بهسازی خاک واگرای شهرستان میناب با خاک سرخ جزیره هرمز و سیمان

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

وجود خاک­های واگرا در محل احداث پروژه­های راهسازی به عنوان یکی از مشکلات ژئوتکنیکی شناخته شده است. این تحقیق به مطالعه خصوصیات مهندسی خاک­های واگرای طبیعی و تثبیت شده می­پردازد. خاک مورد مطالعه در محدوده نیمه واگرا-واگرا قرار می­گیرد. در این پژوهش ابتدا پتانسیل واگرایی خاک مورد مطالعه (منطقه میناب در استان هرمزگان) توسط آزمایش­های هیدرومتری دوگانه، کرامپ، پین هول و شیمیایی ارزیابی گردیده است، سپس، خاک واگرای مورد مطالعه با خاک سرخ جزیره هرمز و سیمان مخلوط شده و پس از پایان عمل­آوری14 روزه، برروی نمونه­ها، آزمایش­های پین هول، هیدرومتری، شیمیایی و حدود اتربرگ انجام گرفته و میزان تغییرات واگرایی و خواص خمیری خاک مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج آزمایش­ها نشان داده که به دلیل حضور Fe+3در خاک سرخ هرمز و Ca+2 در سیمان، پتانسیل واگرایی به شدت کاهش یافته است. بر اساس آزمایش پین هول افزودن 10 درصد خاک سرخ و بر اساس آزمایش هیدرومتری دوگانه افزودن 10 درصد خاک سرخ و 5/1 درصد سیمان باعث از بین رفتن کامل پتانسیل واگرایی شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


-Alper, S., Gozde, I., Recep, Y.H., Kambiz, R., (2006), "Utilisation of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay", Building and Environment, 42 (2),
pp. 150–155.
-Al-Mukhtar, M., Lasledj, A., Alcover, J.F., (2010), "Behaviour and Mineralogy Changes in Lime-Treated Expansive Soil at 20 °C", Applied Clay Science, No. 50, pp. 191-198.
-Al-Rawas, A.A. Hago, A.W., Al-Sarmi, H, (2005), "Effect of lime, cement and Sarooj (artificial pozzolan) on the swelling potential of an expansive soil from Oman", Building and Environment, 40 (5), pp. 681–687.
-American Society for Testing and Materials, (1992), "Annual Book of ASTM Standards", Philadelphia, 4.
-Das, B. M., (1990), "Principle of foundation engineering", PWS-KENT publishing company, Boston.
-EPA, (1983), "Process design manual, land application of municipal sludge, Municipal Environmental Research Laboratory," EPA-625/1-83-016, U.S. Government Printing Offices, New York.
-George, S, Z, Ponniah, D, A, And Little, J, A, (1992), "Effect of ،temperature on Lime-Soil Stabilization", Construction & Building Materials, Vol. 6, No. 4, pp. 247-252.
-Mitchell, I. V., (2005), "Pillared Layered Structures: Current Trends and Applications", Elsevier Science Publishers, New York, USA.
-Ouhadi, V. R. and Goodarzi, R. V., (2005), "Assessment of the stability of a dispersive soil treated by alum", Engineering Geology, Vol. 85, pp. 91-101.
-Ouhadi, V.R., Yong, R.N., Amiri, M. and Ouhadi, M.H., (2014), "Pozzolanic Consolidation of Stabilized Soft Clays", Applied Clay Science, No. 95, pp. 111-118.
-Sherard, J. I., Dunnigan, L. P. & Decher, R. S., (1976), "Identification and nature of dispersive soil", Journal of Geotechnical Engineering Division, Vol. 102, pp. 287-301.
-Sherard, J. I., Dunnigan, L. P. & Decher, R. S., (1977), "Some engineering problems with dispersive soils", ASTM, STP, No. 623: pp. 3-12.
-اوحدی، و.، امیری، م.، حمیدی، ص.، (1393)،" بهسازی خاک های واگرا با آهک با نگرش ویژه به کاهش شدت
قله­های اصلی کانی­­های رسی در پراش پرتو ایکس"، مجله علمی- پژوهشی عمران مدرس، دوره چهاردهم، شماره 2.
-اوحدی، و.، امیری، م.، زنگنه، م.، (1395)، "ارزیابی ریز ساختاری میزان مصرف آهک و پیشرفت واکنش­های پوزولانی خاک واگرای تثبیت شده با آهک"، مجله
علمی-پژوهشی عمران مدرس، دوره شانزدهم، شماره 1.
-بازرگان، ج.، اسمعیلی.، د.، (1389)، "ارزیابی و اصلاح شیمیایی تشخیص پتانسیل واگرایی خاک­های رسی"، نشریه زمین شناسی مهندسی، شماره 2.
-بیچرانلو.، ر.، (1387)، "بررسی معیار شیمیایی شرارد به لحاظ نقش رطوبت عصاره­گیری در شناسایی واگرایی
خاک­ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران.
-حسنلو، م.، محمود خانی، ب.، (1390)، "بررسی تاثیر پارامترهای شیمیایی بر میزان واگرایی خاک­های رسی"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.
-رهنما راد، ج.، خوارزمی، م.، انصاری فر، م.، (1392)، "بررسی واگرایی خاک شهر میناب"، هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
-رهنما راد.، ج، انصاری فر.، م.، ترکی زاده.، ع.، و اربابی.، م.، (۱۳۹۲)، "بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سد سرنی"، اولین همایش ملی مجازی علوم زمین، ارومیه، انجمن کاوشگران جوان زمین ارومیه،
-رحیمی.، ح.، داورزنی.، ح.، عباسی.، ن.، (1383)، "پدیده واگرایی فیزیکی در خاک­های غیر چسبنده و معیار­های ارزیابی آن"، مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 35، شماره3، 541-550.
-عسکری، ف.ا.، فاخر، ع.، (1372)، " تورم و واگرایی خاک­ها از دید مهندس ژئوتکنیک"، دانشگاه تهران.
-فرزانه، ا.، تدین، ف.، (1385)، "شناسایی و کاربرد
خاک­های واگرا در سدهای خاکی"، وزارت نیرو- کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، چاپ دوم.