دوره و شماره: دوره 23، شماره 83، تیر 1394 
بررسی اثر تسلیح خاک با ژئوگرید بر پارامترهای مقاومتی بستر راه

صفحه 78-90

آیدا مهرپژوه؛ جمشید آقائی؛ سید ناصر مقدس تفرشی