بازنگری در روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن برای تحلیل ریسکهای احتمالی سفر با اتوبوس: (مطالعه موردی در اتوبوس‌های اسکانیا)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، ایران

چکیده

افزایش قابل توجه سوانح رانندگی و از دست رفتن جمع زیادی از هموطنان، ضرورت تحلیل ریسکهای احتمالی سفر با اتوبوس را بیش از پیش نمایان می کند. تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن( (FMEA معمولا برای شناسایی و اولویت بندی حالات بالقوه خرابی در یک سیستم، محصول، فرآیند و یا سرویس،بکار می رود. این تحقیق بیانگر کاربردی جدید از روش FMEA می باشد که در ارائه سریعترین اقدامات در مواجهه با عوامل متعدد حادثه ساز در سوانح جاده ایی اتوبوس ها یاریگر است. مسلماً رتبه بندی عوامل حادثه ساز و تمرکز بیشتر بر روی عوامل با رتبه های بالاتر، اقدامی موثر و اثر بخش در کوتاه ترین زمان ممکن برای کاهش خسارات جانی خواهد بود. اولین سطح برای کاهش ریسک، سوانح اتوبوس هایی است که در سالهای گذشته تولید شده و در حال تردد در جاده ها می باشند. این تحقیق با همکاری جمعی از مهندسین با سابقه شرکت عقاب افشان که در سال های اخیر بطور مستقیم در جریان سوانح مربوط به اتوبوس های اسکانیا بوده اند،انجام شده است. در این مطالعه با استفاده از تعاریف جدید و با توجه به آمار بررسی مربوط به 2063 اتوبوس اسکانیا فراخوان شده، روش جدیدی برای بررسی سوانح جاده ایی ارائه شده که FMEA سوانح Crash FMEA  نام گذاری شده است. در این تحقیق تلاش شده است مجموعه اقداماتی است که می بایست از جانب شخص راننده، مراکز خدمات پس از فروش و پلیس راهور در راستای کاهش ریسک حوادث جاده ای اتوبوس قابل انجام است، اولویت بندی شوند.
 
 

کلیدواژه‌ها


-بهرفتار، س. حسینی، م. بخت آور، ع. الف.، (1389)،
"­اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪیﺣﻮادث رخداده در ﻣﻌﺎدن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ اﻟﺒﺮز ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش RPN."­نشریه علمی-پژوهشی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻣﻌﺪن 10(5): ص. 79-73.
           
-اشجری، ب. حسینی، الف.س. (1389)، "مدیریت ریسک در راه آهن با استفاده از تکنیک FMEA و AHP فازی". اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی. شیراز.
-صداقت، ع. غنجال، ع. متقی، م. دلاوری، ع.الف. توکلی، ر.، (1387)، "ارزیابی و مدیریت ریسک یک اورژانس صحرائی نظامی با استفاده از متد FMEA." نشریه طب نظامی،
ص. 174-167.
-پوریاری، م. صفار­زاده، م.، (1388)، "بررسی میزان مخاطرات سفر با اتوبوس در یک راه اصلی بین شهری." فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، ص. 54-43.
-حجتی، ح. طاهری، ن. الف. حیدری، ب. طاهری، ف. (1389)، "­بررسی کیفیت خواب رانندگان اتوبوس شاغل در پایانه مسافربری شهر گرگان و ارتباط آن با سلامت عمومی در سال 1387­" فصلنامه سلامت کار ایران 2(7)، ص. 24-20.
-فخاری،‌ الف.ح.، (1387)، "لزوم تصویب مقرراتی در مورد حمل و نقل جاده ای مسافر." تخصصی الهیات و حقوق 28، ص.67-57.
-بلبل امیری، ن. اسدی لاری، ع. (1389)، "ارزیابی ریسک آتش سوزی قطارهای مسافری ایران با استفاده از رویکرد FMEA فازی تئوری­گری." نشریه مهندسی حمل و نقل،
ص. 37-27.
-محمد فام، الف. گل محمدی، ر. (1382)، "بررسی رفتارهای نا ایمن در بین رانندگان اتوبوسهای بین شهری همدان." نشریه طبیب شرق، ص. 260-251.
-وزارت راه و شهرسازی، (1392)، "سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای"، دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات، سالنامه آماری حمل و نقل جاده­ای.              
- Aljazzar, H., et al. (2009), "Safety analysis of an airbag system using probabilistic FMEA and probabilistic counterexamples.
-"Quantitative Evaluation of Systems", (2009), QEST'09. Sixth International Conference on the, IEEE.
-Cafiso, S., et al. (2013), "Road safety issues for bus transport management."­ Accident Analysis & Prevention 60: pp. 324-333.
-Gazda, A. And A. Pacana, "Improvement of Passenger Transport By Fmea Method Application."
      
-Goh, K. C. K., et al. (2014), "Bus accident analysis of routes with/without bus priority." Accident Analysis & Prevention 65, pp.18-27.
-Lin, M.-R. and J. F. Kraus (2009), "A review of risk factors and patterns of motorcycle injuries." Accident Analysis & Prevention 41(4), pp.710-722.
-Popović, V., et al. (2010), "The possibility for FMEA method improvement and its implementation into bus life cycle." Strojniški vestnik-Journal of Mechanical Engineering 56(3): pp.179-185.
-Woropay, M. and A. Wdzięczny (2006), "Analysis and evaluation of risk in a transport system."Journal of KONES, European Science Society of Powertrain and Transport Publication 13.