اثربخشی دوربین‌های کنترل ترافیک بر مدیریت سرعت

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی، کرمانشاه کرمانشاه، ایران

3 استادیار، گروه، مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

سرعت از اصلی‌ترین دلایل خسارت‌های مالی و جانی در تصادف‌ها است. استفاده از دوربین‌های کنترل ترافیک یکی از روش‌های مرسوم برای مدیریت سرعت است. عملکرد این ابزار به دلیل داشتن برد مکانی محدود در قطعات قبل و بعد از محل نصب دوربین نیاز به بررسی دارد، تا علاوه بر نقاط حادثه‌خیز توان برآورد مناطق حادثه‌خیز را نیز داشته باشیم. در این پژوهش اطلاعات سرعت در سه قطعه قبل از محل نصب دوربین، محل نصب آن و قطعه بعد محل نصب جمع‌آوری گردید. تغییرات سرعت در سه فاز سرعت قطعه قبل و محل نصب، سرعت قطعه بعد و محل نصب، سرعت قطعه قبل و قطعه بعد مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. از ضریب همبستگی و آزمون t وابسته برای بررسی اطلاعات استفاده شد. بین سرعت عملکرد محل نصب دوربین و قطعه قبل،در بازه اطمینان 95% دارای رابطه و همبستگی است.تفاوت معناداری در سرعت عملکرد محل نصب و قطعه قبل وجود دارد. سرعت عملکرد در قطعه بعد از محل نصب با سرعت عملکرد در محل نصب دوربین دارای رابطه و همبستگی نیست، ولیتفاوت سرعت معناداری بین این دو قطعه وجود دارد. سرعت عملکرد در قطعه بعد از محل نصب با سرعت عملکرد در قطعه قبلش دارای رابطه و همبستگی نیست، سرعت عملکرد در این دو قطعه تفاوت معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها


-افندی‌زاده، ش.، ح. جوانشیر، و ح. شمعیان، (1394)، "ارزیابی تاثیر دوربین‌های کنترل سرعت بر کاهش تصادفات جاده‌ای و تخلفات سرعت در راه‌های اصفهان". پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک.
 
-خسروی, ه.، (1392)، "ارزیابی تاثیر دوربین‌های کنترل سرعت در مدیریت سرعت معابر برون شهری (مطالعه موردی : محورهای استان سمنان)". پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس.
 
-هاشمی، ا.ح.، م.ت. هاشمی، و س. سودمند، (1394)،
"بررسی نقش بازدارندگی دوربین‌های کنترل سرعت در تصادفات جاده‌ای"، نخستین همایش سیستم‌های حمل و نقل هوشمند جاده­ای، تهران، ایران.
 
-Automatic Section Speed Control, (2011), "Results of Evaluation”, Directorate of Public Roads, Traffic Safety, Environment and Technology Department, Norwegian Public Road Administration.
 
-Erke, A., C. Goldenbeld, and T. Vaa, (2009), "Good practice in the selected key areas: Speeding, drink driving and seat belt wearing: Results from meta-analysis". Police Enforcement Policy and Programmes on European Roads (PEPPER), Deliverable.9.
 
-Group, A., (2005), "Evaluation of the Fixed Digital Speed Camera Program in NSW Roads & Traffic Authority". NSW RC2416—May.
 
-Lamm, R. and J.H. (1984), "Kloeckner, Increase of traffic safety by surveillance of speed limits with automatic radar devices on a dangerous section of a German Autobahn: A long-term investigation.
 
-Mäkinen, T., et al., )2003), "Traffic enforcement in Europe: effects, measures, needs and future". Final report of the ESCAPE (Enhanced Safety Coming from Appropriate Police Enforcement) consortium. Available at virtual. vtt. fi/escape.
 
-Organization, W.H., (2015), "Global status report on road safety, World Health Organization".
 
-Thomas, L., et al., (2008), "Safety effects of automated speed enforcement programs: critical review of international literature" Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, pp. 117-126.
 
-Washington, S., K. Shin, and I. van Schalkwyk, (2007), "Evaluation of the City of Scottsdale Loop 101 photo enforcement demonstration program. Draft summary report". Phoenix, AZ: The Arizona
Department of Transportation.