کاربرد ستون سنگی در مقاومسازی و افزایشِ ظرفیت باربری جاده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقاوم‌سازی، بهسازی و افزایش ظرفیت باربری جاده‌ها از مسائل مهم و کاربردی در سیستم حمل و نقلی جاده‌ای به شمار می‌رود که به منظور کاهش خطرات جانی و مالی جاده‌ای امری کاملاً ضروری می‌باشدو استفاده از شیوه‌های مفید، ساده و مقرون به صرفه در پایدار سازی و تثبیت این مناطق بسیار حائز اهمیت است. با توجه به پیشرفت و توسعه‌ی جاده‌ای به ویژه در نواحی شیب‌ها، تثبیت و مقاوم سازی این شریان‌های حیاتی و کسب اطمینان از پایداری آن‌ها در برابر بارهای وارده یکی از چالش‌های اساسیِ پیش روی مهندسین و دست‌اندر کاران در این زمینه می‌باشد. استفاده از روش‌های متداولِ مقاوم‌سازیدر این مناطق بسته به شرایط محیطی، اهمیت محل مورد نظر و درجه ناپایداری آن، هزینه‌های مصرفی مصالح موجود، امکانات و غیره بسیار متنوع می‌باشد. یکی از روش‌های مناسب و سازگار با محیط زیست برای مسلح کردن چنین مناطق حساسی استفاده از ستون‌های سنگی می‌باشد. استفاده از ستون‌های سنگی به عنوان یکی از روش‌های پایدار سازی، افزایش مقاومت، و بهبود ظرفیت باربری مطرح می‌شود که علاوه بر سادگی و راحتی اجرا، از نقطه نظر اقتصادی نیز نسبت به سایر روش‌های موجود مقرون به صرفه می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش، ارائه نتایج مدل‌سازی‌های آزمایشگاهی و مطالعات عددی (روش تفاضل محدود سه بعدی؛FLAC3D) در بهبود و افزایش ظرفیت باربری شیب‌های خاکی و خاکریزهای جاده‌ای با استفاده از ستونِ سنگی می‌باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


 
-  قضاوی. م.، و نظری افشار. ج.، (1391) "طراحی و وش‌های اجرای ستون‌های سنگی" دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
- نصیری. م.، (1394) "مطالعه آزمایشگاهی پایداری شیب‌های خاکی مسلح با ستون سنگی تسلیح شده توسط ژئوتکستایل"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی کرمانشاه.
- Barksdale, R.D. and Bachus, R.C. (1983), “Design and construction of stone column vol. 1”, FHWA/RD - December.
- Connor, S.S. and Gorski, A.G. (2000), “A timely solution for the Nojoqi Grade landslide. Repair US 101 South of Buellton”, in the: 51st Annual highway geology symposium, Seattle, pp. 1–11.
- Cooper, M.R. and Rose, A.N. (1999), “Stone column support for an embankment on deep alluvial soils”, Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Geotechnical Engineering, 37 (1), pp.15–25.
- Dayte, K.R. and Madhav, M.R. (1988), “case histories of foundation with stone columns”, International conference on case histories in Geotechnical engineering. 
- Dheerendra, B.M.R. Sitaram, N. and Shivashankar, R. (2013), “A Critical Review of Construction, Analysis and Behavior of stone column”, journal of Geotech. Geol. Eng. vol. 31, pp. 1–22.
- Fattah, M.Y. and Majeed, Q.G. (2012), “Finite Element Analysis of Geogrid Encased Stone Columns”, journal of Geotech. Geol. Eng. Vol. 30, pp.713–726.
- Thompson, M. and White, D. (2005), “Review of stability berm alternatives for environmentally sensitive areas”,the Lowa Department of Transportation.
- Tweedie, R. Clementini, R. Papanicolas, D. Skirrow, R. and Moser, G. “Stabilization of a highway embankment fill over a culvert using stone columns”, In 57th Canadian Geotechnical conference.
- Xanthakos, P.P. Amberson, L.W. and Bruce, D. (1994), “Ground control and improvement”, USA: New York, John Wiley & Sons.