دوره و شماره: دوره 24، شماره 87، تیر 1395، صفحه 81-142