بررسی انواع قراردادهای خدمات نگهداری در حوزه ساخت

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده عمران معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به پیشرفت بشر در حوزه زیرساخت­ها و افزایش پیچیدگی پروژه­های عمرانی، بحث نگهداری و نحوه بهره­برداری از آن­ها، تبدیل به موضوعی گشته که از حساسیت قابل توجهی برخوردار است؛ زیرا مسئله مذکور ارتباط مستقیمی با میزان سوددهی و تداوم زیرساخت مربوطه دارد. ازاین‌رو، قراردادهای منعقده در حوزه خدمات نگهداری می­تواند به طور قابل ملاحظه­ای از مفهوم ساده خود به یک روند پیچیده تغییر نماید. عدم درک صحیح از ابعاد فنی و حقوقی قراردادهای خدمات نگهداری، سبب کاهش میزان سوددهی، افزایش هزینه­ها، کاهش کیفیت و بازدهی، هدررفت سرمایه و غیره می­شود.  بدین منظور این مقاله به دنبال بررسی انواع قراردادهای خدمات نگهداری و بخش­های مختلف موجود در آن بوده تا بتوان برای اعمال موفقیت‌آمیز خدمات نگهداری پروژه، قراردادی متناسب با موضوع پروژه انعقاد و اجرا نمود. ابزارها و روش­های گردآوری اطلاعات موجود در این پژوهش عبارتند از بررسی و مطالعه کتب، مقالات، اسناد و مدارک معتبر.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


- خاتمی، ه. (1389)، "اصطلاحات و تعاریف با سیستم­های نت به زبان ساده". تهران: شرکت فولاد مهر سهند.
- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس­جمهوری. (1389)، "آیین­نامه اجرایی ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری". تهران: قانون خدمات کشوری.
- ذوعلم، ع. (1384)، "تأملی در مفهوم "چالش". ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر. شماره 4.
- امور نظام فنی و اجرایی، (1395)، "راهنمای انتخاب روش تدارک پروژه (نشریه شماره 717)". تهران: سازمان برنامه و بودجه.
- شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، (1389)، "راهنمای بهره­برداری و نگهداری نیروگاه­های آبی سدهای بزرگ". تهران: دفتر نظام فنی اجرایی و معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس­جمهور.
- سرمد، ز. و بازرگان هرندی، ع. و حجازی، الف. (1392)، "روش­های تحقیق در علوم رفتاری". تهران: آگه.
- رضوی، ع. ر. (1394)، "مقدمه­ای بر مفهوم نگهداری و تعمیرات". تهران: دانشگاه تهران.
- محمدی جلال، ن. و مه پیکر، م. ر. (1387)، "نگهداری و تعمیرات بهره­ور فراگیر". مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
- واحد طراحی سیستم. اصطلاحات و اختصارات متداول در نگهداری و تعمیرات. (1395) تهران: شرکت خدمات انفورماتیک البرز تدبیر سامانه. (www.Alborzsamaneh.com).
- Abu Samra, Soliman.  Osman, Hesham. & Hosny, Ossama. (2016), “Optimal Maintenance and Rehabilitation Policies for Performance-Based Road Maintenance Contracts”. Journal of Performance of Constructed Facilities,
Vol. 31, No. 1.
- Alaghbari, Wa'el. & others (2007), “the significant factors causing delay of building construction projects in Malaysia”. Engineering, Construction and Architectural Management, Vol. 14, No. 2.
-­Assef, Sadi A. & Al-Hejji, Sadiq. (2006), “Causes of delay in large construction projects”. International Journal of Project Management, Vol. 24, No. 4.
-­Al-Tabatabai, Hashem. (2002), “Causes fpr delays in constrction projects in Kuwait”. Engineering Journal of the University of Qatar, Vol. 15.
-Carpenter, Brian. & Fekpe, Edward. & Gopalakrishna, Deepak. (2003), Performance-Based Contracting for the Highway Construction Industry, An Evaluation of the Use of Innovative Contracting and Performance Specification in Highway Construction. Washington, DC: Koch Industries Inc.
- Chua, D.K.H. & Kog, YC. (1999), “Critical success factors for different project objectives”. Journal of Constrction Engineering and Management, ASCE, Vol. 125, No. 3.
-­Dlakwa, M. M. & Cuplin, M. F. (1990), Reasons for overrun in public construction projects in Nigeria. International Journal of Project Management, Vol. 8, No. 4.
-­Frimpong, Yaw. & Oluwoye, Jacob. & Crawford, Lyn. (2003), “Causes of delay and cost overruns in construction of groundwater projects in a developing countries; Ghana as a case study”. International Journal of Project Management, Vol. 21, No. 5.
-Fugar, Frank D.K. & Agyakwah-Baah, Adwoa B. (2010), Delays in building construction projects in Ghana. Australian Journal of Construction Economics and Building, Vol. 10, No. 1.
- Hartwig, Tim.  Mmssen, Yogita.  Schliessler, Andreas. (2005), Output based aid in Chad using performance-based contracts to improve road. Washington, DC. : World Bank.
- Kaliba, Chabota. & Muya, Mundia. & Mumba, Kanyuka. (2009), “Cost escalation and schedule delays in road construction projects in Zambia”. International Journal of Project Management, Vol. 27, No. 5.
-Kenny, Charles. (2007), “Constrction, corruption, and developing Countries. Washington, DC: World Bank Policy Research, No. 4271.
-Kwak, Y.H. & Bshey, R. (2000), “Constrction management at risk: an innovative project delivery method at stormwater treatment area in the Everglades, Florida”. ASCE: Construction Congress VI: Bilding Together for a Better Tomorrow in an Increasingly Comple World Proceedings of Construction.
- Memon, Aftab Hameed. & [others]. (2011), “Assessing the effects of constrction delays and on MARA large projects. Malaysia: Engineering and Information Technology”, Proceeding of the International Conference on Advanced Science.
- Murthy, D.N. Prabhakar. & Jack, Nat. (2014), “Etended Warranties, Maintenance Service and Lease Contracts. England”: Springer.
- Nguyen, Long. & Ognlana, Stephen O. & Xuan Lan, Do Thi. (2004), “A study on Project Sccess Factors in Large Construction Projects in Vietnam”. United Kingdom: Engineering, Construction and Architectural Management. Vol. 11, No. 6.
-Ogunlana, S.O. & Promkuntong, K. & Jearkjirm, V. (1996), “Constrction delays in a fast-growing economy: comparing Thailand with other economies”. International Journal of Project Management, Vol. 14, No. 1 
- Parviz, A.K. & Nabil, K. (2004), “Impact of constrction materials on project time and cost in Kuwait. Engineering Constrction and Architectral Management”, Vol. 11, No. 2.
-Public-Private-Partnership in infrastructure recource center. World Bank Group. 2016/08/18, (www.worldbank.org).
-­Qudah, Abdalla. & Battaineh, Hssien T. (2002), “Causes of construction delay: Traditional Contracts”. International Journal of Project Management, Vol. 20, No. 1.
-Rahman, Anisur. & Chattopadhyay, Gopinath. (2015), “Long Term Warranty and After Sales Service”. Springer.
- Reilly, John. (2009), “Alternative Contracting and Delivery Methods”. John Reilly Associates International, Framingham, MA.
- Robinson, Mark. & [others], (2006), “the DC Streets Performance-Based Asset Preservation Experiment–Current Quantitative Results and Suggestions for Future Contracts”. Washington, DC.­: Transportation Research Board.
-Sultana, Masuda. & Rahman, Anisur. & Chowdhury, Sanaul, (2013), “A review of performance based maintenance of road infrastructure by contracting”. United Kingdom: International Journal of Prodctivity and Performance Management. Vol. 62, No. 3.
-­Sultana, Masuda, & Rahman, Anisur, & Chowdhury, Sanaul. (2012), Performance Based Maintenance of Road Infrastructure by Contracting-A Challenge for Developing Countries. Journal of Service Science and Management, No. 5.
-Vidalis, S.M.  & Najafi, F.T. (2002), “Cost and time overruns in highway construction”. Canadian Society for Civil Engineering.
-(2000), “Highway construction and engineering and transportation system maintenance programs (chapter 4)”. Florida: Florida Department of Transportation.
-(2015), “ISO 9001: 2015 Quality Management Systems. ISO.
- (2010), “Operating Maintenance Agreement-Key Issues. DLA PIPER.
- (1997), Operation and maintenance service contracts. Portland: PECI.
- (2009), “Performance-Based contracting for maintenance, a synthesis of highway practice. National Cooperative Highway Research Program, Synthesis 389.
-(2016), Service Agreement Toolkit. Federation of Canadian Municipalities: CIPP.
- (2016), the APMG Public-Private Partnership (PPP) Certification Guide. Washington, DC: World Bank Publications.
-(2009), “Toolkit for Public-Private Partnerships in Roads & Highways”. PPIAF: Pblic-Private InfrastructureAdvisory Faculty.