اولویت‌بندی عوامل موثر بر احداث راه‌های شریانی استان‌های کشور و رتبه‌بندی راه‌ها با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چند شاخصه (مطالعه موردی: استان بوشهر)

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، موسسه آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه‌ریزی، تهران، ایران

چکیده

هر یک از پروژه های راه سازی در کشور با توجه به زمان و اهمیت اجرا و شاخص­ها و الویت ها،  روش های تصمیم گیری مختلفی را پیش چشم مدیران و مجریان این عرصه می گذارد­. به عبارت دیگر می توان گفت که انتخاب روش تصمیم گیری به خودی خود یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره است و در این مورد نیاز به باز شدن الگو و چهارچوب های جدید احساس می شود. از این رو در این پژوهش سعی شده که به ارائه رویکردی جهت پشتیبانی پروژه­های راه سازی در تصمیم گیری مدیران پرداخته و چهار چوب عملکردی و نتایج قابل بررسی در سطح کلان، با استفاده از روش­های AHP، تاپسیس و الکتر مورد ارزیابی قرار گیرد. سپس به بررسی پروژه های استان مورد مطالعه (استان بوشهر) پرداخته و با توجه به الویت های شناسایی شده در AHP ، تاپسیس و الکتره رتبه بندی شده و نتایج و پیشنهاداتی را ارائه خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها


-رضایی ارجرودی، ع.ر.، و نجفی،م.، و منتظری، م.، (1389)، "مدل الویت­بندی پروژه­های راه سازی کشور"، دانشگاه فردوسی مشهد – ایران پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران.
 
-خطیب زاده الف. کمره، د.، بهرامی مویینی، م.، (1391)، "الویت­بندی معابر مستعد جهت پیاده سازی راه در شهر تهران با استفاده از AHP"، دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران.
 - مقدم آرانی، الف.، (1383)، "شناسایی معیار­های مهم و موثر در ارزیابی پروژه­های راه­سازی با استفاده از AHP.
-عابدیان م. ر.، (1393)، "­تامین و بازگشت سرمایه در ساخت راه و الویت­بندی راهکار­های مختلف بر اساس AHP" و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران راه و شهرسازی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 
-Mongkut Piantanakulchai­, ­)2005(,  “Analytic network process model for highway corridor planning”, Isahp, Honolulu,  Hawaii.
-Jennifer s .shsng­, youxu tjader­, yizhong ding­, (2004), “IEEE transaction on engineering management Vol.51,                          No: 3 August.
 
- Joseph prashkaer­, erel avineri, avishai ceder  (2000), “Transportation projects selection process using fuzzy sets theory, Vol. 116, issue 1, 16 November, pp. 35-47.
 
-Mahmut yavuz, melih iphar, guner once, (2008), “the optimum support design selection by using AHP method for the main haulage road in WLC tuncbilek colliery tunneling and underground space technology”, volume 23, issue 2, pp.111-119.
 
-Warich temrungsie­, winai raksuntron , sanya name, so ngrit chayanan , boonsap witchayangkoon, (2011), AHP-based prioritization on road accidents factor :a case study of Thailand.
 
- Professor etnest forman Dsc and mary an sell, Decision by objectives. Expert choice Inc (2011).
 
.- E Avineri , J prashker ,A ceder , Fuzzy sets and systems, Volume 116, Issue 1, 16 November 2000, pp. 35-47.