تاثیر دوربین‌های ثبت تخلفات طرح زوج و فرد بر میزان قانون‌پذیری رانندگان (مورد مطالعه شهر تهران)

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق‌، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت ترافیکی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

امروزه مشکلات ترافیکی در شهرهای بزرگ زندگی انسانها را تحت شعاع قرار داده است. مشکلاتی که ارمغان صنعت و مدرنیته می باشند­. انضباط ترافیکی و مقررات رانندگی متاسفانه توسط طیفی از رانندگان مقبول نبوده و رعایت
نمی شود. استفاده از دوربین­ها و تجهیزات الکترونیکی برای شناسایی و ثبت تخلفات رانندگی یکی از این راه کارها
 می­باشد. هدف این تحقیق  بررسی تاثیر دوربینهای ثبت تخلفات طرح زوج و فرد بر میزان قانون پذیری رانندگان می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف­، کاربردی است و دراین تحقیق از روش توصیفی -پیمایشی استفاده شده است­، جامعه آماری شامل رانندگان شهر تهران که تعداد نامحدود بوده است و حجم نمونه با توجه به تعداد نامحدود رانندگان از جدول مورگان استفاده گردیده  که  تعداد 384 نفر در نظر گرفته شد. از پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری داده های تحقیق استفاده شد برای بررسی نتایج حاصل از پرسشنامهها، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS، تجزیه و تحلیل دادهها به دو شکل توصیفی و استباطی صورت گرفت. نتایج حاصل از بررسی های به عمل آمده بر روی جامعه نمونه رانندگان نشان می دهد که تاثیر دوربین های ثبت تخلفات طرح زوج و فرد بر رفتار ترافیکی رانندگان، انضباط ترافیکی ، کاهش تخلفات و مدیریت رانندگان شهر تهران تا حد زیادی مثبت است. نتایج حاصل گویای این است که دوربین های زوج وفرد به عنوان یکی از راهکار های تاثیر گذار در کاهش قانون گریزی و کاهش تخلفات رانندگان در راستای آرام سازی ترافیک می باشد. هم چنین استفاده از دوربین های زوج وفرد  باعث کاهش حجم ترافیک و کاهش تصادفات
می­شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


-احمدی مقدم، الف.، (1390)، "انضباط ترافیکی، ضرورت­ها و پی آمدهای آن"، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، شماره19.
-"آیین­نامه راهنمائی و رانندگی مصوب 1384 هیئت وزیران)" هومن ، ح.ع.، (1384)، "راهنمای            تدوین گزارش پژوهشی"­، رساله وپایان نامه تحصیلی­، چاپ دوم، تهران­، نشر پیک فرهنگ.
-رازقی م. (1394)، "انضباط ترافیکی، بررسی نقش و کارکرد بازرسان نامحسوس ترافیک در انضباط ترافیکی و تخلفات رانندگی". (مورد مطالعه: شهر تهران).
-فرجاد، ح. (1385)، "آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی"، انتشارات بدر.
-یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، (1391)، "مکانیابی دوربین­های ورود به محدوده زوج و فرد با رویکرد پوشش بیشینه تخلفات"، (شهر تهران).
-"دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران"، (1391)، "اولویت­بندی نواحی ترافیکی در محدوده زوج و فرد شهر تهران"، به منظور قیمت گذاری پارکینگ­های حاشیه­ای.
- قنبری، م.ع.، (1375)، "عوامل عدم پذیرش قانون و راهکارهای قانون­مند شدن جامعه".
-همدانلو، الف.، (1375)، "روحیه قانون­پذیری".
-بزرگی، س. م.، (1375)، "راهکارهای قانون­مند شدن جامعه".
-گیدنز، آنتونی (1381)، "جامعه­شناسی"، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ هفتم، تهران: نشر نی، ص. 65.
 -مشکانی، س.، میربها، ب.، روشنخواه (1390)، "ارائه مدلی برای جانمایی دوربین­های ثبت تخلفات طرح زوج و فرد در شهر تهران".
 -عطاویان، (1385)، "کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک" 
- آل­نوری فروشانی، ه.، میربها، ب.، ادیب فر، ع. ر.، (1391)، "بررسی فنی و اقتصادی کنترل مکانیزه محدوده زوج و فرد".
-سان و همکاران، (2010)، "مکانیابی شمارنده­های ترافیکی با استفاده از مدل بهینه­سازی".
-کیم و همکاران، (2003)، "مکانیابی شمارنده­های ترافیک برای تخمین ماتریس سفر مبدا- مقصد".
-یانگ و همکاران، (2003)، "مکانیابی بهینه شمارشگر ترافیک با استفاده از الگوریتم ژنتیک".
-Giaoutzi, M. and Daminides. L. (1990), “The Greek transport system and environment In Button J.B.a.K”. Transport policy and the Environment: Six Case Studies. London: Earthscan.
-Litman.   T.   (2012),   “Online ­TDM  encyclopedia  [Online] Available  at.http:\\www.vtpi.org  Accessed February.
- Merton­, Robert & Robert Nisbet, (1971), Contemporary social problems, Third  Edition,  Harcourt brace Jovanovich  INC. 
-0’Fallon, ­C., Sullivan, C.  and Hensher,  D.  A. (2004), ”Constraints  affecting mode choices by morning car commuters”, Transport Policy, 11,
pp. 17-29.