عملکرد مخلوط‌ آسفالتی حاوی افزودنی گوگاس

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری‌، دانشکده مهندسی عمران‌، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران‌، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

عریان­شدگی و شیارشدگی از جمله خرابی­های مهمی هستند که در روسازی­های آسفالتی رخ می­دهند. حساسیت رطوبتی تمایل مخلوط‌های آسفالتی به عریان‌شدگی است که می‌تواند مقدمه‌ای برای ایجاد خرابی‌هایی از قبیل ترک خوردگی، شن‌زدگی و به ویژه شیارشدگی باشد. در این پژوهش آزمایشگاهی، مقاومت در برابر شیارشدگی و عریان­شدگی مخلوطهای آسفالتی حاوی درصدهای مختلف گوگاس (30،40 و50 درصد وزن حجمی قیر) که نمونه­ای از افزودنی گوگرد پلیمری است مورد ارزیابی قرار گرفته و با مخلوط آسفالتی شاهد در همان شرایط مقایسه شده است. پس از تعیین درصد قیر بهینه به روشمارشال، به بررسی اثر افزودنی گوگاس بر حساسیت رطوبتی مخلوط‌ها با استفاده از آزمایش‌های مقاومت کششی غیرمستقیم (AASHTO T-283) و نیز شیارشدگی مخلوط­های آسفالتی با استفاده از پارامتر نسبت مارشال (ASTM D-1559) پرداخته شد. بهمنظوربررسیاثردما،آزمایشنسبتمارشالدردودمای45و60درجه سانتیگراد انجامشد. نتایج آزمایش نسبت مارشال نشان داد که افزودن گوگاس به مخلوط آسفالتی موجب افزایش استقامت مارشال، کاهش روانی و نیز افزایش پارامتر نسبت مارشال شد. همگی این موارد موحب افزایش مقاومت مخلوط آسفالتی در برابر شیارشدگی می­گردد. نتایج آزمایش کششی غیر مستقیم نیز نشان داد که گوگاس به خودی خود باعث افزایش مقاومت در برابر حساسیت رطوبتی نشده و بدین منظور باید از افزودنی­های ضد عریان شدگی استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها


-ASTM D-1559 (1989), “Test method for resistance of plastic flow of bituminous mixtures using marshal Apparatus”, American Society for Testing and Materials.
 
-Archilla, A. R. and Madanat, S. (2000), “Development of a pavement rutting model from experimental data”, Transportation Engineering, American Society of Civil Engineers, Vol. 126.No. 4, pp. 291-299.
 
- Centeno, M., Sandoval, I., Cremades, I. and Alarcon J. (2008), “Assessing rutting susceptibility of five different modified asphalts in bituminous mixture using rheology and wheel tracking test”, Transportation Research Board, National Research Council, NCHRP Report 468, Washington, D.C., USA.
 
-Crawford G.L. and Boles W.F. (­1986), “Sulfur-Extended Asphalt – Close-out Summary of Project Activities”, FHWA-DP-54-9, Demonstration Project No. 54.
 
-Epps J.A., Sebaaly J.P., Maher M.R. and McCann M.B. (­2000), “Compatibility of a test for moisture- induced damage with Superpave volumeric mix design”, Transportation Research Board, Washington, D.C., USA.
 
-Gaffarpour G.J. (2008), “Estimation of resistance to moisture destruction in asphalt mixtures”, Construction and Building Materials, 23, p.p. 2324-2331.
 
-Huang, X. M., Li, H. and Zhang, J. (2008), “Simulation of rutting behavior of asphalt pavement based on real temperature field”, Transportation Research Board, National Research Council, NCHRP Report 08-0372, Washington, D.C., USA.
 
-Kandhal P. (1982), “Evaluation of sulfur extended asphalt binders in bituminous paving mixtures”, Journal of the Association of Asphalt Pavement Technology, 51,
pp.189-222.
 
-Mehrara A, Khoadii A. (2013), “A review of state of the art on stripping phenomenon in asphalt concrete”, Construction and Building Materials, 38, pp. 423-442.
 
-Segoz B., Agar E. (2007), “Effect of asphalt film thickness on the moisture sensitivity characteristics of hot mix asphalt”, Journal of Building and Environment, 1, pp.­3621-3628.
 
-Strickland D, Colange J, Martin M, and Deme I. (2008), “performance properties of sulfur Extended Asphalt Mixtures with Modified Sulfur Pellets”. ISAP.
 
 
-Ullidtz, P. (1987), “Pavement analysis, development in civil engineering”, Series# 19, Elsevier.
 
-Weber H. (2003), “Sulphur- Asphalt and its Global Aspects”, Sulphur Institute, 19th Sulphur Phosphate Symposium,.
 
-White, T. D., Haddock, J. E., Hand, A. J. T. and Fang, H. (2002), “Contribution of pavement structural layers to rutting of hot mix asphalt pavement”, Transportation Research Board, National Research  Council, NCHRP Report 468, Washington, D.C., USA.
 
-Yildirim Y. (2007),“Polymer modified asphalt binders”, Construction and Building Materials 21.
 
- Zhao, W., Xiao, F., Amirkhanian, S. N. and Putman, B. J. (2012), “Characterization of rutting performance of warm additive modified asphalt mixture”, Construction and Building Materials, 21, pp. 265-272.