بررسی شکل و مکانیسم رفتاری رانش در محور زیر سازی راه‌آهن و تثبیت آن با استفاده از دیوار خاک مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد، مهندسین مشاور اتحادراه، تهران، ایران

چکیده

طراحی مسیر های مهم زیر ساخت حمل و نقل کشور در رسوبات پلیوسن تا پلیوسن پسین با توجه به ویژگی های لیتولوژیکی و تکتونیکی مناطق، باید با مطالعات دقیق زمین شناسی همراه باشد. در این مطالعه با شروع رانش در محور عبوری راه آهن، از جهت حرکت (جهت نیروها)، نرخ حرکت که از طریق ابزارهای دقیق در بازه شش ماهه اندازه گیری شد، ردیاب ها که عمق رانش را مشخص کردند،برداشت توپوگرافی محدوده و چینه نگاری رانش استفاده شده است. داده های حاصل از بررسی ها بیانگر زمین شناسی،مقدار سرعت،جهت و حجم رانش بود. از طرفی اجرای واریانت مسیر در محور راه آهن به علت وجود پل خاص در مجاورت آن  و بار مالی زیاد امکان پذیر نبوده و بنابراین فرایندهای کاهش انرژی رانش یا ایجاد حایل در مقابل آن، مورد مطالعه قرار گرفت. مشاهدات میدانی، شرایط محل وقوع رانش و داده های حاصل، ما را بر آن داشت تا از طرح اجرای دیوار حایل به همراه کاهش انرژی رانش استفاده شود. لذا ضمن ارائه جزییات کامل طرح ارائه شده در این نوشتار، دیوار خاک مسلح (مسلح شده با ژئوگرید) با مصالح خاکی بالای 70 CBR ، به صورت لایه های 15 سانتی متری اجرا شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


 
-آقانباتی، ع.، (1383)، "زمین شناسی ایران"، تهران، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 
-درویش­زاده، ع.، (1381)، "زمین شناسی پوسته اقیانوسی" (ترجمه)، ژوتووموری، انتشارات دانشگاه تهران،
ص.425-420.
-نبوی، م. ح.، (1355)، "دیبا­چه­ای بر زمین شناسی ایران"، سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور.، ص91.
 
-Aghanabati, A., 1998. Major sedimentary and structural units of Iran (map). Geosciences 7, Geological Survey of Iran.
 
-Berberian, M., King, G.C.P., 1981. “Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran”. Canadian Journal of Earth Science 18 (2), pp.210–265.
 
-Takin, M., 1972. “Iranian geology and continental drift in the Middle East”. Nature 235 (5334), pp.147–150.