بررسی مشخصات لایه اساس با استفاده از مصالح بازیافتی بتنی و آسفالتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

حجم زیاد ضایعات تولیدشده از تخریب ساختمان‌ها و روسازی راه‌ها، مشکلات عدیده‌ای برای محیط‌زیست پدید آورده است. در این تحقیق، به‌منظور ارزیابی قابلیت استفاده از بتن و آسفالت ضایعاتی در اساس راه‌ها و بررسی خصوصیات فیزیکی و عملکردی ترکیبات، درصدهای مختلفی از اساس شن و ماسه‌ای ساخته‌شده از سنگ‌دانه‌های طبیعی با هرکدام از مواد بازیافتی بتن سیمانی و آسفالتی، که خردشده و دانه‌بندی شده‌ بودند، جایگزین گردید. جایگزینی در سه درصد 15، 30 و 50، و در سه بخش کل مصالح، بخش ریزدانه و بخش درشت‌دانه انجام شد. خصوصیات فیزیکی شامل چگالی، تمیزی، جذب آب بخش‌های ریزدانه و درشت‌دانه، سختی و مقاومت در برابر ساییده شدن و همچنین خصوصیات عملکردی شامل ظرفیت باربری (نسبت باربری کالیفرنیا)، تراکم و نفوذپذیری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان‌ داد، ترکیبات حاوی مصالح بازیافتی الزامات موردنیاز مشخصات فنی را برای استفاده در لایه اساس برآورده می‌نمایند. همچنین، ازلحاظ ظرفیت باربری (نسبت باربری کالیفرنیا)، تمامی ترکیبات بتن قابلیت استفاده در لایه اساس را داشتند، اما برخی از ترکیبات آسفالت ضایعاتی، قابلیت استفاده در لایه اساس را نداشتند. در جایگزینی مصالح ضایعاتی دانه‌بندی شده در مصالح سنگدانه‌ای، جایگذاری در بخش درشت‌دانه کارایی بیشتری داشت.همچنین، بررسی نتایج نفوذپذیری نشان داد که افزایش آسفالت برخلاف بتن در هر سه نوع اختلاط باعث افزایش نفوذپذیری می‌شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


Abduli, M. (1995), "­Solid waste management in Tehran. Waste Management & Research, 13(5), pp.519-531.
 
-Agrela Sainz, F., Ramirez Rodriguez, A., Barbudo Munoz, A., Galvín, A. P., & Jiménez Romero, J. R. (2012), "Real Application of Cement Treated Mixed Recycled Aggregates on Road Bases in Malaga", Spain. Paper presented at the Transportation Research Board 91st Annual Meeting.
 
-Arslan, H., Coşgun, N., & Salgın, B. (2012), "Construction and demolition waste management in Turkey". In Waste Management-An Integrated Vision: InTech.
 
-Ayan, V. (2011), "Assessment of recycled aggregates for use in unbound subbase of highway pavement. Kingston University".
 
-Barbudo, A., Agrela, F., Ayuso, J., Jiménez, J., & Poon, C. (2012), "Statistical analysis of recycled aggregates derived from different sources for sub-base applications". Construction and Building Materials, 28(1), pp.129-138.
 
-Behiry, A. E. A. E.-M. (2013), "Evaluation of steel slag and crushed limestone mixtures
as subbase material in flexible pavement". Ain Shams Engineering Journal, 4(1),
pp.43-53.
 
-Bennert, T., Papp Jr., W., Maher, A., & Gucunski, N. (2000), "Utilization of construction and demolition debris under traffic-type loading in base and subbase applications". Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board(1714), pp.33-39.
 
-Construction Materials Recycling Association. (2005), "Retrieved from http://www.cdrecycling.org.
 
-Dong, Q., & Huang, B., (2013), "Laboratory evaluation on resilient modulus and rate dependencies of RAP used as unbound base material. Journal of Materials in Civil Engineering", 26(2), pp.379-383.
 
-Edil, T. B., Tinjum, J. M., & Benson, C. H. (2012), "Recycled unbound materials. Retrieved from Environmental Protection Department". (2005), Retrieved from http://www.info.gov.hk/epd.
 
-Euch Khay, S. E., Euch Ben Said, S. E., Loulizi, A., & Neji, J. (2014), "Laboratory investigation of cement-treated reclaimed asphalt pavement material. Journal of Materials in Civil Engineering", 27(6), 04014192.
 
-Hendriks, C., & Pietersen, H. (2000), "Sustainable raw materials–construction and demolition waste (165-srm). State-of-the-Art Report of RILEM Technical Committee.
 
-Ho, N., Lee, Y., & Tan, J. (2008), "Beneficial use of recycled concrete aggregate for road construction in Singapore. Paper presented at the 6th International Conference on Road and Airfield Pavement TechnologySapporo, Japan.
 
-Hoppe, E. J., Lane, D. S., Fitch, G. M., & Shetty, S. (2015), "Feasibility of reclaimed asphalt pavement (RAP) use as road base and subbase material". Retrieved from.
 
-Huang, W.-L., Lin, D.-H., Chang, N.-B., & Lin, K.-S. (2002), "Recycling of construction and demolition waste via a mechanical sorting process. Resources, Conservation and Recycling, 37(1), pp.23-37. Iran Highway Asphalt Paving. (2011). Code No. 234 .
 
-Jiménez, J., Agrela, F., Ayuso, J., & López, M. (2011), "A comparative study of recycled aggregates from concrete and mixed debris as material for unbound road sub-base". Materiales de Construcción, 61(302), pp.289-302.
 
-Kim, W., Labuz, J., & Dai, S. (2007), "Resilient modulus of base course containing recycled asphalt pavement. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board(2005), pp.27-35.
 
-Lee, K., Ho, N., Tan, J., Yoong, C., Lim, J., & Lee, K. (2009), "Field study on the use of recycled concrete aggregate for road trenching works in Singapore". Paper presented at the 2nd World Roads Conference Singapore Singapore.
 
-Locander, R. (2009), "Analysis of using reclaimed asphalt pavement (RAP) as a base course material.
 
-Retrieved from Marrani, A., & Lancieri, F. (2008), "Performance of cement stabilized recycled crushed concrete". Paper presented at the First International Conference on Transport Infrastructure ICTI, Beijing, China.
 
-Melbouci, B. (2009), "Compaction and shearing behaviour study of recycled aggregates. Construction and Building Materials, 23(8), pp.2723-2730.
 
-Molenaar, A., & van Niekerk, A. (2002), "Effects of gradation, composition, and degree of compaction on the mechanical characteristics of recycled unbound materials. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board (1787), pp.73-82.
 
-Nataatmadja, A., & Tan, Y. (2000), "The performance of recycled crushed concrete aggregates". Paper presented at the International Symposium on Unbound Aggregates in Roads, 5th, Nottingham, United Kingdom.
 
-Poon, C. S. (1997), "Management and recycling of demolition waste in Hong Kong". Waste Management & Research", 15(6), pp.561-572.
 
-Poon, C. S., & Chan, D. (2006), "Feasible use of recycled concrete aggregates and crushed clay brick as unbound road sub-base". Construction and Building Materials, 20(8), pp.578-585.
 
Taha, R., Ali, G., Basma, A., & Al-Turk, O. (1999), "Evaluation of reclaimed asphalt pavement aggregate in road bases and subbases". Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board(1652), pp.264-269.
 
-Tam, V. W., Wang, K., & Tam, C. M. (2008), "Assessing relationships among properties of demolished concrete, recycled aggregate and recycled aggregate concrete using regression analysis". Journal of Hazardous Materials, 152(2), pp.703-714.
 
-Wahlström, M., Laine-Ylijoki, J., Määttänen, A., Luotojärvi, T., & Kivekäs, L. (2000), "Environmental quality assurance system for use of crushed mineral demolition wastes in road constructions". Waste Management, 20(2), pp.225-232.
 
-Xuan, D., Houben, L. J., Molenaar, A. A., & Shui, Z. (2012), "Investigation of combined effect of mixture variables on mechanical properties of cement treated demolition waste". Engineering Journal, 16 (4).