بررسی تأثیر کاربرد آسفالت بازیافتی بر مقاوت لغزندگی رویه راه

نویسندگان

1 استادیار، گروه عمران، دانشگاه بینالمللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه بینالمللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

تامین مقاومت لغزندگی کافی در زمینه راهسازی یکی از اقدامات مهم و اجتنابناپذیر است. پژوهش حاضر در پی آن
است که امکان فنی استفاده از درصدهای مختلف آسفالتهای بازیافتی را، هم در بافت ریز و هم در بافت درشت
روسازی راهها، بهمنظور کاهش لغزندگی مورد بررسی قرار دهد. برای اندازهگیری لغزندگی، روش آونگ انگلیسی به
کار گرفته شده است. در این تحقیق پانزده نمونه آسفالت درشتدانه و پانزده نمونه آسفالت ریزدانه با درصدهای
مختلف آسفالت بازیافتی ساخته شده و در انتها نیز مقاومت لغزندگی هر یک از نمونهها در شرایط مرطوب )خیس(
اندازهگیری شده است. دادههای بهدستآمده از آزمایش با استفاده از آزمون tتحلیل شده است. در این تحقیق، علاوه
بر مطالعات آزمایشگاهی به بررسی مقاومت لغزندگی در نمونه کارگاهی با ترکیب 80درصد آسفالت بازیافتی در محور
آزادراه تهران- قم نیز پرداخته شده است. برای این منظور، سه نمونه آسفالت گرم غیربازیافتی و سه نمونه آسفالت
گرم بازیافتی از محل کارگاه تهیه شده و با دستگاه آونگ انگلیسی مقاومت لغزندگی نمونه ها مورد آزمایش قرار گرفته
است. با توجه به مقادیر tو p-valueو مقدار ارزش آزمون که برابر عدد 82در نظر گرفته شده با ضریب اطمینان 95
% تنها برای دو نوع آسفالت بافت درشت %40تازه بعلاوه %60بازیافتی و آسفالت بافت درشت %20تازه بعلاوه %80
بازیافتی فرض صفر که همان فرض برابری عدد مقاومت لغزندگی دو نوع آسفالت است در سطح % 5رد نمیشود. با
توجه به استفاده 80درصدی از آسفالت بازیافتی در طرحهای اجرایی فعلی، توصیه میشود سهم آسفالت بازیافتی در اجرا
به 60درصد کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


 
          -احدی، م.ر.، منصورخاکی، ع. نصیراحمدی، ک.،
"­تأثیر بافت درشت روسازی در کنترل لغزندگی و کاهش تصادفات جاد­ه­ای"، مهندسی حمل‌ونقل، سال اول، شماره چهارم­، تابستان1389.
-اکبری، ع.، بیدختی، م.ر.، (1392)­، "­استفاده از مصالح بازیافتی آسفالت rap در لایه اساس روسازی"، اولین کنفرانس ملی زیر ساخت­های حمل‌ونقل، تهران، پژوهشکده حمل‌ونقل، دانشگاه علم و صنعت ایران.
-امیدوار, پیمان و محسن علا، (1390)، "بررسی عملکرد سنگدانه­های بازیافتی ترکیب­شده با مخلوط­های آسفالتی"، اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشا.
-آئین نامه­روسازی راههای ایران؛ 1390؛ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور وزارت راه و شهرسازی­، معاونت امور فنی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دفتر امور فنی­، نشریه 234.
-زیاری، ح.، باباگلی، ر.، قاسمی کلیجی، الف.، و کاشانی نوین، م.، (1394)، "بررسی آزمایشگاهی شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی لاستیکی حاوی مصالح خرده آسفالتی RAP"، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز، دانشگاه تبریز دانشکده مهندسی عمران.
-زیاری، ح.، منیری­، ع.، و فاطمی، س.، (۱۳۹۳)، "بررسی استفاده از مواد و مصالح غیر مرسوم در روسازی راه‌ها"، پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، ارومیه، انجمن علمی دانشجویی عمران دانشگاه ارومیه.
-علی‌اکبری بیدختی، م. ر.، (1392)، "استفاده از مصالح بازیافتی آسفالت rap در لایه اساس روسازی، اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل‌ونقل"، تهران، پژوهشکده حمل‌ونقل، دانشگاه علم و صنعت ایران.
 
-فخری، م.، و طاری بخش، م.، (1392)، "بررسی تاثیر دانه‌بندی و ایجاد بافت درشت به روش پخش سنگریزه بر مقاومت لغزندگی روسازی‌های بتنی راه". نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، شماره43، ص. 79-69.
 
-مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت، (1385)، "سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور وزارت راه و شهرسازی"­، معاونت امور فنی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دفتر امور فنی­، نشریه 339.
 
-Frigio, E. Pasquini, G. Ferrotti, F. Canestrari. (2013),“Improved durability of recycled porous asphalt”. Construction and Building Materials 48, pp.755–763.
Okafor, F. O., (2010), “Performance of recycled asphalt pavement as coarse aggregate in concrete”. Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologies, 17, pp.47-58.
 
-Thakur, J. K., Han, J., Pokharel, S. K., & Parsons, R. L. (2012), “Performance of geocell-reinforced recycled asphalt pavement (RAP) bases over weak subgrade under cyclic plate loading”.­ Geotextiles and Geo membranes, 35, pp.14-24.
 
-Echauz, J.­, Litt.­, B.­, (2002), “prediction of epileptic seizures”. The LANCET Neurology journal , 2002, pp. 22-30.
 
-Yue Huang, Roger N. Bird, Oliver Heidrich. (2007), “A review of the use of recycled solid waste materials in asphalt pavements”. Conservation and Recycling 52, pp.58–73.