اثرات تعامل وسائل نقلیه و عابرین پیاده و محدودیت سرعت بر عملکرد و ایمنی تقاطع‌‌ها (مورد مطالعه: تقاطع بهبودی- آزادی- آذربایجان)

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی‌ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک، تهران، ایران

چکیده

معابر پیاده از جمله مهمترین فضاهای عمومی و شهری هستند و این اهمیت، هم ناشی از عملکرد آنها به عنوان جزئی از سیستم حمل و نقل درون شهری و هم ناشی از عملکرد آنها به عنوان یک فضای شهری است. وجود اشتراک بین سیستم پیاده روی در ترابری شهری و شهرسازی ایجاب می کند که یک کار مشترک برای مراحل مختلف برنامه ریزی و طراحی و مدیریت انجام شود. هدف اصلی این تحقیق تعیین زمان بندی بهینه چراغ های راهنمایی با بررسی رفتار عابران‌پیاده در تقاطع ها و تعامل آن با وسایل نقلیه در یکی از مهمترین تقاطع های شهر تهران است. اهداف جزئی شامل محاسبه پارامترهای ترافیکی مرتبط با هر نوع از تسهیلات ترافیکی­، شبیه سازی رفتار عابران‌پیاده توسط نرم‌افزار و برنامه­نویسی به منظور تعیین زمان بندی بهینه چراغ های راهنمایی می باشد.

کلیدواژه‌ها


- افندی زاده، ش.، صفارزاده، م. و محمدی قرقی، ح.، (1394)، "­الگوریتم تصمیم گیری در خصوص تبدیل میدان به تقاطع چراغدار و بالعکس" تهران، چهاردهمین  کنفرانس بین المللی حمل و نقل.
- ملکان، خ.، اسدی، م.ر. بزرگمهرنیا، ر. و محمودزادگان، س.ع. (1394)­، "ارزیابی تأثیرات غیر همسطح سازی تردد عابرین پیاده در تقاطع انقلاب اسلامی-ولیعصر(عج) بر بهبود جریان ترافیک"، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک.
- صفارزاده­، م.، ابریشمی، س. الف. س. و توکلی، م. ر.، (1393)، "­ارزیابی ظرفیت میدان و تقاطع چراغدار"، تهران، سیزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل.
- صفارزاده، م. و ناصر علوی، س. ن.،  (1394)، " میدان مُدرن به عنوان گزینة جایگزین انواع تقاطعات متداول­"، تهران، دانشگاه علم و صنعت.
-Akçelik R. A., (2003),  “Round about Case Study Comparing Capacity Estimates from Alternative Analytical Models”. 2nd Urban Street Symposium, Anaheim, California, USA, pp.28-30 July.
-Al-Madani H, Saad M., ( 2007), “Analysis of roundabout capacity under high demand flows, WIT Transactions on The Built Environment”, Vol. 107.
-­(2000), “Federal Highway Administration, Round about: An Information Guide, Report RD00067, June.