مدلسازی تاثیر مخارج استانداردهای ملی در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده حمل ونقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 ، دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

بخشحمل ­ونقلبهعنوانپیشنیازوزیربنایتوسعه،داراینقشاساسیوکارآمددرباروریامکاناتواستعدادهایبالقوهجوامعبودهکهشناسایی عوامل موثر بر رشد این بخش، زمینهاستفادهبهینهازظرفیت­هایبخشحمل­ونقل وتعیینسیاستهاییدرجهتافزایشکاراییرا در پی خواهد داشت. هدف از این مقاله تحلیل نقش استاندارد سازی در بخش حمل ونقل بر رشد اقتصادی کشور می­باشد که با تکیه بر ادبیات رشد برونزا و مطالعات تجربی انجام گرفته متغیرهای مورد نیاز شناسایی می­شوند و مدل اقتصادی نقش مخارج صرف شده برای استاندارد سازی در بخش حمل ونقل بر رشد اقتصادی کشور ارائه گردیده و در نهایت مدل مذکور با استفاده از تکنیک­های مناسب اقتصادسنجی برآورد گردیده است.
بر اساس این مدل نیروی کار، نسبت سرمایه­گذاری به موجودی سرمایه تأثیر مثبت و معناداری روی رشد ارزش افزوده کشور دارند. متغیرهای نسبت مخارج استاندارد سازی در بخش حمل ونقل به ارزش افزوده کشور، شاخص درجه بازبودن اقتصاد، تغییرات شاخص بهای کالا و خدمت و اندازه دخالت دولت نیز نقش مثبت و معناداری روی رشد این بخش دارند. متغیرهای مجازی برای دوره جنگ و زمان انقلاب نیز اثر منفی دارد. با توجه به یافته­های تحقیق اگر یک درصد به نسبت مخارج استاندارسازی در بخش حمل ونقل به ارزش افزوده کشور افزوده گردد منجر به افزایش نرخ رشد ارزش افزوده کشور به میزان 0039/0 درصد خواهد شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


-    بازدار اردبیلی، پ.، (1390)، "تحلیل نقش R&D بر رشد بخش حمل ونقل کشور با استفاده از الگوهای رشد درونزا و برونزا"، پژوهشنامه حمل ونقل، سال هشتم، شماره 2، تابستان 1390، صص.132-115.
 
-    بیضایی، س. الف.، (1384)، "ارائه مدل­های تعیین عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش حمل ونقل و تولید ناخالص داخلی کشور"، پژوهشنامه حمل ونقل، سال اول، شماره2، بهار 1384، صص77-65.
-    رضایی ارجرودی، ع.، تسبیحی، آ.، (1386)، " ارائه مدل ارتباطی توسعه حمل و نقل و رشد اقتصادی در ایران بر مبنای الگوی رگرسیون برداری"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال ششم، شماره 2 ، صص.136-125، 1386.
 
-    سایت اینترنتی بانک مرکزی، www.cbi.ir.
 
-    سایت اینترنتی درگاه ملی آمار ایران، www.Sci.org.ir.
 
-    قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، (1389­).
 
-    محمودی، ع.، (1376)، "اقتصاد حمل و نقل" ، تهران، نشر اقتصاد نو، ص3.
 
-    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، (1386)، "قانون بودجه سالهای 86-1381"­، مرکز داده ورزی و اطلاع رسانی.
 
-    مهرابی، م.، (1381)، "سیر تحول اعتبارات پژوهشی در کشور1380-1347"، مرکز تحقیقات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 
-    وزارت راه­ و ترابری، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، (1383)، "راهنمای تدوین برنامه استرتژیک تحقیق، توسعه و فناوری".
 
-    یعقوب­زاده خوئی، ا.، (1389)، نقش و اهمیت استانداردها در صنایع غذایی، مجله فناوری و توسعه صنعت بسته بندی، سال ششم، شماره 61، مهرماه 1389­، قابل دسترسی در سایت اینترنتی http://www.persiapack.ir.
 
-    Goo, Youngwan, (2011), "The Effects of the Transportation Costs in R&D Technology Sector on the Endogenous Growth", journal of economic development, Vol. 36.
 
 
-    Haque, M.Emranul, Kim, Dong Heon., (2003), "Public investment in transportation and communication and growth: A dynamic panel approach", Center for growth and business cycle research, school of economic studies, university of Manchester.