ارزیابی وضعیت طبیعی و کالبدی شهر ارومیه به منظور گسترش دوچرخه سواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه مراغه، آذربایجان شرقی، ایران

2 دانش آموخته کارشناس ارشد، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی مرند، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺷﻬﺮ ﻧﺸﻴﻨﻲ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮی و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن رﺷﺪ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور و رﻓﺖ و آﻣـﺪ ﻫﺎی ﺳـﺎﻛﻨﺎن ﺷـﻬﺮ ﺑـﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮری در ﺳﻄﺢ ﺑﺮون و درون ﺷﻬﺮی، ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺴﻴﺎری را در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ اﻳﺠـﺎد ﻧﻤـﻮده اﺳﺖ . ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻀﻼت ﺗﺮاﻓﻴﻚ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ­ﻫﺎ و ﻃﺮ­ﺣﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ اﺟـﺮا ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ­ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﻲ و  صحیح  آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ آراﻣﺶ را ﺑـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﺷﻬﺮی ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻧﺴﺎن ﮔﺮا ( ﭘﻴﺎده روی- دوﭼﺮﺧﻪ سواری) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. روش این تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و جمع اوری اطلاعات به روش اسنادی و میدانی انجام شده است. هدف تحقیق ارزیابی وضعیت طبیعی و کالبدی شهر ارومیه به منظور گسترش دوچرخه سواری است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که؛ در انتخاب مسیرهای دوچرخه سواری علاوه بر عوامل کالبدی، توپوگرافی(شیب) و اقلیم نیز بسیار تأثیر گذار هستند با توجه به اینکه مسیرهای دوچرخه به مسیرهای انحصاری، نیمه انحصاری و مختلط تقسیم می­شوند.  فقط در تعداد محدودی از خیابان­های اصلی شهر ارومیه (خیابان دکتر بهشتی، خیابان مافی ساحلی، خیابان والفجر و...) امکان ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری
وجود دارد.  

 
 

کلیدواژه‌ها


 
- اسدالهی، ر.، صفار­زاده، م.، ممدوحی، الف.ر.، (1390)، "ارائه الگویی برای طراحی مسیرهای دوچرخه سواری"، پژوهش نامه حمل و نقل، سال هشتم، شماره دوم، تهران.ص.102.
 
- خادم الحسینی، الف.، قائد رحمتی، ص.، قشقایی نژاد ر.، (1389)، "بررسی راهکار کاهش حجم ترافیک شهری به وسیله ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه سواری"، فصلنامه جغرافیایی آمایش، شماره 8، تهران، ص.3.
 
- فتحی، ه.، (1371)، "تاریخچه و مقررات ورزش­ها"، انتشارات مدرسه، ص149.
- ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﻳـﺮان.(1375). آیین نامه طراحی راههای شهری، بخش مسیرهای دوچرخه، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی.
 
-سازمان مسکن و شهرسازی (1385)، "طرح جامع شهرستان ارومیه"، جلد اول بررسی و شناخت شهر.
 
-شیخ الاسلامی، ع.، (1374)، مطالعات طرح ایجاد شبکه دوچرخه سواری به عنوان یک روش حمل و نقل شهری، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
 
-قربانی، ر.، (1374)، "ارزیابی طرح جامع ارومیه"، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور، نشریه شماره 38، تهران، ص.92.
 
- قریب، ف.، (1383)"امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم"، نشریه هنرهای زیبا، شماره 19، ص.20.
 
- محمدزاده، رحمت، سرافروزه، ف.، (1389). "بررسی میزان انطباق شبکه ارتباطی با عوامل افلیمی، نشریه جغرافیا و
برنامه­ریزی، سال 15، شماره 31، دانشگاه تبریز.
 
-     مشهدی­زاده دهاقانی، ن.، (1378)، "تحلیلی از ویژگی­های برنامه­ریزی شهری در ایران"، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ص.431.
 
-مهندسین مشاور گذرراه، (1384)، "تسهیلات دوچرخه سواری، مبانی و معیارهای فنی برنامه­ریزی، طراحی و بهره برداری"، معاونت آموزش سازمان حمل ونقل و ترافیک تهران، ص.54.
 
-همپانژاد، ال.، (1388)، "تحلیلی بر توسعه فیزیکی شهر ارومیه"، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، ص.39.