ارایه مدل تحلیلی افزایش سرعت مجاز در آزادراه ها و تاثیر آن بر ارتقاء ایمنی سفر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی راه و ترابری‌، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی راه و ترابری‌، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی راه و ترابری‌، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

  عاملسرعتدررانندگیبهمرگوصدماتجدیمنجرمیشود.هر چندتصویردقیقیبرای نشاندادنسرعتیکهبهتصادفمنجرمیشود وجودندارد، هزینه بالای تصادفات که روزانه توسط جوامع به اشکال مختلف پرداخت می شود. سبب گردیده بهبود ایمنی از اهداف مهم طراحان و برنامه ریزان حمل و نقل باشد. از مهمترین جنبه های ایمنی راه ها، ساخت مدل های پیش بینی تصادفات جهت کمی سازی رابطه میان خصوصیات راه و تعداد تصادفات مشاهده شده است.در این مقاله سعی شده است که با در نظر گرفتن تمامی عوامل، تاثیر سرعت مجاز بررسی شده و با استفاده از بانک اطلاعاتی جمع آوری شده، در دو محور مطالعاتی "آزادراه تهران - قم" و "آزادراه کرج - قزوین" بصورت رفت و برگشت مدلی ارائه شود، تا میزان تاثیر افزایش سرعت مجاز  راه بر ایمنی جاده های برون شهری بررسی شود. بدین منظور متغیرهای تاثیر گذار شامل حجم تردد، روشنایی، سن، تعدادخطوط، سرعت تردد وسایل نقلیه، شانه راه و ...  جهت مدلسازی انتخاب شده اند. سپس بر اساس آمارگیری و برداشت های میدانی در محورهای مطالعاتی و تکمیل اطلاعات لازم، متغیرهای اصلی تعیین و مدل نهایی کالیبره و ارائه شده است. مدل نهایی به صورت فرم تابع لگاریتم طبیعی ایجاد شده است که شامل متغیرهایی همچون: میانگین حجم تردد روزانه، سرعت مجاز وسایل نقلیه، سرعت تردد وسایل نقلیه، شاخص کیفیت روسازی راه و متوسط درصد وسایل نقلیه سنگین در ماه در محور می باشد. در ادامه با استفاده از آنالیز حساسیت، میزان تاثیر گذاری سرعت مجاز را بر ایمنی سنجیده شده است که حاکی از تاثیر این متغیر به میزان 17 درصد در وقوع تصادفات می باشد،و در نهایت راهکاری جهت ارتقاء ایمنی در کشور مطرح گردیده است.

کلیدواژه‌ها


 
- مترجم م. قربانی، م. نوری­امیری­، (1385)، "کتاب مدیریت ایمنی راه"­­معاونت آموزش و تحقیقات و فناوری.
- Buddemeyer , j. , “Rural Variable Speed Limit System for Southeast Wyoming”, (2010), Transportation Research Board , 89th Annual Meeting ,January 10-14, 2010 ,Washington, DC.
 
 -Nilsson,G (2004A). “Traffic Safety Diemensions and the Power Model to Describe the Effect of Speed on Safety”. Bulletin 221. Lund Institute of Technology, Department of Technology and Society, Traffic Engineering, Lund.
 
- Carlson, R.C. ”Variable Speed Limits as a Mainline Metering Device for Freeways”, (2010), Transportation Research Board, 89th Annual Meeting, January 10-14, Washington, DC.
 
- "Highway Capacity Manual”, 2010.
 
-Melisa d. Finley, P.E.,  (2010), “Devices to Implement Short-Term Speed Limits in Texas Work Zones” (2009), Transportation Research Board, 89th Annual Meeting, January 10-14, Washington, DC.
 
"-Manual on Uniform Control Devices", 2009.
 
-Schneider, H. (Undated),  (2008), "An Analysis of the Impact of Increased Speed Limits on Interstates and on Highways in Louisiana". Louisiana State University.