ارتباط تخلخل و چگالی بر مقاومت کششی (برزیلی) سنگ آهن مگنتیت (مطالعه موردی: معدن سرویان)

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد محلات، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد محلات، ایران

چکیده

یکی از پارامترهای مهم در تحلیل پایداری شیبها و یا تونل‌ها، پارامتر مقاومتی سنگ بکر نظیر مقاومت کششی می‌باشد. خواص فیزیکی سنگ مانند تخلخل و چگالی به‌عنوان پارامترهای فیزیکی در سنگ و تأثیرگذار بر مقاومت آن از اهمیت زیادی برخوردارند. از این رو بر قراری رابطه ریاضی میان خواص فیزیکی و مقاومتی سنگ می‌تواند راهکاری ابتکاری و آسان جهت تخمین مقاومت  مکانیکی سنگ‌ها در فعالیتهای میدانی و یا تخمین‌های اولیه باشد. در این مقاله سعی شده با انجام آزمایش‌های صحرایی و آزمایشگاهی و بر قراری رابطه میان آن‌ها فرمولهایی ارائه شوند که انجام آزمایش‌های آزمایشگاهی پر هزینه و وقت گیر که گاهی در صحرا ممکن نیست با آزمایش‌های ساده با دقت معقول جایگزین گردد. این آزمایش‌ها بر روی تعدادی نمونه سنگ آهن مگنتیت با چگالی‌های متفاوت از معدن سرویان دلیجان انجام شده‌اند. پس از انجام این آزمایش‌ها، هر یک از پارامترهای مورد بررسی به صورت دو به ‌دو با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته و دو مدل تجربی با ضرایب همبستگی 74/0 و 65/0 بدست آمد. علاوه بر مدل‌های یاد شده، مدلی تکامل یافته و دو پارامتری با ضریب همبستگی 74/0 نیز پیشنهاد شدند که از کارایی بالاتری برخوردارند.
 
 

کلیدواژه‌ها


- امیرانلوی، ه.، (1386)، "مطالعه ناهمسانی مقاومت کششی سنگهای دگرگونی ناحیه همدان (کندلان،گردنه زاغه)"، سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، ص. 93 تا 98.
 
- عرب، م.ج.، (1395)، "بررسی خواص فیزیکی بر اندیس بار نقطه‌ای و سختی اشمیت سنگ آهن - مطالعه موردی: معدن سرویان"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد محلات.
 
علی­آبادی، م. ع.، خدامی، م.، کرمی، م.، (1390)، "مطالعات مقدماتی زمین­شناسی و کانی شناسی معدن آهن سرویان"، چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی، ص. 50 تا 54.
 
-         فهیمی­فر، الف.، (1380)، "آزمایشات مکانیک سنگ"، شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، جلد اول.
-Fairhurst, C., (1961), “Laboratory measurement of some physical properties of rock”, Proc. 4TH., Symp. Rock Mech, Univ. Park, penn., pp. 105-118.
 
-Hoek, E., (1964), “Fracture of anisotropic rock”, J. S. African Inst. Min. Metal., Vol. 64, No. 10, pp. 501-518.
 
-Obert, L. S., Windes, L. & Duvall, W.I., (1946), "Standardized Tests for Determining the Physical Properties of Mine Rock, U.S. Bur. Mines Rep. Invest".
 
-Townhill- Rewston, P., (1984), "In towards a relational scale of hardness for minerals (Edited by P.A. Dowd)", Leeds University Mining Association, pp. 22-27.
 
-Wuerker, R.G., (1955), “Measuring the tensile strength of rocks”, Min. Eng., Vol. 7, No.2, pp. 157-171.