ارایه بهبود استراتژی ارسال و مسیریابی درالگوی محتوا محور شبکه‌های خودرویی مبتنی بر نقشه جغرافیایی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، کاشان، ایران

2 استادیار، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، کاشان، ایران

چکیده

شبکه‌های خودرویی امروزه مورد اقبال بسیاری از محققان قرار گرفته‌اند. چالش اساسی در این شبکه توپولوژی به شدت پویای این شبکه می‌باشد که مانعی جهت برقراری مسیرهای پایا جهت انتقال محتوا می‌باشد. شبکه محتوا محور مبتنی بر معماری مرجع انتشار/اشتراک می‌تواند مدلی متناسب برای ساختار به شدت دینامیک این شبکه‌ها باشد. زیرا این مدل مساله آدرس دهی و برقراری مسیر توسط نودهای شدیدا متحرک را مدیریت می‌کند. شبکه اطلاعات محور مدل ابتکاری متناسب برای محیط بیسیم متحرک که با توپولوژی پویا توصیف میشود. برای حل تراکم ترافیک در شبکه خودرویی، ناشی از افزایش درخواست دسترسی به اطلاعات میتوان از این شبکهها بهره برد. چالش مهم در این ساختار انتخاب مسیر بهینه، ارسال و جلوگیری از ارائه محتوای تکراری از یک نود است، این امر موجب افزایش تاخیر انتهابهانتها میشود. در این مقاله از ساختار تصمیمگیر تحلیل سلسله مراتبی جهت انتخاب نود واسط بهینه و اجتناب از ارسال محتوای تکراری به یک نود استفاده میشود. نتایج روش کاهش سربار شبکه تا 3.2 درصد، افزایش میزان بایت محتوای انتقال داده شده 4.7 درصد، کاهش زمان پوشش کامل شبکه 2.8 درصد و کاهش تاخیر انتهابهانتها تا 1.3 درصد را نشان میدهد.
 
 

کلیدواژه‌ها


 
-Bouk, S. H., Ahmed, S. H., & Kim, D. (2015), “Vehicular content centric network (VCCN): a survey and research challenges”. In Proceedings of the 30th Annual ACM Symposium on Applied Computing
pp. 695-700. ACM.
 
-Jacobson, V., Smetters, D.K., Thornton, J.D., Plass, M.F., Briggs, N.H. and Braynard, R.L., (2009), “Networking named content In Proceedings of the 5th international conference on Emerging networking experiments and technologies”. pp. 1-12. ACM.
 
-Wang, J., Wakikawa, R., & Zhang, L. (2010), “DMND: Collecting data from mobiles using named data”. In Vehicular Networking Conference (VNC), IEEE,
pp. 49-56. IEEE.
 
-Rossini, G., & Rossi, D. (2013), “Evaluating CCN multi-path interest forwarding strategies. Computer Communications, 36(7), pp.771-778.
 
-Bian, C., Zhao, T., Li, X., & Yan, W. (2015), “Boosting named data networking for data dissemination in urban VANET scenarios”. Vehicular Communications, 2(4), pp.195-207.
 
-Li, C., Liu, W., Wang, L., Li, M., & Okamura, K. (2015), “Energy-efficient quality of service aware forwarding scheme for Content-Centric Networking”. Journal of Network and Computer Applications, 58, pp.241-254.
 
-Amadeo, M., Campolo, C., & Molinaro, A. (2013), Design and analysis of a transport-level solution for content-centric VANETs. In 2013 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC),
pp. 532-537. IEEE.
 
-Amadeo, M., Campolo, C., & Molinaro, A. (2012), CRoWN: content-centric networking in vehicular ad hoc networks. IEEE Communications Letters, 16 (9),
pp.1380-1383.
 
-Wang, L., Wakikawa, R., Kuntz, R., Vuyyuru, R., & Zhang, L. (2012), “Data naming in vehicle-to-vehicle communications”. In Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS), 2012 IEEE Conference on
pp. 328-333, IEEE.
 
-Amadeo, M., Molinaro, A., & Ruggeri, G. (2013), “E-CHANET: Routing, forwarding and transport in Information-Centric multichip wireless networks. Computer communications, 36(7), pp.792-803.
 
-Campolo, C.,Amadeo, M., & Molinaro, A. (2013), “Enhancing content-centric networking for vehicular environments”. Computer Networks, 57(16),
pp.3222-3234.
 
-Yu, Y. T., Gerla, M., & Sanadidi, M. Y. (2015), “Scalable VANET content routing using hierarchical bloom filters”. Wireless Communications and Mobile Computing, 15(6), pp.1001-1014.
 
-Fall, K. R., & Stevens, W. R. (2011), “TCP/IP illustrated, volume 1: The protocols”. addison-Wesley.
 
-Fouladi, B., & Ghanoun, S. (2013), “Security evaluation of the Z-Wave wireless protocol”. Black hat USA, 24.
 
-Wang, L., Afanasyev, A., Kuntz, R., Vuyyuru, R., Wakikawa, R., & Zhang, L. (2012), “Rapid traffic information dissemination using named data”. In Proceedings of the 1st ACM workshop on emerging name-oriented mobile networking design-architecture, algorithms, and applications, pp. 7-12. ACM.
 
-Bari, M. F., Chowdhury, S. R., Ahmed, R., Boutaba, R., & Mathieu, B. (2012), “A survey of naming and routing in information-centric networks”. IEEE Communications Magazine, 50(12), pp.44-53.
 
-Varga, A. (2001), “The OMNeT++ discrete event simulation system”. In Proceedings of the European simulation multiconference (ESM’2001) Vol. 9, No. S 185, pp. 65-66.
 
-Saaty, T. L. (2008),”Decision making with the analytic hierarchy process”. International journal of services sciences, 1(1), pp.83-98.
 
-Behrisch, M., Bieker, L., Erdmann, J., & Krajzewicz, D. (2011), “SUMO–simulation of urban mobility: an overview. In Proceedings of SIMUL the Third International Conference on Advances in System Simulation. ThinkMind.
 
-Safavi, S. M., Meybodi, M. R., & Esnaashari, M. (2014), “Learning automata based face-aware Mobicast”. Wireless Personal Communications, 77(3),
pp.1923-1933.