ارزیابی عملکرد سیستم حمل و نقل ترکیبی مترو با سایر شیوه‌های حمل و نقل به روش AHP (مطالعه موردی: ایستگاه صادقیه متروی تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی مهندسی حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی واحدالکترونیک، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مقاله ارزیابی عملکرد سیستم حمل و نقل ترکیبی مترو با سایر شیوه­های حمل و نقل در ایستگاه صادقیه متروی تهران از طریق اولویت بندی گزینه های حمل و نقل موجود و بررسی و مقایسه وضعیت حاضر بر اساس این اولویت­ها است. به منظور انجام این تحقیق، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP که در آن یک مسئله تصمیم گیری به سطوح مختلف هدف­، معیارها، زیرمعیارها و گزینه­ها تقسیم می شود استفادهشده است. در ابتدا معیارهای موثر در اولویت بندی گزینه های حمل و نقل ترکیبی با مترو با بررسی ادبیات موضوع شناسایی شده، سپس با نظرسنجی از 60 تن از کارشناسان و خبرگان حوزه حمل و نقل،معیارهای اولیه بازنگری و اصلاح شده است .در ادامه، با دعوت از 40 تن از کارشناسان خبره جهت تکمیل پرسشنامه­های مقایسه زوجی و با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی وزن معیارها و زیرمعیارها مشخص  گردیده و گزینه های حمل و نقل موجود اولویت بندی و نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که گزینه"­اتوبوس"­ دارای بالاترین اولویت در بین گزینه­های مورد بررسی است و"ون و تاکسی" و" دوچرخه و پیاده روی" در رده های بعدی قرار می گیرند. نتایج مربوط به تحلیل حساسیت نیز نشان می­دهد که تغییر در وزن سه مورد از معیارها می تواند موجب تغییر در اولویت­بندی گزینه­ها شود. همچنین حساسیت نتایج به معیار مسایل زیست محیطی بیش از سایر معیارهاست. نظر سنجی از مسافر و مقایسه نتایج و وزن گزینه­ها حاصل از نظر سنجی در ایستگاه مورد مطالعه با نتایج و وزن تعیین شده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی­، بیانگر همخوانی و تطبیق وضعیت حاضر در ایستگاه صادقیه با وضعیت مطلوب بوده و عملکرد سیستم مناسب ارزیابی گردید.
 
 

کلیدواژه‌ها


 
- احدی ، حمیدرضا .، قاسمی صاحبی ، منان . و ذاکری سردرودی ، جبارعلی .(1391) .اولویت بندی روشهای حمل و نقل عمومی در شهر تهران به منظور اصلاح نظام تخصیص بودجه.
- اصغر پور، محمد جواد(1387).تصمیم گیری چند معیاره، انتشارات دانشگاه تهران،تهران.
- دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شورای ترافیک ، وزارت کشور.(1386). معرفی سیستم یکپارچه حمل و نقل همگانی.
- شیخ الاسلامی ، عبدالرضا. ، محمدی ، محمد رضا.و گهرپور، علی اصغر.(1390).ارزیابی سیستم اتوبوس سریع BRT در شهر تبریز به روش AHP. یازدهمین همایش حمل و نقل و ترافیک.
- صلواتی ، علیرضا .و حق شناس ، حسین.(1387) .یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل عمومی به روش AHP مطالعه موردی شهر اصفهان.هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران.
 -قدسی پور ، سیدحسن.(1381). فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP ، تهران : انتشارات دانشگاه امیر کبیر، تهران
 -مظفری پور ، نجمه .و حاتمی ، مریم.(1390). ارزیابی سیستم های جامع حمل و نقل با استفاده از AHP جهت تحقق توسعه پایدار شهری در ایران. سومین کنفرانس برنامه ریزی ومدیریت شهری.
 -CHENG Yung -Hsiang, (2007). Exploring the intermodal passenger transfer of a high speed rail system. 12 WCTR, July 11-15, 2010 – Lisbon, Portugal, pp.1-22
 
-Mongkut PIANTANAKULCHAI, Nattapon SAENGKHAO, (2003). Evaluation of alternatives in transportation planning using multi-stakeholders multi-objectives AHP modeling.Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.4, October, 2003, Retrieved on: 18 June 2016, pp.1613-1628
 
-Saaty, T. L., 1980- The Analytic Hierarchy Process, New York: McGraw-Hill.
 
-Saaty, T. L., 1990- Decision-making for Leaders, RWS Publication, USA, P 315.
 
-Srdjevi, B., 2005- Combining different prioritization methods in the analytic hierarchy process synthesis, Computers & Operations Research, 32: pp.1897-1919.
 
-Sudhakar Yedla and Ram M. Shrestha (2007), Application of Analytic Hierarchy Process to Prioritize Urban Transport Options – Comparative Analysis of Group Aggregation Methods. Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai September 2007, pp.1-23