شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار سایت اوراق کشتی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

2 مربی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

چکیده

با شناخت و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار در مکان یابی سایت اوراق کشتی، موجب اتخاذ تصمیمی درست در مورد ایجاد سایت اوراق کشتی خواهد شد، تا مکان در نظر گرفته شده هیچ گونه معضلاجتماعی و محیطی برای صنایع دیگر در منطقه به همراه نداشته باشد. بنابراین چنین مکانی در بازه زمانی کمتر و با اطمینان بیشتری انتخاب می­گردد. هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرارصنعتاوراقکشتی با بررسی سوابق تحقیق و  نظرات جامعه آماری است. برای این منظور دادههای حاصل از توزیع دو مرحله ای پرسشنامه به کمکمدل AHP و استفاده ازنرمافزارهای Expert Choice 11، SPSS22 تجزیهوتحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که، از میان معیارهای اصلی، شاخص‌های زیست محیطی با وزن نهایی 0.478 بعنوان مهمترین اولویت بوده است. از میان زیر معیارهای حمل و نقل، نزدیکی به بندر، اسکله و دسترسی به خدمات حمل ونقل دریایی با 0.614، از میان زیر معیارهای فنی و فیزیکی، اختلافات جزر و مد آب با 0.244، از میان زیر معیارهای اجتماعی و اقتصادی، فاصله مطلوب از محدوده شهری (جلوگیری از الودگی و اسکان) با 0.376­، از میان زیر معیارهای منابع و انرژی، دسترسی به خطوط انتقال گاز با 0.508 و از میان زیر معیارهای زیست محیطی، معاهدات ملی و بین المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست دریا با 0.339بعنوان مهمترین اولویت در زیر معیار مربوطه
شناسایی شدند.
‌‌‌‌‌
 
 

کلیدواژه‌ها


-Abdullah, H. M., Mahboob, M. G, and Al Biruni, A.(2010), “Drastic expansion of ship breaking yard in Bangladesh: a cancerous tumor to the coastal environment. International Conference on Environmental Aspects of Bangladesh (ICEAB10), Japan, Sept.
 
-Habibi, A.,Izadyar, S. and Sarafrazi, A. (1393), “Fuzzy Multiple Criteria Decision Making, First Edition, Katibeh Gil Publication,
pp. 40-62.
 
-Hashemi, F., Boogdal, F. and Darabi, A. (1387), “Creative Problem-solving techniques for engineers and people who are solving problem professional, Tarah Publication, first edition, pp.170.
 
-International Maritime Organization (2009), “International Conference on the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, SR/CONF/45, 19 May.
 
-Kaiser, M. J. (2008), “A Review of Ship Breaking and Rig Scrapping in the Gulf of Mexico. Ocean Development and International Law, 39, pp. 178–199.
 
-Khosravi, Y., Ebrahimi, A., Farkhondeh, S. and Deylami, M. (1393), “Analysis of scrap vessel  contamination on the coast and marine environment polution from the perspective of the International Maritime Organization Conventions with case study of Persian Gulf coasts, Sixteenth  National Conference on Maritime industry.
 
-Knappa, S., Kumarb, S. N. and Remijnc, A. B. (2008), Econometric analysis of the ship demolition market. Journal of Marine Policy, February.
 
-Momeni, M. (1393), “New topics of Operation Research, Ganj Shayegan Publication, sixth edition, pp. 36-40.
 
-Rezaian Asl, H., Raeesi Makiani, A., Jahandari, B. and Angabini, S. (1395), Analysis of Farasahel Shipbuilding Company opportunities for recycling scrap vessel in Persian Gulf With regard to environmental regulations, eighteenth National Conference on Maritime industry, Island Kish.   
 
-Sayareh, J. and Abbaspour, M. (1391), “Review and determine the factors affecting the implementation of ship scrapping industry in Iran and Offering proper strategies by using SWOT model, First national conference on Makran Coasts development and Islamic Republic of Iran maritime authority, Chabahar Port.
 
-United Nations Environment Programme (UNEP), (2014), “Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, Texts and Annexes, Geneva, August.
 
-U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA). (1998), “Self-Audit and Inspection Guide for Facilities Conducting Ship Scrapping”, Washington.