علل عبور عابران پیاده از زیر پل‌های عابر و راهکارهای پیشگیری از تصادفات در زیر آنها (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نویسندگان

1 استادیار، گروه برنامه‌ریزی و حمل‌ونقل، دانشکده عمران و حمل‌ونقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانش آموخته کارشناس ارشد، گروه عمران، دانشکده مهندسی عمران، موسسه آموزشی عالی دانش پژوهان، ایران

چکیده

پل‌های عابر پیاده امکان عبور غیرهمسطح ایمن عابران از عرض معابر را تامین می‌کنند. مشاهده شده با وجود پل عابر پیاده معمولی و حتی مکانیزه (پله‌برقی)، عابران پیاده به صورت همسطح عبور می‌کنندکه در برخی موارد موجب تصادف می‌شوند. بنابراین علت مشاهده این رفتار عابران پیاده لازم است بررسی گردد. لذا هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پل‌های عابر پیاده و مکانیزه شدن آنها در عبور غیر همسطح از معابر و پیشگیری و کاهش تصادفات و افزایش ایمنی عابران پیاده در زیر آنها، است. بدین منظور از پرسشنامه و تحلیل‌های آماری مربوطه که از مصاحبه روی شهروندان اصفهانی که ازروی پل‌های عابر پیاده و یا زیر آنها عبور کرده‌اند، استفاده شده است. همچنین  از آمار تصادفات عابران در سال های 1391 الی نیمه اول سال 1395 در محل پل‌های تحت مطالعه، استفاده شده است. آمار تصادفات و نتایج مطالعه میدانی نشان داد پل‌های عابر پیاده معمول و یا مکانیزه (پله‌برقی) دارای اثربخشی مناسبی نبوده‌اند، لذا وجود آسانسور در پل‌ها می‌تواند به مقدار قابل توجهی باعث بالارفتن اثر بخشی آنها گردد. علاوه براین ایجاد نرده با توجه به آمار و نظرات مصاحبه شوندگان در جلوگیری از عبور همسطح اجتناب‌ناپذیر است. آموزش، تامین امنیت اجتماعی و جلوه‌های بصری زیبای پل‌ها در جذب عابران تاثیرگذار بوده و نیاز به به یک برنامه پیشگیرانه و توجه ویژه است. تجهیز پل‌های مکانیزه به آسانسور و نرده در پیشگیری از تصادفات زیر پل‌های عابر پیاده محرز بوده و آموزش عابران، ایجاد امنیت اجتماعی بیشتر و زیبا سازی پل‌ها در عبور از آنها بسیار موثر است.
 
 

کلیدواژه‌ها


-       احدی، م.، حسن پور، م.، بشیری، پ. و بشیری، پ.، (1395)، "راهکارهای ارتقای ایمنی و پیشگیری از تصادفات عابران پیاده در شهرستان قزوین"، مجله ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت­ها، دوره چهارم، شماره سوم، ص. 143-150.
-       حسن پور، ش. و صفارزاده، م.، (1391)، "تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر میزان انگیزش عدم استفاده عابران از پلهای غیرمکانیزه مطالعه موردی: شهر بروجرد"، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران: 1-2 اسفند.
-    خاکی، ع.، عرفانی نسب، ر. و بابا گلی، ر.، (1391)،
"­ آسیب شناسی پلهای عابر پیاده در سطح شهر تهران"، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران: 1-2 اسفند.
-       رزاقی، ع.، پور رجبی، ع. و دانشی، س.، (1396) "موانع و مشکلات مرتبط با عابران پیاده سالمند: یک مطالعه کیفی"، مجله ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، دوره پنجم، شماره دوم، ص. 73-78.
-       رزاقی، ع.، صالحی، ع.، حیدری، خ. و ذوالعلی، ف.، (1393)، "­اکتشاف موانع و عوامل تسهیل‌کننده در استفادۀ عابران از پل­های عابر پیاده: یک مطالعۀ کیفی"، مجله ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت­ها، دوره دوم، شماره سوم، ص. 173-179.
-   رزاقی، ع.، صالحی، ع.، حیدری، خ. و ذوالعلی، ف.، (1393)،" انگیزه­های رفتاری موثر در استفاده از پل های عابر پیاده در بین عابران: یک مطالعه کیفی"، سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده­ای، سوانح ریلی و هوایی، زنجان: 31 اردیبهشت.
-   رضاپور، م. رضاپور، پ. اسماعیلی، م. و محمدی، م. (1387)، " بالا بردن ایمنی در تقاطع­های چراغ دار شهری مطالعه موردی: تقاطع طالقانی-قرنی"، دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران، تهران: 7 مهر.
-   زاهدی، م.، ابراهیمی، الف. و مظفری، م. (1392)، "بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی پل­های عابر پیاده مطالعه موردی: شهر کرمانشاه"، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران: 6-7 اسفند.
-   زنگنه، ی. نبی زاده، ر. و احمدی، ط.، (1391)، "ارزیابی تجهیزات ایمنی عابران پیاده در خیابان­های شهری نمونه موردی: شهر کوهدشت"، دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران: 1-2 اسفند.
-   سازمان پزشکی قانونی ایران (1395)، "سالنامه آماری".
-   سلطانی، ع. و مزینی، س.، (1389)، "بررسی عوامل اثر گذار بر تمایل شهروندان به استفاده از پل عابر پیاده"، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، سال پانزدهم، شماره سی و دوم، ص.95-124 
-   عینی، ا. سوری، ح.، گنجعلی، م. و باغفلکی، ت.، (1393)، "برآورد هزینۀ سوانح ترافیکی در ایران با استفاده از روش تمایل به پرداخت"، مجله ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، دوره دوم، شماره سوم، ص. 215-225.
-  کاظمی، م. صفارزاده، م.، موقری،ه.، و فلاح زاده، م.،
(­1394)، "روش پیش­بینی هزینه­های متوفیات تصادفات ترافیکی در ایران"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال ششم، شماره چهارم، ص. 627-639.
-   معینی، م.، (1394)، "شهرهای پیاده مدار"، تهران، انتشارات آذرخش.
-   مهاجری، ف. و رصافی، ا. (­1395)، " بررسی الگوی رفتار عابرین پیاده در گذرهای ویژه پیاده به وسیله مدل اتوماتای سلولی"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، دوره هشتم، شماره دوم، ص. 253-271.
-  میرزایی، پ. و بابایی مراد، ب. (1393)،"­تحلیل بر بهبود پلهای عابر پیاده درون شهری مطالعه موردی: شهر همدان"، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران: 5-6 اسفند.
-  نیکو مرام، ه.، وظیفه دوست، ح. و خانی، س. (1387)، "ارزیابی و تحلیل اثر بخشی پل­های عابر پیاده درون شهری مطالعه موردی: شهر تهران"، نشریه هویت شهر، سال دوم، شماره دوم، ص. 3-12. 
-  هلکویی نایینی، ک. و مرادی، ع. (1385)، "­آگاهی، نگرش و عملکرد عابرین پیاده در زمینه رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در عبور از محدوده چهارراههای اصلی شهر تهران"، نشریه پایش، دوره ششم، شماره اول، ص27.-35.
-     Abojaradeh, M. (2013) “Evaluation of Pedestrian Bridges and Pedestrian Safety in Jordan”, Civil and Environmental Research, Vol.3, No.1, pp.66-78. 
-     Bohm, G., & Zech, G. (2010), “Introduction to Statistics and Data Analysis for Physicists”, Hamburg: DESY.
-     Guo, H., Zhao, F., Wang, W., Zhou, Y., Zhang, Y., & Wets, G. (2014), “Modeling the Perceptions and Preferences of Pedestrians on Crossing Facilities”, Discrete Dynamics in Nature and Society, 2014, 8. doi:10.1155/2014/949475.
-     Nteziyaremye, P. (2013), “Understanding pedestrian crossing behaviour : a case study in the Western Cape, South Africa” Stellenbosch University. Retrieved from      http://hdl.handle.net/10019.1/80368 
-     Pasha, m., Rifaat, S. H., Hasnat, A., & I., R. (2015), “Pedestrian’s Behaviour on Road Crossing Facilities”, Jurnal Teknologi, Vol.73, No.4.
-  The World Health Organization (2013), Global Status Report on Road Safety 2013: Supporting a Decade of Action. Retrieved from Geneva.