بررسی روش‌های مختلف احیا‌کردن مقاومت لغزشی سطوح صیقل یافته آسفالتی و تعیین جایگاه استفاده از آنها

نویسنده

استادیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی‌، تهران، ایران

چکیده

احیا کردن بافت از دست رفته روسازی جاده­ها یکی از انواع راهکارهای مهم نگهداری بزرگراه های پر ترافیک است. حتی با پیشرفته ترین مصالح ساختمانی و فناوری­های امروزه، بزرگراه های شلوغ در نهایت به دلیل ترافیک بیش از حد و اثرات آب و هوایی مقاومت لغزشی خود را از دست می دهند. باران، برف و یخ، همراه با حجم زیاد تردد وسایل نقلیه، می تواند سطح
جاده­ها را از بین ببرد و یا صیقلی نماید. از دست رفتن اصطکاک به معنی عدم توقف خودرو در فاصله ایمن است و هنگامی که فاصله توقف افزایش یابد موقعیت خطرناک به وجود می­آید و منجر به تصادف می گردد. نقاطقی در جاده ها، میادین و... وجود دارند که به دلایل صیقلی شدن نیاز به احیا کردن مقاومت لغزشی دارند. جاده ها یی که برای بازگرداندن ویژگی های لغزشی آسفالت عملیات احیا کردن اجرا شود به نوبه خود از سطح بالا تر ایمنی برخوردار می گردند. در حال حاظر با استفاده از تکنیک های چندگانه، می توان دوباره از سطح موجود استفاده نمود که بسیار هم مقرون به صرفه است و نیاز به اجرای روسازی جدید نمی باشد. در این مقاله روشهای مختلف احیا کردن مقاومت لغزشی سطوح آسفالتی صیقل یافته پرداخته شده و جایگاه استفاده از هر روش تعیین شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


Ackerman, J. D., Cottrell, C. M., Ethier, C. R., Allen, D. G., & Spelt, J. K. (1995), “A wall jet to measure the attachment strength of zebra mussels”. Can. J. Fish. Aquat. Sci.,
 pp.126-135.
-Crisman, B.; Roberti, R. (2012), “Tire wet-pavement traction management for safer roads, Social and Behavioral Sciences 53: pp.1055–1068. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.955.
-(1999), “Design Manual For Roads and Bridges Volume 7 Pavement Design and Maintenance Section 5 Surfacing And Surfacing Materials Part 3 Hd 38/97 Concrete Surfacing and Materials Amendment No. 1” Febuary.
-ERES Consultants, Inc., (1993), "Techniques for Pavement Rehabilitation, Participants Notebook," National Highway Institute/Federal Highway Administration, revised.
-Frictio, A (2017), “Guide to Road Retexturing, Benefits and applications of retexturing roadways and pavement”, Frictio www.warterblastingtechnologies.com.
-Gransberg D. D. (2018), “Life Cycle Cost Analysis of Surface Retexturing with Shotblasting as an Asphalt Pavement Preservation Tool”. In Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 2108.
-(2009), “Transportation Research Board of the NationalAcademies, Washington”, D.C.,
pp. 46–52.
-Henry,  J.  J.  (2000), “Evaluation  of  Pavement  Friction  Characteristics”.  NCHRP Synthesis 291, Transportation Research Board, Washington D.C.
-Hydraulic Laboratory Technical Memorandum PAP-107 ,Resistance of -Protective Coatings to HighPressure Water Jets for Invasive Mussel Removal Research and Development Office, U.S. Department of the Interior Bureau of Reclamation Technical Service Center Hydraulic.
-(2013), “Investigations and Laboratory Services Group Denver”, Colorado, February.
-Klaruw­, Cmpany Manual. (2017), “KLARUW Systems Maintenance Options Retexturing Methods Practical Applications Considerations” United Kingdum.
-NCHRP Web Document 53 (Project 6-14): (2002), “Contractor’s Final Report Feasibility of Using Friction Indicators to Improve Winter Maintenance Operations and Mobility Nov.
-Roe, P.G. S.A. Hartshorne Doc, Mechanical Re-texturing of Roads: An Experiment to Assess Durability (TRL 299) (TRL Report) 1998 PDF, ePub eBook.
-Soleymani Kermani, M.R. (1995), “Mechanical Re-Texturing of Road Surface Aggregates, PhD Thesis in the Queen Mary and Westfield College, University of London.
-Rao S., Yu H.T., Darter M.I., (1999), “The Longevity and Performance of Diamond Ground Pavements”, Research & Development Bulletin RD118, PCA.
-Walker, D. (Ed.). (n.d.) (2018), “Understanding asphalt pavement distresses – five distresses explained. Retrieved from http://asphaltmagazine.com/understanding-asphalt-pavement-distresses-five-distresses-explained.
-Waters J C, Pidwerbesky B D. (2008),”Watercutting - investigating the lifecycle of watercutter rejuvenation of aggregates”. Land Transport New Zealand Research Report 336.
-Wilson, D.J. and Dunn, R. (2005), “Analyzing Road Pavement Skid Resistance. ITE Annual Meeting and Exhibit Compendium of Technical Papers, Melbourne, pp.16.