ارائه یک روش مکان‌یابی پایانه حمل‌و‌نقل همگانی برون‌شهری (نمونه موردی شهر کاشان)

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد، مهندسین مشاور ایمن تقاطع، تهران، ایران

چکیده

یکی از الزامات توسعه ملی افزایش دسترسی میان شهرهای کشور است. این ارتباط به تسهیلات حمل­و­نقل بین­شهری وابسته است. پایانه­های مسافری بین­شهری، محل تغییر نوع وسیله حمل­و­نقل درون و برون­شهری مسافر بوده و نقش عمده­ای در تبادلات بین­شهری به عهده دارد. تنوع طبقه­بندی شهر­ها از یک‌سو و وجود قوانین خاص مترتب با این طبقه­بندی­ها منجر به عدم توجه به شهر­های متوسط، کوچک و گاهی بزرگ در امر برنامه­ریزی کاربری زمین شده است. مکان­یابی فعالیت­های مختلف در سطح شهر­های ایران، یکی از مشکلات شهری است که گریبان­گیر مدیران و مشاوران شهری شده است. هدف از این مقاله مکان­یابی پایانه جدید مسافری بین‌شهری شهرستان کاشان با اتکا به روش­های کلاسیک مکان­یابی و رعایت ملزومات
ملی- بومی شهرستان است. در این مطالعه ابتدا سه گزینه پیشنهادی جهت مکان جدید پایانه معرفی و سپس امتیاز­دهی این گزینه­ها بر اساس نشریه 352 انجام می­شود و درنهایت گزینه برتر مکان جدید پایانه مسافر­بری معرفی می­گردد.

 
 

کلیدواژه‌ها


- معیار­های فنی طراحی پایانه­های مسافری جاده­ای، نشریه شماره 352، "دفتر امور فنی، تدوین معیار­ها و کاهش
خطر­پذیری ناشی از زلزله"، معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
- اتحادیه سازمان­های پایانه­های مسافری شهرداری­های کشور، "گزارش عملکرد اتحادیه و مجموعه قوانین و مقررات جاری بر پایانه­های مسافر­بری"، سال­های 1381 تا 1384.
-فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، (1373)، "مهندسین مشاور زیستا"، مقاله شماره 24.
-Edward. K. Morlok, (1978), “Introduction to Transportation Engineering and Planning, Mcgraw- Hill Kogakusha” 
-Ortuzar, J., Willumsen, L. (2011), “Modeling Transport. John Wiley and Sns, New York.
-William W. hay, (1977), “Introduction to Transportation Engineering. John Willy and Sons”.
-Highway Capacity Manual, (2010), “Third Edition, Transportation Research Board, National Research Board”, Washington, D.C.
-Transit Capacity and Quality of Service Manual, Part 4, (2002), “Terminal Capacity TCRP Report 79, Effective Approaches to Meeting Rural Intercity Bus Transportatio­n in Needs”, TRB 2002.
-H.A. David, (1983), “The Method of Paired Comparisons, London, Charles Griffin foco. Lmt.