ساماندهی حمل‌ونقل کالا در بازار تاریخی تبریز

نویسندگان

1 استادیار، گروه عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

ساختار بازار تاریخی تبریز به لحاظ دارا بودن گذرهای کم‌عرض و عدم امکان تعریض مسیرها، به لحاظ ساختار تاریخی موجود، دیگر پاسخگوی تردد و حمل‌ونقل کالا نیست. بنابراین هدف اصلی از این تحقیق، ساماندهی حمل‌ونقل کالا در بازار تاریخی تبریز است به‌طوریکه به ساختار تاریخی بازار نیز آسیب نرساند. روش انجام این تحقیق از نوع توصیفی و از نظر هدف کاربردی هست. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از مصاحبه با خبرگان و پرسش‌نامه جمع‌آوری شد. پرسش‌نامه‌ها توسط کسبه و مغازه‌دارها، افراد فعال در امور حمل‌و‌نقل در بازار، جمعیت مراجعه‌کننده به بازار و مصاحبه با صاحب‌نظران تکمیل شد. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS16 با استفاده از آزمون آماری شامل آمار توصیفی، آمار استنباطی، آزمون کولموگرف - اسمیرنوف (K- S) تجزیه و تحلیل شد. مهمترین نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این هست که با اختصاص ساعاتی خاص (صبح زود و نزدیک‌های ظهر) جهت امر حمل‌ونقل کالا، محدودیت ترافیکی برای وانت‌بارها برای بارگیری و تخلیه بار در ورودی‌های اطراف بازار، استقرار کیوسک نگهبانی در ورودی‌های بازار برای کنترل عبور و مرور باربرها، استفاده از لباس‌فرم برای باربرها و تغییرات در فرم ساختاری گاری‌های سنتی، توپ‌دار کردن جنس لاستیک گاری‌ها و موتوردار کردن آن‌ها، برخورد با سد معبر­کنندگان، استقرار دفتری در بازار که عهده‌دار امورات حمل‌ونقلی بازار باشد و نیز استفاده از کاروانسراها به‌عنوان بارانداز، می‌تواند در بهبود ساماندهی حمل‌ونقل کالا در بازار تاریخی تبریز، مؤثر واقع گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها