تحلیل پایداری لرزه‌ای شیروانی‌های ماسه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی، گروه عمران، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، گروه عمران، دانشگاه زنجان زنجان، ایران

چکیده

در زمینه تحلیل استاتیکی شیروانی‌ها به روش تعادل حدی مطالعه و روش‌های مختلفی از گذشته تاکنون ارائه شده است. اما در زلزله دیده شده که شیروانی‌ها دچار لغزش‌های گسترده‌ای می‌شوند. از اینرو بررسی پایداری لرزه‌ای آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله با استفاده از روش عددی، شیروانی‌هایی با ارتفاع و زوایای مختلف مورد تحلیل لرزه‌ای با اعمال شتاب‌نگاشت زلزله طبس قرار گرفتند. مطابق با نتایج بدست آمده دیده شد که در حین زلزله و با افزایش زمان ناحیه‌ای پلاستیک در پای شیب ایجاد می‌شود و به سمت میانه و تاج شیب شروع به گسترش می‌کند. ناحیه پلاستیک ایجاد شده در حالت لرزه‌ای نسبت به تحلیل استاتیکی دارای عمق و محدوده بزرگتری است و این به دلیل نیروی اینرسی زیادی است که نیروی زلزله به زمین اعمال می‌کند. همچنین با افزایش ارتفاع شیروانی، محدوده‌ای که در آن کرنش برشی پلاستیک رخ می‌دهد بزرگتر می‌شود اما همه شیب‌ها در همان زمان قبلی دچار لغزش می‌شوند.
 
 

کلیدواژه‌ها


 

-Duncan C. Wyllie & Christopher W Mah (2004) "rock slope engineering", Spon Press, London and New York, 4th edition.
 
 
-Newmark N. M.(1965) Effect s of Earthquakeson Damsand Embankment s .Geotechnique ,V15, 2, pp.139-160.
 
-Das, Braja M. 1993, “Principle of Soil Dynamics”, Southern Illienois University at CAR Bondale.
 
-Bowles, J.E. (1997). ‘Foundation analysis and design’, 5th edition McGraw-Hill.
 
-Bishop, A W. (1955). “The use of the slip circle in the stability analysis of slopes”, Geotechnique, Vol.5,  No.l, pp.7-17.
 
-Kramer S.L. 1996, “Geotechnical Earthquake Engineering”.  Prentice Hall, UpperSaddleRiver.
 
- Spencer, E. (1970), "The Analysis of the Stability of Embankments by the Method of Slices", Ph.D. Thesis, University of Manchester, 1970.
 
- Kaustav Chatterjee, (2012)  and Choudhury  
 “Seismic Stability Analysis of Soil Slopes Usinganalytical and Numerical Approaches” Indian Society of Earthquake Technology Department of Earthquake Engineering BuildingI IT Roorkee, Roorkee.
 
- Lysmer, J., and R. L. Kuhlemeyer. “Finite Dynamic Model for Infinite Media”. J. Eng. Mech, 1969, 95 (EM4) , pp.859-877.
 
- K. V. Priyanka, (2011), "A Numerical Study on the Stability of Slopes under Seismic Conditions” International Journal of Earth Sciences and Engineering  ISSN 0974-5904, Volume 04, No 06 SPL, October 2011, pp. 75-78.7
 
-Debarghya Chakraborty and Deepankar Choudhury (2009), "Investigation of the Behavior of Tailings Earthen Dam under Seismic Conditions” American J. of Engineering and Applied Sciences 2 (3): 559-564, 2009 ISSN 1941-7020.
 
-Makdisi, Seed, (1978), “Simplified procedure for estimation dan and embankment earthquake-induced deformations”, Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE, Vol. 104, No, GT7.
 
- Morgenstern, N. R. and Price, V. E. (1965) The analysis of the stability of general slidesurfaces. Geotechnique. 15, 79–93. 46. Nichol, S.L., Hungr, O., Evans, S.G.
 
-ITASCA, FLAC2D Version 5. 2005, “Fast Lagrangian Analysis of Continua in 2 Dimensions”. ITASCA Consulting Group Inc.
 
-GEOSTUDIO. 2004. Modeling with SLOPE/W. Geostudio Manuals, Version, 6.02.
 
-SeismoSignal version 5.1.0 www.seismosoft.com.