مدل‌سازی اجزاء محدود گسترش ترک‌های انعکاسی در روسازی‌های آسفالتی به منظور شناخت بحرانی‌ترین محل بار چرخ

نویسندگان

1 استادیار، گروه راه و ترابری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

 اگرچه انتخاب روکش آسفالتی در مواقع برخورد با خرابی‌های بتن آسفالتی سریع‌ترین و اقتصادی‌ترین گزینه به نظر می‌رسد اما ادامه و انتشار ترک‌های انعکاسی منجر به خرابی مجدد و زودرس این سیستم می‌گردد. برای آنکه متوجه پیچیدگی‌های ترک انعکاسی شویم می‌بایست به بهترین شکل مکانیسم رفتار این نوع ترک‌ها در روسازی آسفالتی را بشناسیم. بنابراین به‌منظور شناخت بهتر ترک‌های انعکاسی و توانایی تخمین سرعت رشد ترک و عمر روکش‌های آسفالتی تحت تأثیر این نوع خرابی‌ها در این تحقیق مدل اجزاء محدود روسازی‌های آسفالتی با خرابی ترک انعکاسی باضخامت‌ها و مدول الاستیسیته های مختلف به‌صورت خطی و غیرخطی با استفاده از نرم‌افزار ABAQUS بررسی گردیده است. در این مقاله موضوع عرض بحرانی ترک و بحرانی ترین نقطه‌اثر بار که منجر به ایجاد عریض ترین ترک در روسازی می گردد مورد بررسی قرار گرفته است. اما یکی دیگر از موارد کاهش خرابی در روسازی های آسفالتی که در معرض ترک انعکاسی هستند استفاده از موادی است که بتواند با کمترین هزینه بیشتریم مقاومت را در برابر خرابی از خود نشان دهد به همین جهت با بررسی مواد کامپوزیتی متفاوت به این نتیجه رسیدیم که استایرن بوتادین استایرن بهترین کامپوزیت برای اصلاح ساختار رویه آسفالتی است.
 
 

کلیدواژه‌ها


- صفارزاده.، جوتین خ، کنت ل­، (1381)، مترجم، "مهندسی ترافیک و ترابری"، تهران، دانشگاه تربیت مدرس­: مرکز نشر آثار علمی.
- ع.، فخاریان ک. و مجتهدی م. (1381)، "معرفی، کاربرد و وضعیت ژئوسنتتیک­ها:  در جهان و ایران"، تهران­: مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بهسازی زمین.
-AlQadi and Elseifi, M.A.­“A simplified overlay design model against reflective cracking utilizing service life prediction”.
-Relation between polymer architecture and nonlinear viscoelastic behavior of modified asphaltsCurrent Opinion in Colloid & Interface Science200611(4): pp.230-245.
-Micro-structural and rheological characteristics of SBS-asphalt blends during their manufacturingConstruction and Building Materials23(8): pp.2769-2774.
-Polymer modified asphalt binders Construction and Building Materials21(1): pp.66-72.
-Polymer literature reviewMinnesota Department of TransportationReport No. MN/RC-95/27.
-­(1987), “British Aggregate Construction Materials Industries”. What is in a road? UK ACMA Product Group.
-Croney, David & Croney, Paul. McGrew-Hill, (1991), “The Design and Performance of Road Pavements”. s.l. : International Series in Civil Engineering.
-Hildebrand, George. (2002), “Verification of Flexible Pavement Response from a Field Test”. s.l.  Denmark­:­Danish Road Institute.
-Non-linear Finite Element analysis of Flexible PavementsAdvanced Engieering SoftwareNo. 34, pp.657-662.
- (1978), “A guide to the structural design of pavement for new roads.London (1978), UK Road research Labratoary,Department of Envirenment.
- (1978), “What is in a road”?ACMA Product Group.
-"Use of Geotextile for Reinforcement and Strain Relief in Asphalt ConcreteGeotextile and Geomembrane". pp.217-237.