ارایه راهکار بهبود شرایط ترافیکی با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی Aimsun

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران (مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل)، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، که از نرم‌افزار شبیه‌سازی Aimsun به‌منظور مدل‌سازی در سطح خردنگر1 استفاده می‌گردد، میدان اول شهران واقع در شمال غرب کلان شهر تهران شبیه‌سازی شد و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. داده‌های حاصل از مطالعات میدانی، شامل سرشماری تعداد خودروهای سواری و اتوبوس‌های عبوری از هر ضلع میدان و خود میدان در ساعت اوج ترافیک (از 5 عصر الی 6 عصر) بوده است. به‌علاوه، درصد انتخاب مسیر حرکت خودروها در میدان نیز جهت تعیین وضعیت ترافیکی میدان مشخص گردید. پس از جمع‌آوری و ورود داده‌ها در نرم‌افزار Aimsun، کالیبراسیون و بومی‌سازی نرم‌افزار صورت می‌گیرد تا خروجی نرم‌افزار، بر اساس کشور ایران تنظیم گردد و نتایج حاصل دارای صحت و اعتبار باشند. بدین منظور، دو سناریوی اصلی مورد بررسی قرار گرفت. در سناریوی اول، شرایط فعلی میدان با یک دور برگردان پیش از میدان در مسیر منتهی به ضلع جنوبی ارزیابی شد. سپس به عنوان راهکار ترافیکی در سناریوی دوم، سه دور برگردان پیش از میدان، به مسیر‌های منتهی به میدان اول شهران در ضلع‌های شمالی، غربی، و شرقی اضافه شد. نتایج حاصل از خروجی نرم‌افزار نشان می‌دهد که در سناریوی دوم، زمان سفر و تعداد توقف‌ها روندی نزولی داشته و در عوض، نرخ سرعت و نرخ جریان ترافیک روندی صعودی را نشان می‌دهند.
 
 

کلیدواژه‌ها


 
-         Anya A., Rouphail, N., Frey, H., and Schroeder, B., (2014), "Application of Aimsun Microsimulation Model to Estimate Emissions on Signalized Arterial Corridors", Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 2428,
pp. 75-86.
 
-         Barceló J. and Casas J., (2005), "Dynamic Network Simulation with Aimsun", Simulation Approaches in Transportation Analysis, Springer, pp. 57-98.
 
-         Brockfeld E., Kühne, R., Skabardonis, A., and Wagner, P., (2003), "Toward Benchmarking of Microscopic Traffic Flow Models, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 1852,
pp. 124-129.
 
-         Ebrahimian, S. M. and Enayati Noabadi, I., (2013), " Case Study of Aimsun Software Application in Traffic Management of Ferdowsi Square in Tehran", National Conference on Applied Civil Engineering and Advances.
 
-         Franco V., Kousoulidou, M., Muntean, M., Ntziachristos, L., Hausberger, S., and Dilara, P., (2013), "Road Vehicle Emission Factors Development: A Review, Atmospheric Environment, Vol. 70 , pp. 84-97.
 
-         Gipps P. G., (1986), "A Model for the Structure of Lane-Changing Decisions", Transportation Research Part B: Methodological, Vol. 20, No. 5, pp. 403-414.
 
-         Olstam J. J. and Tapani A., (2004), "Comparison of Car-Following Models, Swedish National Road and Transport Research Institute", Project VTI meddelande, pp.Vol. 960.
 
-         Respati S. W., (2015), "Traffic Modeling and Simulation on the Norra Promenaden-Packhusgatan Intersection", Sweden, Jurnal Teknologi Terpadu, Vol. 3, No. 1.
 
-         Shafabakhsh, Gh. A., Mosallanejad, A., and Riasatian, M. H., (2013), " Geometric Design Modification of Nemazee Intersection in Shiraz with Aimsun Simulation Software ", Rahvar Journal, Vol. 10, No. 22, pp. 111-127.
-         TSS - Transport Simulation Systems, (2015) "Aimsun 8 User's Manual".