طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی همراه برای به هنگام‌سازی اطلاعات شبکه راه‌های شمال غرب کشور

نویسندگان

1 مدیرکل نقشه‌برداری منطقه شمال غرب کشور، تبریز، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، اداره کل نقشه‌برداری منطقه شمال غرب، تبریز، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده

سیستمهای اطلاعات مکانی همراه از جمله سامانه‌هایی است که با بکارگیری  فناوریهای بی‌سیم، فرآیند اخذ و مدیریت داده مکانی بسیار حجیم در گستره‌های جغرافیایی وسیع را متحول نموده و امکان جمع‌آوری چنین داده‌ای را در مدت زمان کوتاه و با دقت قابل قبول بویژه در تهیه نقشه‌های متوسط مقیاس فراهم نموده است. از طرفی، شبکه راهها جزء مجموعه داده‌های مکانی است که با توجه به نقش زیربنایی آن در کلیه طرحها و برنامه‌های ملی و منطقه‌ای بطور متناوب در سراسر کشور همواره نیازمند بهنگام‌سازی است. لیکن بدلیل گستردگی جغرافیایی این شبکه در منطقه‌ای به مساحت کل کشور، بروز رسانی آن بسیار پرهزینه و زمانبر می‌باشد. در این مقاله از سیستمهای اطلاعات مکانی همراه بعنوان روشی برای تسریع فرآیند به‌روزرسانی راهها درمنطقه شمال غرب ایران استفاده شده است تا از یک سو با افزایش سرعت اخذ داده مکانی و از سویی دیگر تولید همزمان اطلاعات به فرمت shp و کاهش بخش عمده‌ای از حجم پردازشهای دفتری، در وقت و هزینه صرفه‌جویی شود. بر این اساس، اطلاعات مکانی و توصیفی شبکه راههای شمال غرب کشور با طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی همراه اخذ و ذخیره سازی شده و سپس در کار دفتری شبکه جدید ترسیم و ویرایش نهایی شده است. پیاده سازی این سیستم در اخذ داده حجیم مکانی برای راه های شمال غرب کشور نشان داد که  خطای انسانی در ورود داده و مراحل پردازش دفتری کاهش یافته‌،  امکان کنترل و ردیابی خطاهای موجود نیز فراهم می گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها


مهدیپور، ف و مسگری، م. (1385)­، "به کار گیری منطق فازی در GIS برای یافتن مکان‌های بهینه مراکز خدماتی بین راهی وزارت راه و شهرسازی"، همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ، دی ماه، منطقه آزاد قشم.
 
-Sangster, O., Hansfordand, A. and Chalmers, L., (2010), “The Principles and Practices of Mobile GIS.”, 22th January, The university of Waikato.
-www.esri.com/mobilegis, (2007), “GIS Best Practices”