سنجش سرعتی مقاومت لغزشی پیوسته شبکه راه‌ها‌ی آسفالتی و بتنی برای ایران

نویسنده

استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی‌، تهران، ایران

چکیده

سطوح جاده­ها همواره نیاز به درجه خاصی از مقاومت در برابر لغزش دارند تا رانندگان بتوانند عملیات ترمز و تغییر مسیر ناگهانی را به راحتی انجام دهد. اگر مقاومت لغزشی مورد نیاز موجود در وضعیت مناسب نباشد، در این صورت می­تواند منجر به عدم تعادل خودرو گشته و سرانجام ناخوشایندی را رقم بزند. همانطور که مقاومت لغزشی یک سطح جاده کاهش می­یابد، میزان تصادف افزایش می یابد. سطوح جاده­ها باید همیشه مقاومت لغزشی را برای انواع وسایل نقلیه جهت انجام مانورهای مطمئن فراهم نمایند. بیش از یک سوم حوادث در سطوح مرطوب جاده­ها در جهان رخ می­دهد و باعث تلفات جانی و مالی بسیاری در سال به همراه دارد لذا، شناسایی سیاست های کارآمد و مقرون به صرفه برای اندازه­گیری مقاومت لغزشی در ایران برای حصول اطمینان از مقدار مناسب در همه موقعیت­ها بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر در کشور های مختلف، روش ها و دستگاه های مختلفی برای اندازه­گیری مقاومت لغزشی در شبکه های مختلف بزرگراهی مورد استفاده قرار گرفته است. اما با این حال هیچ روش اندازه گیری مقاومت لغزشی یکسانی در کشورهای جهان وجود ندارد. تا کنون، این موضوع در ایران مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله به منظور اندازه گیری مقاومت لغزشی پیوسته (میدانی) شبکه
جاده­ای ایران به بررسی  روشها و ابزارهای سنجش پرداخته شده و از نتیجه آن سیاستها و روش مناسب برای جاده­های ایران
پیشنهاد شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


Al-Masaeid, H. R. (1997), “Impact of pavement condition on rural road accidents”. Canadian Journal of Civil Engineering 24(4): pp.523–531. http://dx.doi.org/10.1139/l97-009.
 
-Asi,    I.   M.   (2005), “Evaluating    skid    resistance    of   different  asphalt    concrete mixes,   Building    and   Environment”, Vol.  42:   pp.325–329. http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2005.08.020.
 
-ASTM E1859 / E1859M – 11 (2015), “Standard Test Method for Friction Coefficient Measurements Between Tire and Pavement Using a Variable Slip Technique”.
 
-ASTM E1911-09ae1, (2015), “Standard Test Method for Measuring Paved Surface Frictional Properties Using the Dynamic Friction Tester.
 
-ASTM E1960-07(2015), “Standard Practice for Calculating International Friction Index of a Pavement Surface”, standard by astm international2015.
 
-ASTM E2157 – 15, (2015), “Standard Test Method for Measuring Pavement Macrotexture Properties Using the Circular TrackMeter”.
 
-ASTM E274/E274M–11, (2011), “Standard Test Method for Skid Resistance of Paved Surfaces Using a Full-Scale Tire”. ASTM International, West Conshohocken, PA.
 
-ASTM E303 - 93(2018), “Standard Test Method for Measuring Surface Frictional Properties Using the British Pendulum Tester”.
 
-ASTM E501 – 08, (2015), “Standard Specification for Standard Rib Tire for Pavement Skid-Resistance Tests.
 
-ASTM E524 – 08, (2015), “Standard Specification for Standard Smooth Tire for Pavement Skid-Resistance Tests.
 
-ASTM E670 – 09, (2015), “Standard Test Method for Testing Side Force Friction on Paved Surfaces Using the Mu-Meter.
 
-Baran, E., (2009), “Slide Presentation on Skid Resistance & Texture Data Collection and Assessment”, 6 February, Brisbane, Queensland Transport and Main Roads.
 
-Cafiso,  S.;  Taormina,  S. (2007), “Texture  analysis  of aggregates  for wearing  courses in  asphalt  pavements”,  International  Journal of Pavement Engineering pp.45–54. http://dx.doi.org/10.1080/10298430600898307.
 
-Crisman, B.; Roberti, R. (2012), “Tire wet-pavement traction management for safer roads”, Social and Behavioral Sciences, Vol.53: pp.1055–1068. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.955.
 
- Douglas I. Anderson, P.E. May (2013), “Skid Correction Program User’s Manual Prepared For: Utah Department of Transportation Research Division Submitted By: University of Utah Department of Civil & Environmental Engineering.
 
-Gardziejczyk, W., Wasilewska, M., (2012), “Assessment of skid resistance of asphalt mixtures in laboratory conditions”. Archive of civil engineering, Vol.58, (4), pp.521- 534.
 
-Gothie, M. (1996), “Relationship  between Surface Characteristics and Accidents”, in Proceedings of 3rd International Symposium on Pavement Surface Characteristics, pp.271–281.
 
 -Haavasoja, T.; Pilli-Sihvola, Y. (2010), “Friction as a measure of skidpery road surfaces”, in Proceedings of the 15th SIRWEC Conference, Quebec City, Canada.
-Haavasoja, T.; Pilli-Sihvola, Y. (2010), “Friction as a measure of skidpery road surfaces”, in Proceedings of the 15th SIRWEC Conference, Quebec City, Canada.
 
- Henry, J J, ABE, H, Kameyama, S, Tamai, A, Kasahara, A, Saito, K. (2000) “Circular Texture Meter (CTM) and the Dynamic Friction Tester (DFT), 4th International Symposium on Pavement Surface Characteristics of Roads and Airfields), Nantes, France.
 
- Henry,  J.  J.  (2000),  “Evaluation  of  Pavement  Friction  Characteristics”.  NCHRP Synthesis of  Highway Practic.
 
-Kane, M.; Scharnigg, K. (2009), “Report on different parameters influencing skid resistance, rolling resistance and noise emissions”. TYROSAFE project deliverable D10, pp.95.
 
- Kokkalis, A.G. and Panagouli, O.K. (1998) Fractal Evaluation of Pavement Skid Resistance Variations. I: Surface Wetting. Chaos, Solitons & Fractals, 9, 1875-1890. 
http://dx.doi.org/10.1016/S0960-0779(97)00138-0
-Kummer. H. W. Wolfgang E. Meyer, (1960), “Rubber and Tire Friction” Pennsylvania State University, College of Engineering andArchitecture, Automobiles – pp.96.
 
-Noyce et al., (2005), “National Highway Traffic Safety Administration” [NHTSA], Research Board, Washington D.C.
 
-Wang, C.; Quddus, M.; Ison, S. (2013), “The effect of traffic and road characteristics on road safety: A review and future research direction”, Safety, Science, Vol. 57,pp.264–275. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2013.02.012.
-Wasilewska. M. a, Gardziejczyk W a, Gierasimiuk P., (2016), “a Evaluation of skid resistance using CTM, DFT and SRT-3 devices6th Transport Research Arena April 18-21, a Bialystok University of Technology”, Wiejsca, Poland, 45A, pp.15-351.
 
-Wilson, D.J. and Dunn, R. (2005),” Analyzing Road Pavement Skid Resistance”. ITE 2005 Annual Meeting and Exhibit Compendium of Technical Papers, Melbourne, pp.7-10.