دوره و شماره: دوره 26، شماره 96، مهر 1397 
بررسی انواع قراردادهای خدمات نگهداری در حوزه ساخت

صفحه 209-232

رعنا خوشدل نیت؛ مجید پرچمی جلال؛ مهدی روانشادنیا