مقایسه نرخ جریان اشباع میدانی با مقادیر آیین‌نامه‌های مختلف در تقاطع‌های چراغدار ایران و شناسایی مناسب‌ترین آیین‌نامه

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد‌، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

نرخ جریان اشباع تقاطع‌‌های چراغدار یکی از پارامترهای اساسی برای تحلیل و طراحی این تقاطع‌‌ها محسوب می­شود. مقدار این پارامتر تا حد زیادی به شرایط و رفتار رانندگی در هر کشور بستگی دارد. از این رو، آئین­نامه های تحلیل ظرفیت ترافیکی در کشورهای مختلف، مقادیر و روشهای مختلفی را برای آن پیشنهاد نموده اند. تاکنون مطالعات معدودی به منظور برآورد این پارامتر در شرایط ترافیکی ایران انجام شده است، بنابر­این، نیاز به مطالعات گسترده­تر در این ضمینه تشخیص داده شد. در این مطالعه، امکان تعیین مناسب­ترین آئین­نامه از بین آیین­نامه های معتبر در دسترس برای برآورد نرخ جریان اشباع در تقاطع­های چراغدار ایران با مطالعه موردی بر روی تقاطع­های چراغدار شهر یزد مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، نرخ جریان اشباع هم به­شکل میدانی و هم با استفاده از آئین­نامه­های ظرفیت راه­های کشور های آمریکا، کانادا، استرالیا، مالزی، اندونزی و ایران برای 14 رویکرد تقاطعهای چراغدار این شهر محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدند. اطلاعات ترافیکی موردنیاز با استفاده از روش فیلم­برداری و نیز روش دستی برداشت شد. مقایسه نتایج میدانی برداشت­شده و آئین­نامه های ذکر شده نشان دادند که در حالت چپگرد حمایت­شده، روابط ارائه­شده در آئین­نامه استرالیا و در فاصله نزدیکی از آن،آئین­نامه ایران و در حالت چپگرد حمایت­نشده، آیین­نامه آمریکا بهترین نتیجه را ارائه دادند. این نتایج، مناسب نبودن روابط فعلی پیشنهادی در آئین­نامه ایران برای شرایط حمایت نشده و لزوم تحقیقات بیشتر به منظور توسعه مدلهای جدیدتر را نشان داد.
 
 

کلیدواژه‌ها


-بابازاده، ع.، (1388)، "مقایسه کاربردی دستورالعمل‌های رایج در محاسبه نرخ جریان اشباع در تقاطع­های چراغدار ایران"، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها. 
-سازمان برنامه‌وبودجه (1376)، "تقاطع‌های هم‌سطح شهری: سوابق مطالعات"، نشریه شماره 145-3، معاونت امور فنی و تدوین معیارها.
-ملکان، خ. اسدی، م.م. و حداد، د.،(1393)،"روش‌های برآورد پارامترهای ترافیکی تقاطعات چراغدار-مطالعه موردی شهر تهران"، چهاردهمین کنفرانس بین­المللی مهندسی
حمل­ونقل و ترافیک، تهران، ایران 
-Akcelik, R. (1981), "Traffic Signals: Capacity and Timing Analysis", Australian Road Research Board (ARRB), Research Report No. 123 and Appendix, Australian Road Research Board, Melbourne.
-Anusha, C. S., Verma, A. and Kavitha, G. (2013), "Effects of Two-Wheelers on Saturation Flow at Signalized Intersections in Developing Countries", Journal of Transportation Engineering(ASCE).
-Austroads. (2009), "Guide to Traffic Management", Part 3: Traffic Studies and Analysis, AGTM03/09, Sydney.
-Greenshields, B.D., Shapiro, D. and Ericksen, E.L. (1947), "Traffic Performance at Urban Intersections", Technical Report No. 1, Bureau of Highway Traffic, Yale University.
-Indian Road Congress, (1994), "Guidelines for the Design of At-Grade Intersection in Rural & Urban Areas", IRC-SP-41.
-Indonesian Directorate General of Highways. (1993), "Indonesian Highway Capacity Manual, Urban and Semi-urban Traffic Facilities", Ministry of Public Work.
-Malaysian Ministry of Works. (2006), "Malaysian Highway Capacity Manual 2006", Chapter 3.
-Minh, C. C. and Sano, K. (2003), "Analysis of Motorcycle Effects to Saturation Flow Rate at Signalized Intersection in Developing Countries", J. East. Asia Society of Transport Studies.
-Raval, N.G. and Subhas K. C. S. (2014),"Development of Saturation Flow Model for Mixed Traffic on Urban Arterial Roads, Intersections", International Journal for Scientific Research&Development, Vols. 2(3),. ISSN (online): pp.321-0613.
-Savitha, B. G., Murthy, R. S., Jagadeesh, H. S., Sathish, H. S. and Sundararajan, T. (2017), "Study on Geometric Factors Influencing Saturation Flow Rate at Signalized Intersections under Heterogeneous Traffic Conditions", Transportation Technologies.
-Teply, S., Allingham, D. I., Richardson. D.B. and Stephenson, B.W. (2008), "Canadian Capacity Guide for Signalized Intersections", Committee on the Canadian Capacity Guide for Signalized Intersections, Third Edition, February.
-Transport and Road Research Laboratory. (1963), "A Method of Measuring Saturation Flow at Traffic Signal", Road Note No. 34, London.
-Transportation Research Board. (2010), "Highway Capacity Manual", Transportation Research Board-National Research Council, Washangton D.C.
-Zhang, G. and Chen, J. (2009), "Study on saturation flow rates for signalized intersections", Proc., Int. Conf. on Measuring Technology and Mechatronics Automation, IEEE, New York, pp.598-601.