بررسی نمودار نشست پی- نشست المانهای خاک سست مسلح شده با ژئوسنتتیک‌ها زیر پی نواری با استفاده از روش پردازش تصویری(PIV‌)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه مراغه‌، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

خاک به عنوان یک محیط دانه ای طبیعی حاصل از فرسایش ودگرگونی سنگها در برابر فشار و برش مقاومت خوبی دارد و لیکن مقاومت آن در مقابل کشش بسیار ضعیف می‌باشد. خاک مسلح از دو نوع ماده مختلف (خاک و تقویت کننده) ساخته شده است که توسط ژئوگرید یا ژئوتکستایل که از گروه ژئوسنتتیک ها هستند تقویت می شود. مسلح کننده باعث بهبود خواص مکانیکی خاک بوسیله تقویت نیروی کششی می شود و نیروی برشی را که توسط خاک منتقل میشود کاهش می دهد. هدف اصلی این مقاله بررسی نمودار نشست پی- نشست المانهای خاک در مقیاس آزمایشگاهی (استفاده از مدل فیزیکی و روش تصویری PIV (سرعت سنجی تصویری ذرات)) تحت اثر بارگذاری می‌باشد. با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده شد که بدلیل تمایل خاک سست به تراکم،  نشست المانهای خاک نسبت به نشست پی خیلی کمتر می باشد

کلیدواژه‌ها


 
-        حاجی علیلوی بناب، م. (1386)، "­توسعه روشهای تصویری در مدلسازی های پیشرفته ژئوتکنیکی و ارزیابی گسترش تغییر شکل در خاک "­، گزارش طرح پژوهشی، دانشگاه تبریز، ایران.
-        Bowles, Joseph E., (1982), '' Foundation analysis and design '', McGraw-Hill Inc.
 
-        Taylor R.N., Grant R.J., Robson S. & Kuwano J. (1998). "An image analysis system for determining plane.
 
-        And D displacements in soil models". Proceedings of Centrifuge‘98, pp.73-78 pubs. Balkema, Rotterdam.
 
-        White D.J., Take W.A. & Bolton M.D. (2003), "Soil deformation measurement using particle image.
 
-        Velocimetry (PIV) and photogrammetry". Géotechnique 53, No. 7, pp.619-631.
 
-        Terzaghi, K., (1943), Theoretical Soil Mechanics. Wiley, Inc., New York.
 
-        Huang, C.C., Menq, F.Y., (1997), Deep footing and wide-slab effects on reinforced sandy ground. Journal.
 
-        Of Geotechnical al and Geo environmental Engineering, (1999), ASCE 123 (1), pp.30–36.