهای اقتصادی نظیر تامین بودجه کامل پروژه در انتهاء و عدم تعیین مدت زمان مناسب پروژه بر اساس مطالعات علمی(حجم عملیات، شرایط فصلی،..) در عملکرد پیمانکاران نقش و اهمیت بسیار دارد.همچنین دریافت گردید،که پارامتر الگوهای ساختاری  وسلسله مراتبی موجود در شرکت پیمانکار اهمیت بسیار داشته است. نیز از مشکلات کارفرمایان می توان به ضعف دانش فنی پرسنل مرتبط و مدیران کارفرما اشاره نمود.در بررسی راهکارهای اصلاح این مشکلات مشخص شده در مرحله قبل به توسعه سیستمهای مدیریت و ایجادسامانه مدیریت اطلاعات راهداری توجه داده شد، همچنین تدوین و اجراءمبانی آموزشی پیمانکاران جهت تقویت عملکرد سازمانی ونتایج کار آنها موثر می باشد، شیوه " انعقاد قراردادها برمبنای عملکرد" نیز که در سایر کشورهای دنیا مورد توجه قرار گرفته می تواند توسط کارفرمایان دولتی استفاده شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


-                    جلالی،ف.و رضائیان م.، (1388)، "استفاده از رویکرد BOT برای واگذاری مسئولیت نگهداری راه به پیمانکاران"، اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت،تهران، صص.1-11.
-                     
-                    داوری، ع.و رضازاده، آ. (۱۳۹۲) "مدل سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار"­PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
 
-                    زارع چاهوکی، م. (1389)، "روش­های تحلیل چندمتغیره در نرم افزار"SPSS، انتشارات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، پاییز، ص.35.
 
-                    شاکری، ا. و عبدی، ر.، (1393)، "بررسی چالشهای نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران در بهبود و عمران و حمل و نقل شهری"، فصلنامه علمی ترویجی مهندسی ترافیک، صص.51-59.
 
-                    شهنی دزفولیان، ر.، آقاجانی، م.، رضایی ارجرودی، ع. و صادقی، م. (1394)­، "ارائه مدل ترکیبی مکانی - سلسله مراتبی به­منظور اولویت­بندی پروژه­های راهسازی در حال ساخت"(مطالعه موردی جنوب استان کرمان)، پانزدهمین کنفرانس بین المللی ترافیک وحمل ونقل تهران، اسفند، شهرداری تهران، تهران، ص.11.
 
-                    شیخ الاسلامی،ع.، باقری خلیلی، ف. ومحمودآبادی، ع.، (1391)،"کاهش متغیرهای ورودی در فرآیند مدل سازی تصادفات آزادراهها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مؤلفه­های اصلی"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال سوم، شماره چهارم ،تابستان، صص. 325-338.
 
-                    صفارزاده، م. قربانی، م.و محمدی، م.، (1384)، "ارزیابی سطح تکنولوژیک در مشاورین و پیمانکاران بخش راه و ترابری"، مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی، صص.401-414.
 
-                    صفارزاده م. و الیاسی م.، (1383)، “ارائه مدل تعمیر و نگهداری راه بر مبنای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی”، نشریه فنی و مهندسی مدرس، شماره پانزدهم، بهار، صص.1-13.
 
-                    طباطبایی، ع. و رحمن، ع.، (۱۳۸۸)، "اهمیت و جایگاه نگهداری راه­ها در ایران"، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها، تهران، دانشگاه تهران، ص.9.
-                    کردستانی، ن.، سقط فروش، ا. و اظهاری نیکو سران، ح. (1394)، "شناسایی و ارزیابی موانع ورود پیمانکاران نگهداری به مراحل مطالعات اولیه"، طراحی و اجرا در پروژه­های زیربنایی، سومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صص.12-1.
 
-                    گزارش عملکرد اداره کل راه وشهرسازی جنوب کرمان (1394)، سایت اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان،جیرفت.، ص.34.
 
-                    گروهGMI6، (1390)، “مجموعه آموزشی تحلیل آماری در تحقیقات پیمایشی با نرم‌افزار SPSS-“PASW نسخه آزمایشی2.
 
 
-                    معین­الدینی، م.ی؛ تاکی، م. و اختیاری، ا.، (1393)، "مروری بر دستورالعمل مدیریت فعالیت­های گشت راهداری"، نخستین همایش سیستم­های حمل و نقل هوشمند جاده­ای، تهران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای، ص.10.
 
-                    مؤمنی، م. (1393)، “تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار “SPSS، انتشارات کتاب نو، تهران، ص.312.
 
-                    هویدا، م.، (1395)، “راهکار­های افزایش کارایی قانون برگزاری مناقصات در بخش راهداری”، اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، ص.15.
-                    Anastasopoulos, P., B. McCullouch, K. Gkritza, F. Mannering, K. Sinh., a. (2010b). “Cost saving analys is of performance-based contracts for highway ma intenance operations.” J. Infrastruct. Syst., 555X.0000012, pp. 251-263.
 
 
-                    Gharaibeh, N.G., Shelton D., Ahmed J., Chowdhyry A., and Krugler P.E. (2011). Development of Performance-based Evaluation Methods and Specifications for Roadside Maintenance. Report No.FHWA/TX-11/0-6387-1. Texas Transportation Institute, the Texas A&M University System College Station, Texas.
 
 
-                    Khabiri,M.M.(2016), Application of Factor Analysis to Determine the Parameters of Planning Work-Zone in the Road Repair and Maintenance, International Journal of Sustainable Construction Engineering & Technology (ISSN: 2180-3242) Vol 7, No 1, 2016, pp.1-10.
 
 
-                    Shrestha, Kishor, (2016),  "Framework of Performance-Based Contracting for Chip Seal and Striping Maintenance Activities" UNLV, Theses, Dissertations, Professional Papers, and Capstones, Paper 2743.
 
 
-                    Stankevich, N, Qureshi, N., Queiroz, C., (2005), Performace – based contracting for preservation and Inproment of Road Assets, transport note, No. TN – 27, The world Bank, Washington D.C., P1-12.